Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. ( Jesaja 9:5) 

In Jesaja 8 heeft de profeet op een aangrijpende manier de nood geschilderd die het ongelovige volk van Israël en Juda zou treffen. Jesaja beschreef de situatie in de gebieden van Zebulon en Naftali, twee Israëlische stammen uit het noorden van het land. Dit gebied was tussen 734 en 732 door de Assyriërs geannexeerd. De bevolking was weggevoerd in ballingschap. 

Een lange, bittere tijd was daarop gevolgd. Maar gelukkig, nu zou alles anders worden. “Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van andere volken. 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.” schreef Jesaja jubelend. 

Jesaja duidde het heil vaak aan met het Licht. In dit tekstgedeelte bedoelde hij de Messiaanse heerschappij van recht en vrede ( Jes. 9:6). Jesaja 8 : 23-9:1 staat ook geciteerd in Mattheüs 4:15,16 en Lucas 1: 79. 

Wat het Licht precies was werd nog niet beschreven, maar het Licht vormde in elk geval een contrast met de duisternis uit Jesaja 8:22,23. Die duisternis werd ‘de schaduw van de dood’ genoemd. In de Bijbel is de aanwezigheid van God meestal synoniem met het Licht ( 2 Sam.22:29/ Job 29:3/ 1 Joh.1: 5).Het weggevoerde volk dat eerder ervaren had dat God zich verborgen hield, zou nu Zijn verlossing en bevrijding ervaren. ( zie ook Jesaja 60: 1-3) 

Hierna schetste Jesaja hoe het volk van de Assyriërs bevrijd zou worden. De vijand zou verpletterend verslagen worden ( 9:3,4). Alle strijd tegen het volk van God zou ophouden omdat alle wapens en het hele wapentuig van de tegenstanders in handen van het volk van Israël zouden vallen en vernietigd zouden worden. 

Nu volgt een schitterende climax. Er zou een Zoon uit het geslacht van David opstaan. Hij zou het Koninkrijk rechtvaardig besturen en richten. Jesaja zag in een profetisch vergezicht dat deze Zoon door Zijn volmaakte zondeloosheid het geslacht van David voor honderd procent rechtvaardig besturen zou. 

‘Er is voor ons een Kind geboren, er is aan ons een Zoon gegeven! ‘ riep Jesaja verrukt uit. De uitdrukking ‘voor ons‘ heeft betrekking op het volk van Juda dat onder zware lasten gebukt ging. 

De uitdrukking ‘de heerschappij is op Zijn schouders‘ geeft aan dat Hij  een Koninklijk persoon moest zijn. 

Heel bijzonder: het ging om een koninklijk Persoon, volmaakt zondeloos, en tegelijkertijd om een Kind dat geboren werd. Hoe kon dat ? 

De Naam van het Kind bestond uit vier titels. De eerste naam – Wonderlijk –  wees op het vermogen van het Kind  om wijze raad te geven. Hoewel het menselijk verstand begrensd is, lezen we uit de Bijbel op dat het mogelijk is om via Gods Woord zo wijs te worden dat je bekwaam wordt om andere mensen goede raad en adviezen te geven. Het Kind zou die wijsheid bezitten en zelfs op wonderlijke wijze boven dit niveau uitstijgen. 

De tweede naam:’Sterke God’ kom je verder niet tegen in het Oude Testament. Die naam betekent: ‘God zal mijn kracht zijn’. De verbinding met Jesaja 10:21 doet denken aan God Zelf. 

De derde naam ‘Eeuwige Vader’ had associaties met koningen die als een vader voor hun volk zijn geweest. God zelf wordt in verschillende bijbelboeken als ‘Vader’ beschreven. ( Deut.1: 31/ 8: 5 / Jesaja 63:16). Hij was een eeuwige Vader voor de Israëlieten. 

De combinatie van de verschillende titels laten er geen twijfel over bestaan dat het om een Goddelijke Persoon ging. Een Verlosser, het Goddelijke Kind. 

De laatste Naam ‘Vredevorst’  was gebruikelijk in beschrijvingen van koningen die een toestand van vrede tot stand zouden brengen in Israël. ( Psalm 72) 

God had David beloofd dat er rust zou heersen in het land, en het niet door vijanden geplaagd zou worden. (2 Sam. 7:9-11) Deze situatie is echter tijdens de regeringsperiode van David geen werkelijkheid geworden. Door menselijke fouten en tekortkomingen kon de Heere dat niet doen. Hij moest zich bezighouden met het bestraffen van zonden en het terugroepen van Zijn volk naar Zijn heilige wetten.
Daarom is het overduidelijk dat het om iemand anders moest gaan: om de Messias. 

De schitterende tekst uit Jesaja 9 is ongeëvenaard. Nergens in het Oude Testament lees je woorden die zo duidelijk de menselijke en Goddelijke kant van de Verlosser naar voren laten komen. 
Jezus, de Zoon van God, vernederde Zich om ons te verhogen en te vervullen. Hij is in onze wereld geboren.
Dit Kind is nu met de hoogste eer en macht bekleed. Wij kunnen alleen maar gelukkig zijn als Hij onze Zaligmaker is. Want Hij is de bewerker van het eeuwige leven. De luister van Zijn troon zal toenemen en steeds helderder stralen in deze wereld.
Jezus zal regeren door liefde, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Zijn koningschap is eeuwig, omdat God Zelf het stand gebracht heeft. 

 

Met Kerst vieren christenen het feest van de geboorte van Jezus. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft Zijn leven afgelegd! Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, gedragen door Zijn liefd` en kracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=XVew7yM4JuM