Hooglied 8: 1-7

Hooglied 8 : 1- 7 

Het is de wens van alle gelovigen om dichter bij de Heere Jezus te leven. Ze willen niets liever ontvangen dan de Geest van de heiligmaking. Wanneer zij door genade deel krijgen aan de Goddelijke natuur van de Heere Jezus, dan verlangen ze naar meer ervan. ( Hebr. 2: 11 ) 

‘Christus Jezus is voor mij  als mijn oudste Broeder geworden’  zegt de vrouw uit Hooglied 8. Zoals de bruid haar bruidegom vindt, zo is een gelovige die Jezus vindt. De bruid belooft in Hooglied 8 om van harte bereid te zijn om voor haar liefde voor de Heere Jezus uit te komen. De inzettingen van God, de kerk en alles wat daarbij hoort maken haar hart intens blij. Terwijl ze haar Meester- de Bruidegom –  volgt zal ze de goede, trouwe en tedere zorg van Hem daadwerkelijk ervaren. (Hooglied 8: 10)

De bruid bezweert iedereen om haar heen om op te passen iets te doen waardoor de band die ze nu met Jezus – de Bruidegom – heeft, verbroken zal worden. De bruid wordt bewonderd door de dochters van Jeruzalem, degenen die om haar heen zijn. Ze wordt gezegend. Dat komt omdat ze vol vertrouwen is op Jezus – de Bruidegom, en dat vertrouwen ook helder uitstraalt. Christus is haar liefste en iedereen ziet dat. De bruid brengt Hem steeds in gedachten bij iedereen die ze ontmoet. Het gedeelte over de moeder die haar gebaard heeft slaat op de kerk of op de gelovige zielen waarin Christus zich heeft geopenbaard. 

‘ Laat mij een plaats hebben aan Uw hart, en laat mij deel hebben aan Uw liefde. Wilt U voor mij een Hogepriester zijn. Wendt Uw macht voor mij aan, als een blijk van Uw trouwe liefde! ’ verzucht de bruid uit het Hooglied. Ze vervolgt haar krachtige beeldspraak over de ware liefde. Die is zo sterk en vurig dat zelfs de vonken vlammen zijn. Zo sterk dat ze worden omschreven als een vuur voor God. Oneindig en onblusbaar ondanks de vele wateren die er zijn om dat vuur uit te blussen. De ware liefde voor God is onopgeefbaar en niet uit te doven. Ze is voor geen enkele prijs te koop. De liefde van Christus was gratis en voor niets, Hij stierf voor de zonden van Zijn bruid, en wederkerig is nu de liefde van de bruid voor Hem als een onblusbaar vuur. Wie denkt deze liefde te kunnen kopen wordt veracht. 

In een wereld waarin sterke krachten als haat, jaloezie en eigenbelang vaak de boventoon voeren, is het wonderlijke verschijnsel van de liefde als een verfrissend element, iets dat door Gods genade nog levend mag zijn, en zich manifesteert in de levens van de gelovigen, hier voorgesteld als de bruid. De lijnen kunnen worden doorgetrokken naar het Nieuwe Testament waar ons uitgelegd wordt hoe de christelijke gemeente er behoort uit te zien. Een gemeente vol agapè liefde. In het nieuwe Testament blijkt het belang van de liefde in allerlei relaties. Maar de liefde voor God de Vader en voor de Heere Jezus Christus hoort altijd op de eerste plaats te staan. Door Hem alleen is er leven en liefde mogelijk. Wie in Zijn liefde blijft, die kent volmaakt geluk. 

‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ik ook U liefgehad. Blijf in deze Mijn liefde. Als U mijn geboden bewaart, zult U in Mijn liefde blijven. Zoals Ik ook de Vader liefgehad heb en in Zijn liefde blijf. Dit heb Ik tot U gesproken opdat Mijn blijdschap in U zij en Uw blijdschap vervuld worden zal. ‘ ( Joh. 15: 9 )