Het werk van Jezus ( 10 )

Het werk van Jezus in de hemel. 

Christus is alles voor wie in Hem geloven. Het is echt waar wat Jezus zegt: “ Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid.” ( Johannes 10 : 10 ) Het volle heil van Jezus Christus is niet alleen hier op aarde vervuld, maar ook in de hemel. Toen Jezus in de hemel kwam nam Hij plaats aan Gods rechterhand als Hoofd van de kerk. 

“ Moge uw hart verlicht worden zodat u zult zien waarop u mag hopen nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem  uit de dood opwekte en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Gods rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd, en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de Kerk, die Zijn lichaam is. De volheid van Hem die alles in allen vervult. “( Efeze 1 : 18 – 23 ) schreef de apostel Paulus over dit feit. 

Het is belangrijk voor ons om te beseffen dat de Heere een God van wetenschappen is, en er geen gezonde theologische kennis bestaat, dan de kennis die bij Hem vandaan komt. God bezit de Geest van kennis. Deze Geest is onze leraar bij uitstek, Hij leert Zijn kinderen hoe ze leven moeten. We hebben de openbaring van de Geest via het Woord, maar dat zou ons niets helpen als we de Geest van wijsheid niet in ons hart zouden hebben. 

Christenen mogen niet denken dat een warm gevoel of heel veel kennis met betrekking tot  Jezus het geloof is. Ze moeten hard werken om een helder verstand te hebben. Ze moeten een grote ijver aan de dag leggen om wetende en oordeelkundige christenen te worden die weten waar ze het over hebben als het over God gaat. 

Jezus Christus is na Zijn hemelvaart uitermate verhoogd. Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel. Het was Hem gegeven om een Volmaakte Gift voor de kerk van alle eeuwen te zijn, aan Wie alle macht en gezag  in hemel en op aarde toekwam. Het werk van Jezus in de hemel bestaat uit het feit dat Hij daar alles is voor iedereen. 

In de hemel overwint Hij al Zijn vijanden. 

“ Want Hij moet Koning zijn totdat God alle vijanden aan Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan moet worden, is de dood. / En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon Zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen regeren zal. “ ( 1 Kor. 15  25 – 28 ) 

Het koningschap is overgedragen aan onze Zaligmaker. Als mens moet Hem alle gezag worden overgedragen. Als Middelaar moest Hij beide partijen – God en mens – met elkaar verzoenen. Bij Zijn hemelvaart werd Hij als hoofd over alle dingen aangesteld. Hij kreeg in de hemel de macht om haar te besturen, en tegen al haar vijanden te beschermen. Hij zou die vijanden teniet doen. Hierdoor zal Hij de zaligheid compleet maken van allen die in Hem geloven. Uiteindelijk zal Jezus dit Koningschap overdragen aan de Vader. 

Als wij geloven dat dit het werk van Jezus in de hemel is, dan  is dat een grote steun voor ons in ieder uur van benauwdheid en verzoeking hier op aarde. Het geeft ons moed en kracht om tijdelijke dingen soms op te geven voor de eeuwige. En, als we zo heel dicht bij Hem mogen wandelen, ervaren we soms ineens de hemelen geopend, net als Stefanus. ( Handelingen 7 : 55 ) “ Ik zie de hemel geopend, en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat! “ Amen! ( Leven in Christus, SB, SV, kantt, MH, de Bijbel in gewone taal ) 

Geef een reactie