Het werk van Jezus ( 9 )

Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Zijn Vader is de wijnbouwer die snoeit, en uitkijkt naar vrucht bij de mensen die van Jezus zijn. In die vrucht zal Zijn grootheid zichtbaar worden. 

Jezus verwoestte het werk van de duivel. 

Om veel kinderen in Zijn luister te laten delen, achtte God, voor Wie en door Wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te brengen. Hij die heiligt, en zij die geheiligt worden, hebben één en dezelfde oorsprong. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders en zusters te noemen. Wanneer Hij zegt: Ik zal Uw Naam bekend maken aan Mijn broeders en zusters, U loven in de kring van Mijn volk, zo zegt Hij ook: Ik zal steeds op Hem vertrouwen. En verder: Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door Zijn bloed definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. ( Hebr. 2 ) 

God wordt beschreven als het einde en de eerste oorzaak van alle dingen, en in die hoedanigheid wilde Hij Zijn eigen heerlijkheid bevestigen in alles wat Hij deed. Dit gebeurde in het werk van de verzoening. Hij koos voor een schitterend doel: veel kinderen tot de eeuwige heerlijkheid brengen. Door Zijn dood verzoende Hij hun zonden. 

Dit gebeurde ook in Gods keuze van de middelen. De Vader koos de Zoon. Door het vinden van Iemand die de overste Leidsman van onze zaligheid wilde zijn, die door lijden alles goed zou maken. Jezus volmaakte het werk van onze verlossing door het uitstorten van Zijn bloed. Hij vond Zijn weg tot de kroon door het kruis, en dat moet Zijn volk ook doen. 

Als we dit allemaal beseffen dan komen we daardoor in een hele innige band met Christus. We gaan Hem volgen, en leren te wandelen met God. Dit is de belangrijkste heiliging, de heiliging van ons hart. 

Christus is de bewerker van onze heiligmaking. Alle christenen die de Weg achter Hem aangegaan zijn, worden daarom één omdat ze kinderen van één Vader geworden zijn via het geloof. Jezus zal zich nooit schamen voor de mensen die zich niet voor Hem schamen. 

Christus nam onze natuur aan bij de Goddelijke natuur die Hij al bezat. De natuur van de engelen kon geen verzoening zijn voor de zonde van de mens. Hij nam de menselijke natuur op zich van een afstammeling van Abraham, omdat dezelfde natuur die gezondigd had, lijden moest. In en door Jezus Christus is er nu hoop voor iedereen! Wat je ook gedaan hebt! 

Het was nodig dat een mens de verzoening aan zou brengen, omdat een mens de eerste zonde gedaan had. Logisch dus dat Jezus mens werd. Jezus werd mens omdat een mens sterven kon, en een God niet. 

De duivel was de eerste zondaar. HIj verleidde de mens en zorgde ervoor dat de dood zijn intrede deed. 

Maar Jezus Christus is de Held, die kwam om de dood te verslaan. Nu kan de duivel niemand meer tegen Gods zin in onder de macht van de geestelijke dood houden. Ook kan hij tegen Gods wil in niemand meer in zonde trekken. 

Dat geeft een christen hoop en moed! Als we bang zijn om iets verkeerd te doen, of voor de dood, dan wenden we ons tot Jezus.  Hij werd mens en is gestorven om mensen te verlossen die verslagen zijn in hun hart. Hij heeft ons laten weten dat de dood een overwonnen vijand is. Een verzoende vriend. De dood is niet meer in de hand van de satan, maar in de hand van Christus. Hij heeft ons ook laten weten dat de zonde geen macht meer over ons heeft. ( Romeinen 6 : 7 ) 

Jezus werk was om trouw te zijn aan God, en barmhartig te zijn voor de mensen. Trouw aan de eer van God en trouw aan Zijn rechtvaardigheid. Zo deed Hij verzoening voor onze zonden. 

Jezus werk was om trouw te zijn aan de mensen door altijd tot hun hulp en troost aanwezig te zijn. 

Jezus werk werd dwars door de grootste verzoekingen heen gedaan. Dit mogen wij voor ogen houden als wij ons door zonde, ziekte, tegenslag of kruis verzocht voelen. 

Want ook de beste christenen zijn aan veel verzoekingen onderhevig. Verzoekingen brengen onze ziel in gevaar en benauwdheid. Maar Jezus Christus wil ons troosten, en helpen. 

Deze Hogepriester moeten wij altijd in gedachten houden! ( Hebr. 4 : 14 – 16 ) ( MH, leven in Christus, NBV, SV, SB ) 

Geef een reactie