Het werk van Jezus ( 1 )

Het Nieuwe Testament laat de betekenis van Jezus Christus voor ons leven zien door het gebruik van beelden die Zijn heilzame betekenis voor ons onder woorden brengen. Te denken valt aan begrippen als verlossing, bevrijding, rechtvaardiging, adoptie en heiliging. Ze zijn belangrijk met betrekking tot onze participatie in het volgen van Jezus. 

Het is uiterst belangrijk voor een volgeling van Jezus dat hij beseft Wie Jezus is. We moeten weten in Wie wij geloven, willen we de betekenis van Hem helder door kunnen geven aan anderen.

“ Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: “ Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monde van onze voorvader David, Uw Dienaar, gezegd: “ Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en Zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, Uw Heilige Dienaar, die door U gezalfd is. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken, en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan U had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. 

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. “ ( Handelingen 4 : 23 – 31 ) 

Toen de leerlingen na hun verhoor in vrijheid gesteld werden, was hun eerste gang naar hun vrienden. Hoewel God hen hoog vereerd had door hen te roepen om Zijn getuigen te zijn waren ze niet trots geworden door deze eer. Ze dachten niet dat ze boven de plichten en voorrechten van hun broeders en zusters verheven waren. Leerlingen van Christus blijven – waarheen zij ook gaan – op hun best in een geloofsgemeenschap waar zij horen, die hun thuis is. Onopgesmukt vertelden ze daar alles wat er gebeurd was. Dat deden ze om de anderen duidelijk te maken wat er zowel van mensen als van God te verwachten was. Van mensen konden ze helaas alles verwachten wat hen schrik aanjoeg, maar van God was alles te verwachten wat hen moed gaf. Frank en vrij verkondigden ze dat Jezus opgewekt was van de doden. Dit schitterende verhaal moest verteld worden zodat zij en de anderen zich in hun gebeden en dankzeggingen konden verenigen. 

Eén verhief in de naam van de anderen zijn stem tot God, en de anderen stemden daar van harte mee in. Hun harten verenigden zich, en ze baden met één hart en stem tot God. Ze noemden Hem de God die hemel en aarde geschapen had! De glorie en eer van Hem was in hun hart gegrift, dat hoefde niet aangeleerd te worden. Ze zeiden: Heere, U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Daarom is het op zijn plaats om onze gebeden te beginnen met de belijdenis van Petrus en Johannes. Deze mannen wisten als geen ander hoeveel machten er tegen de regering van Jezus opkwamen. Tijdens de drie jaar van de omgang met de Heere Jezus hadden ze daar zelf mee geworsteld.  Daar had de komst van de Heilige Geest volkomen mee afgerekend. Ze hadden die weerstand ook bij de theologische elite waargenomen. Er waren er helaas maar weinig die zich onder de revolutionaire leer van Jezus Christus wilden scharen. 

Petrus en Johannes waren ervan overtuigd dat de hele wereld zich tegen Jezus zou verzetten. Daarom begonnen ze samen met hun broeders tot God te bidden. Ze zeiden: “ Heere, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen. U hebt alles gemaakt wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest tegen onze voorvader David gesproken. Hij was Uw dienaar, en U liet hem zeggen: “Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer en tegen de Messias die Hij uitgekozen heeft? Waarom maken die koningen samen slechte plannen? Herodes en Pontius Pilatus zijn in Jeruzalem bij elkaar gekomen om zich tegen Uw heilige dienaar Jezus te verzetten. Jezus, die Uw Messias is. En ook de ongelovigen en het volk van Israël deed mee. Zo deden zij wat U al lang geleden bepaald had.” Het verleden werd uitgelegd, en zo werd de toekomst duidelijk. “ Nu bidden wij tot U Heer, wij Uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden en laat ons zonder angst Uw boodschap doorgeven. Zorg ervoor dat we zieken kunnen genezen, en laat ons wonderen doen namens Jezus, Uw Heilige Dienaar. “ 

Na dit voortreffelijke gebed begon de aarde te schudden op de plaats waar ze bijeengekomen waren. De Heilige Geest kwam in alle apostelen en ze begonnen zonder angst het goede nieuws over Jezus te vertellen! Wie Jezus Christus in de ogen en in het hart gezien heeft, die kan niet anders dan van Hem getuigen. Anders zouden de stenen gaan spreken. ( MH, NBV, kantt, Leven in Christus, de Bijbel in gewone taal ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *