Jesaja 64:1

In enkele woorden de theologie van Jesaja te omschrijven is een behoorlijke uitdaging, zo inhoudsrijk is dit profetische geschrift. 
Het roepingsvisioen is bepalend voor zijn hele theologie, in het bijzonder zijn visie op God. De Heere openbaarde zich aan hem als de koning van het heelal, gezeten op zijn troon, en als degene die bij uitstek heilig is. Het koningschap van God vloeit voort uit het feit dat Hij de Schepper is, uniek, eeuwig en oppermachtig. Hij is ook de heerser van de wereldgeschiedenis. Hij leidt die zodanig dat Hij plannen ten uitvoer brengt die hij lang geleden heeft opgesteld. Dat zien we vooral aan de manier waarop Hij zich van de natiën en hun leiders bedient. Van Assyrië en Babylonië om zijn volk te straffen, van Cyrus om het uit de ballingschap vrij te maken. 
Omdat de Heere de koning van het heelal is, loopt Zijn heilswerk uit op de schepping van een nieuwe hemel en aarde. Daar zal de goede orde en volmaakte harmonie volledig zijn hersteld. ( 11: 6-9/ 65: 17-25). 

Nadat de profeet Jesaja de grote daden van God gememoriseerd had, begon er in Jesaja 64 een nieuw thema waarvan hij al in het vorige hoofdstuk melding gemaakt had. ( zie Jesaja 63:7, 15). 

Jesaja wilde niets liever dan de Heere inzage geven in alles wat er hier op aarde gebeurde. Nadat hij deze wens geuit had ging hij verder en bad of de Heere Zelf vanuit de hemel neer wilde dalen naar de aarde. Als God zou verschijnen in al Zijn heiligheid en grootheid, kon het niet anders of de nietigheid van de mens en van de schepping zouden moeten blijken. Zoals een aangestoken vuur dorre takken in een oogwenk verslindt, en water binnen enkele minuten laat koken, zo verandert een glimp van God de bergen, ja de hele natuur. Jesaja verlangde er hevig naar dat dit zou gebeuren. In genoemd tekstgedeelte ( Jesaja 64:1)  ging het de profeet vooral om het bekendmaken van zijn grootheid en macht aan Zijn vijanden. Jesaja vroeg er niet om dat de vijanden van JHWH gedood zouden worden, maar dat ze zouden beven van angst en ontzag. Dat zij tot inkeer zouden komen en de God van hemel en aarde zouden erkennen en vrezen. Dat ze Gods Naam zouden leren kennen. Het ging de profeet daarbij in de eerste plaats om de eer van God. Jesaja 64 is een hartenkreet van een man die ernaar verlangde dat de Heere God op een bovennatuurlijke manier in zou grijpen ten behoeve van zijn volk. 

Het gebed van Jesaja was een intens pleiten. Een smeekbede of God op een wonderlijke manier zou willen verschijnen. Wanneer God een bijzondere verlossing voor Zijn volk tot stand bracht in de Bijbel, dan werd er wel gezegd dat Hij blinkende was. Dit blinken duidde op Zijn grote kracht. Het gebed van Jesaja ziet volgens veel verklaarders op de wederkomst van Christus, wanneer de Heere Zelf met gejuich van de hemel zal neerdalen. De woorden van Jesaja doen ook denken aan psalm 46 waar staat: ‘ Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, verbijsterend is het wat Hij op aarde verricht. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt: de aarde siddert.’ ( vs 9,7) Het motief achter dit spreken van God is de algemene erkenning dat de Heere God is. De Heerser over de hele aarde. ( zie ook Psalm 22:28-29/ 47: 9-10/ 57:6,12/ 64: 10/ 65: 9/ 66: 1-7/ 67: 3-6/ 86: 9 / 98: 2-3/ 99: 2-3/ 102: 16) 

Jesaja vond het niet erg dat alles hier op aarde in gisting werd gebracht met het oog op een grote verandering ten gunste van de kerk en van Gods kinderen. Zoals kokend water bruist en bobbelt, zo mocht er wat hem betrof onrust op de aarde komen, wanneer die onrust zou leiden tot verheerlijking van Gods Naam. Om Zijn Naam bekend te maken, niet alleen aan Zijn volk en vrienden maar ook aan Zijn vijanden en tegenstanders. Jesaja wilde niets liever dan dat ook laatstgenoemde groeperingen ontzag en eerbied voor God zouden leren. 

Ook wij lezen het gebed van Jesaja. Het stemt elke aandachtige lezer tot nadenken. De Naam van God ( lees: God Zelf ) is een veilige vesting voor ons, een bolwerk om onze toevlucht in te vinden als we geloven. ( Psalm 46 ) Wie deze vesting niet vindt of veracht, zal er eenmaal op een totaal andere manier kennis mee maken. Dan zal God geen veilige toevlucht meer voor ons zijn maar de God die ons veroordelen zal. Het gaat altijd weer om de keuze voor of tegen God. Het geloof in Hem en in Zijn Zoon Jezus Christus, of het verachten van Hem en Zijn heilige Naam. 

Gods volk mag erop vertrouwen dat hun beproevingen hier op aarde niet eindeloos zullen voortduren. In het licht van de eeuwigheid duren ze maar een ogenblik. Daarna komen ze in de hemel bij de Heere. Dan zal God alles in allen zijn en alle aardse moeite of last zal voorgoed vergeten zijn.( Openb.21).

 

(2) Ps 40 Sons of Korah.mpg – YouTube

(2) Psalm 46 – Lord of Hosts – by Shane & Shane (Lyric Video) | Christian Worship Music – YouTube

(2) The Isaiah Song ft. Chandler Moore & Benita Jones – All Nations Worship Assembly Atlanta (Lyrics) – YouTube

(2) Verborgen rijkdom | Sela – YouTube

(2) Gebed Om Vrijheid – YouTube