Het werk van Jezus ( 4 )

In Jezus` onderwijs is het komende oordeel van God een belangrijke realiteit. Allemaal zullen wij door God geoordeeld worden, en dat kan meer of minder dragelijk zijn. ( Lucas 10: 14 ) meer of minder streng ( Lucas 21: 47 ). Het oordeel kan volgens Jezus eeuwige bestraffing betekenen, of eeuwig leven. ( Matth. 25 : 46 ) Volgen wij de kijk op de geschiedenis van Jezus en de Joden uit Jezus` tijd, dan is het einde van de geschiedenis komend. Het laatste oordeel van God is dichtbij, iets om absoluut en ernstig rekening mee te houden. 

Nu nog is Jezus in de hemel, waar Hij aan de rechterhand van God het hoofd van de kerk uitmaakt. ( Efeze 1 : 20 – 22 / Kol. 1 : 18 ) 

“ Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, opdat u zien zult waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Jezus Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. “ 

Gods macht werkt anders en op andere gebieden dan de geestelijke machten die in essentie Gods vijanden zijn. Gods macht was al actief vanaf het begin van de tijd en zal tot aan het eind van de tijd duren. Het was een gave aan Christus en het was een gave aan de Kerk dat de Vader met zoveel macht bedeeld was dat Hij Christus deze macht kon geven. De Vader was het Hoofd van alles, maar omdat Hij Zijn Zoon zo lief had, gaf Hij Hem alle macht in handen. Het is voor leerlingen van Jezus bijzonder bemoedigend en vertroostend om te geloven dat Christus hier op aarde het Hoofd van alle dingen is. Dezelfde kracht die de wereld onderhoudt, onderhoudt ook de gemeente. Wij zijn er zeker van dat Christus Zijn gemeente volmaakt liefheeft omdat ze Zijn lichaam is. ( vs 23 ) Jezus Christus vervult er alles in allen. Hij is het waar alles om draait! Jezus zou geen goede Middelaar en Verlosser kunnen zijn als Hij geen gemeente had. Hoe zou Hij Koning kunnen zijn zonder koninkrijk?

Deze Koning is onveranderlijk, almachtig, soeverein en onbegrensd wijs. Wij kunnen met een gerust hart de leiding aan Hem als Opperherder overgeven. Dit ook echt te geloven geeft ons rust, vrede en ontspanning. Het geeft ons ook respect en liefde voor onze kerkelijke gemeente, en het overtuigt ons van de noodzaak om tot een gemeente te behoren. 

“ Hij is het Hoofd van het lichaam, de Kerk. Oorsprong is Hij, Eerstgeborene van de doden, om in alles de Eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen, en door Hem en voor Hem alles met Zich willen verzoenen. Alles op aarde, en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. “ ( Kol. 1 : 18 ) Of wij het beseffen of niet, alles wat leeft bestaat elk moment dankzij Jezus. ( Handelingen 17 : 28 / Hebr. 1 : 3 ) 

In de Kolossenzenbrief was de apostel Paulus aan het woord terwijl hij een brief schreef aan mensen die hem onbekend waren. Dit gegeven weerhield hem er niet van om een vrijmoedig getuigenis van Zijn Meester te geven. Hij ging ervan uit dat alle goede christenen broeders en zusters in het geloof waren, en schreef de brief aan de gemeente van Kolosse op een vreedzame toon omdat hij gehoord had dat hij met Godvrezende mensen te maken had. Maar omdat Paulus een perfectionist was dreef hij de kudde steeds een beetje op in de hoop dat ze NOG beter zouden worden. “ Wij houden niet op voor u te bidden “ schreef hij, om vervolgens haarfijn en erg dankbaar de leer van het evangelie over het grote werk van onze verlossing uit de doeken te doen. ( Kol. 1 : 12 ) Heerlijke dingen worden er van de Heere Jezus gezegd. Dat maakt de ziel vrolijk en goedsmoeds! Jezus, de Eerstgeborenen van alle creaturen, de Schepper, houdt door Zijn kracht als de Zoon van God de hele schepping in stand. 

Hij is niet alleen een Hoofd om de kerk te besturen en te leiden maar Hij is ook Degene die uit eigen kracht uit de dood opstond en die ons het bewijs gegeven heeft dat wij eenmaal uit de doden zullen opstaan.  Zijn Vader wilde dat Hij in alles de eerste zou zijn. Hij was ver verheven boven alle macht en kracht. 

Jezus` werk bestaat tot op de dag van vandaag uit het vergeven van de zonden en het verzoenen met God de Vader. Tenslotte brengt Hij Zijn schapen in één gezegende gemeente samen. Iedereen is daar welkom, en mag er komen om de vergeving van zonden te ontvangen en een nieuw leven te beginnen. Het bloed van Jezus had zo’n grote waarde dat God hierdoor op nieuwe voorwaarden met de mens wilde handelen. Hij wil iedereen vergeven en in Zijn gunst aannemen die zich naar Zijn voorwaarden schikt. Het Evangelie sluit niemand uit die zichzelf niet uitsluit. Dat is allemaal dankzij het werk van de Heere Jezus, het Hoofd van de Kerk. 

Jezus nam alles wat tegen ons was uit de weg. Hij wordt tot op de dag van vandaag niet moe om dat te doen. Wie dit wonder beseft, krijgt dankensstof! ( Leven in Christus, MH, SB ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *