Jezus Christus voor vandaag

De wil van Zijn Vader.
Omdat de Here Jezus Zijn wil volkomen op die van God de Vader richtte, liep Hij altijd uit de pas met de wereld om Hem heen. Hierdoor werd Zijn boodschap controversieel. Niet alleen met betrekking tot de heidense wereld, maar ook met die van de farizeeën en schriftgeleerden. 
De mensen waren gewend aan dikke boekrollen vol profetieën. Waar ze niet aan gewend waren was het enthousiasme en de hoop die de boodschap van de Here Jezus brachten. Toen Jezus Zijn optreden begon had Hij Goed Nieuws. Het Koninkrijk van God was gekomen. De vervulling was nabij!
Dat bleek al direct uit de verhouding die de Here Jezus met Zijn Vader in de hemel had. Geen enkele beslissing werd genomen zonder de hemel te raadplegen. Hoewel Zijn optreden niet gewaardeerd werd ( Lucas 6 : 11 ) trok Jezus Zich rustig terug om te bidden. Een hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen het dag werd koos Hij Zijn leerlingen uit. Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Mattheus en Thomas, Jacobus, Simon en Judas.
Veel directer dan de Joden gewend waren, leerde Hij Zijn leerlingen om God aan te spreken als “ Onze Vader. “ Abba, mochten zij zelfs zeggen. Hiermee liet Hij duidelijk zien dat Hij geen hogere positie dan Zijn leerlingen ambieerde. Integendeel. Hij maakte hen Zijn broeders en zusters.
Hoewel Jezus vriendelijk en barmhartig kon zijn, geduldig en vergevingsgezind, was Hij dat niet altijd. De corruptie van Zijn tijd maakte het noodzakelijk dat die met robuuste taal beantwoord werd.
Als er geen groot kwaad en geen eeuwigdurende consequenties waren zouden zachtheid, en tederheid misschien wel de enige manier zijn om Zijn liefde tot de mensenkinderen te uiten. Maar een dergelijke wereld was met het Paradijs verloren gegaan. De gevallen wereld had de Zoon van God vermoord, en Zijn leerlingen gehaat.
De barmhartigheid van Jezus was daarom soms ook gehuld in verbluffende strengheid. Zelfs Jezus ` vijanden gaven toe dat Hij Zich verbazend weinig aantrok van de goedkeuring van anderen. 
“ Meester, we weten dat wat U zegt en leert waar is, en dat U spreekt zonder aanzien des persoons, en dat U in alle oprechtheid onderwijs geeft over de Weg van God. “ ( Lucas 20 : 21 ) zeiden ze. Hoewel ze dit toe moesten geven, haatten ze Hem en zochten naar een reden om Hem uit de weg te ruimen.
Maar toen de vijandige farizeeën enkele dienaren naar Jezus stuurden om Hem te grijpen, kwamen ze met lege handen terug en gaven daarvoor deze verklaring: “ Nooit heeft een mens zó gesproken als deze Mens spreekt. “ ( Joh. 7 : 46 )
En zo is het getuigenis geweest van elke generatie. Nooit heeft iemand zó gesproken als Deze Man. Het begon al toen Hij nog maar een jongen in de tempel was. “ Allen die Hem hoorden waren buiten zichzelf / om Zijn antwoorden. “ ( Lucas 2 : 47 )
Toen de Here Jezus aan Zijn openbare bediening begon in de synagoge van Nazareth, sprak iedereen goed van Hem en verwonderden zij zich  over de genaderijke woorden die over Zijn lippen kwamen. ( Lucas 4 : 22 )
Maar toen de Here Jezus mensen met zichzelf confronteerde werden diezelfde mensen woedend, en probeerden ze Hem van een steile rots te duwen. ( Lucas 4 : 29 )
Aan het eind van de drie jaar van Zijn omwandeling hier op aarde – in de laatste weken van Zijn leven – brachten Zijn doordringende vragen Zijn tegenstanders uiteindelijk tot zwijgen.” Niemand kon Hem een woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem van die dag af meer iets te vragen. “ ( Math. 22 : 46 )  Je zou denken dat Hij nu tot Koning gekroond zou worden. Dat was gebeurd wanneer Zijn tegenpartij eerlijke debaters zouden zijn geweest. Maar dat waren ze niet. En daarom belandde de de Redder van de wereld aan het kruis van Golgotha.
Hoewel Immanuel de Vredevorst was, kwam Hij niet naar de aarde om vrede te sluiten met ongeloof of onzin.  Dat bleven de vijanden die vernietigd moeten worden voordat ze mensenzielen vernietigen.
Nederige, ontvankelijke mensen zullen de stem van kracht, waarheid, liefde en gerechtigheid horen. Zij zullen horen, en een groot vuur zal in hen ontstoken worden. Een vuur dat nooit meer uitgeblust kan worden!  ( Lucas 24 : 32 )

Geef een reactie