Hoop ( 5 )

Het christelijk geloof is met één cruciaal woord samen te vatten: Christus. 

Christus is onze hoop op Goddelijke luister. De apostel Paulus vatte deze essentie in enkele pakkende woorden samen toen hij het over zijn missie had. Hij schreef: “ met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat Zijn boodschap in al haar volheid verkondigd worde: Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest maar nu aan Zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. En Hij is uw hoop op Goddelijke luister. “ ( Kolossenzen 1 : 26 – 28 ) Het is duidelijk: het gaat over Gods plan dat in vroeger tijd verborgen was, maar nu onthuld is en overal ter wereld openlijk verkondigd wordt. ( Kol 2 : 2 / 4 ; 3 / Efeze 1 : 9 / 3 ; 9 / Romeinen 16 : 25 ) 

Dit briljant geschreven vergezicht van Paulus over het schitterende plan dat God met de wereld heeft, geeft gelovigen het voorrecht om heel de menselijke geschiedenis vanuit Gods perspectief te zien. Paulus was in zoverre het geheim van Gods plan geopenbaard dat hij inzag dat het koninkrijk van God na de opstanding van Jezus uit de dood ook openstond voor niet-Joden. Paulus hield het steeds bij wat hij zelf aan Goddelijke openbaring had meegemaakt. Hij wist als geen ander dat de profeten uit het Oude Testament ook al van alles over Gods toekomst met de wereld geschreven hadden, maar de manier waarop God Zijn beloften vervult ligt niet altijd voor de hand, en is zelfs voor profeten vaak een mysterie. ( Daniël 9 : 27 / 10 : 12, 14 ) Daarom moeten wij ook bijzonder voorzichtig zijn met het duiden van de gebeurtenissen in de wereld en om ons heen. Eén ding is duidelijk: Jezus Christus is en blijft onze hoop!

Jezus Christus is de hoop van een christen. De brief van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs begint met de woorden: “  apostel van Jezus Christus in opdracht van God onze Redder, en van Christus Jezus, onze Hoop. “  ( 1 Tim. 1 : 1 ) Als je deze woorden tot je door laat dringen besef je wat het betekent. De woorden: “ Christus die onze hoop is “ verwijzen naar de verwachting van Zijn wederkomst. 

 

“ De schepping heeft hoop gekregen dat ze zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen zal in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. “ ( Romeinen 8 : 20 – 21 ) Al vanaf het begin heeft het oordeel van God over de wereld een element van hoop in zich gedragen. ( zie Genesis 3 : 15, 21 ). Door Gods goedheid is er altijd gegronde hoop gebleven voor de schepping. Met deze hoop ziet ze reikhalzend uit naar haar bevrijding. Het moet wel een grote, alles overtreffende hoop zijn dat zoveel schepselen deze bevrijding zo vurig verwachten en daar intens naar verlangen. Met de schepselen wordt de hele natuur bedoeld. Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood. Dat is niet de schuld van de aarde. Toen de mens zondigde, werd de hele aardbodem vervloekt, daarbij ook alle schepselen. De schepping is bezoedeld en bevlekt, veel van de schoonheid van de wereld en van de natuur is verloren en vergaan.

Alle schepselen verlangen naar hun eigen volmaaktheid en zijn in zekere zin gevangenen van dit verlangen. Wedergeboren christenen dragen dit juk in de hoop dat het tegenwoordige onvolmaakte niet altijd zo zal blijven. We hebben daarbij reden om medelijden te hebben met alle zieken en lijdenden, en ook met de dieren. Zij zijn schepselen die door de zonde aan de ijdelheid en vergankelijkheid onderworpen zijn. Daar lijden ook de mensen onder. We kunnen concluderen dat de zonde een last is voor de hele schepping.Gelukkig zal dit zal niet altijd zo blijven! Door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. Niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons, niets kan ons scheiden van Zijn liefde.

Christus vervulde de hoop van het Oude Testament. “ Ik sta terecht omdat ik hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop, en dienen God volhardend, dag en nacht. “ ( Handelingen 26 : 7 ) zei Paulus tegen Agrippa. 

“ Moge de God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en   vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. “ eindigde Paulus Romeinen 15 nadat hij Christus genoemd had als het Grote Voorbeeld om na te volgen. ( vs 3 ) Hij wendde zich tot God als de God van de hoop. Christus Jezus is het fundament waarop onze hoop gebouwd is en de Bouwmeester die dat fundament zelf gelegd heeft. Hij is dus zowel het voorwerp als de bewerker van onze hoop. Wie op Hem bouwt en vertrouwt ontvangt het leven tot in eeuwigheid! Dat is nog eens een hoop.

Geef een reactie