Het medelijden van God

 

Het coronavirus is overal doorgedrongen. De hele wereld heeft preventieve maatregelen genomen. De mensen zijn bang en ongerust. Velen zeggen : “ Wie zal ons het goede doen zien? “ ( psalm 4 ) 

De Heere heeft een diep gevoel voor mensen die lijden en in nood zijn. Hij wil dat we voor alles op Hem blijven vertrouwen. “ Breng de juiste offers. Heb vertrouwen in de Heer” ( psalm 4 : 6 ) 

We mogen er vast op vertrouwen dat Hij liefdevol is. Ook als het er ruig aan toegaat. Toen Mozes iets van Hem zag riep hij uit: “ De Heere, de Heere! Een God Die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten Zijn liefde bewijst, Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. ( Exodus 34 : 8 ) 

“Liefde vol en genadig is de Heere, Hij blijft geduldig, en groot is Zijn trouw.” staat er weer ergens anders in de Bijbel. ( Psalm 103 : 8 ) Deze zinsnede was een gebruikelijke uitdrukking om het geloof van het volk Israël aan te duiden. We kunnen hieruit opmaken dat de Heere mensen helpt die in Hem geloven. 

“ Ik wist het wel, U bent een God Die genadig is, en liefdevol, geduldig, en trouw, en tot vergeving bereid. “  ( Jona 4 : 2 ) riep Jona uit toen het oordeel aan hen voorbij ging omdat de inwoners van de stad Ninevé tot bekering kwamen. 

God is vol ontferming. “ De Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming. “ ( psalm 116 : 5 ) Dit citaat komt uit een dankpsalm waarin de dankbaarheid van de dichter bezongen wordt omdat hij door de Heere van een dreigende dood is gered.

“ Neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten, die in de naam van de Heere spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heere gaf. de Heere is immers liefdevol en barmhartig. “ ( Jakobus 5 ) We mogen de moed niet verliezen. 

Gods ontferming kent geen grenzen. Hij had intens veel ontferming over Zijn volk Israël! Toen ze door eigen schuld in ballingschap moesten gaan zorgde Hij ervoor dat de stem van een profeet met hen meeging. “ Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik me weer over je ontfermen. Met eeuwigdurende liefde zegt de Heere Die je vrijkoopt.” ( Jesaja 54 : 8 ) riep Jesaja. Ondanks straf resteerden hulp en liefde. Wat een God!

Toen het volk van Juda tegen Jeremia zei: “ Wij zouden u willen vragen om voor ons, overlevenden tot de Heer Uw God te bidden, want zoals u ziet zijn er van ons grote aantal maar weinig overgebleven. Laat de Heer uw God ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat. “ antwoordde de profeet: “ ik zal doen wat u vraagt en tot de Heer uw God bidden. En ik zal u alles zeggen wat de Heer u antwoord, ik zal niets achterhouden. “ was tien dagen later het antwoord van de Heere: “  Als jullie in dit land blijven, zal Ik jullie opbouwen en niet afbreken. Ik zal jullie planten en niet uitrukken want Ik heb spijt van het onheil waarmee Ik jullie getroffen heb. “ ( Jeremia 42 : 1 – 10 ) 

Deze teksten laten duidelijk zien dat Jeremia alleen maar kon spreken als God Zich aan hem openbaarde. Het Woord van God komt helemaal van de kant van de Heere vandaan. Hij spreekt op Zijn tijd, en op Zijn manier. Maar we zien ook dat de Heere luisterde naar het gebed van Jeremia. 

God had medelijden met de Israëlieten in de woestijn. “ U bent een God van vergeving. Genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. “ zei Nehemia toen hij de ontrouw en het ongeloof van de Israëlieten in herinnering bracht. Steeds opnieuw zien we de weergaloze liefde en trouw van God tegenover de ontrouw van Zijn volk. 

Hij had medelijden met de Israëlieten in Egypte. “ Ik weet hoe ze lijden.”zei Hij ( Exodus 3 : 7 ) 

Hij had medelijden met de onderdrukte Israëlieten in de tijd van de richters. “ Steeds wanneer de Heere een richter liet optreden stond Hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers kreeg de Heere medelijden met hen en verloste Hij hen van hun vijanden zolang die richter leefde. “ ( Richteren 2 : 18 ) Hoewel de Israëlieten niet naar Zijn wetten hadden geluisterd, luisterde God naar Zijn volk. 

Uit al deze verhalen blijkt duidelijk dat de Heere niet al het kwaad van ons weghoudt. Maar als we Zijn kinderen zijn blijft er altijd hoop. 

Wat gelooft u van deze woorden:  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde?  

Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus  – Die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, die ook door Zijn eeuwige Raad en Voorzienigheid onderhoudt en regeert. Dat Hij om Zijn Zoon Jezus Christus wil mijn God en Vader is, op Wie ik zodanig vertrouw dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en de ziel verzorgen. Hij zal ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt voor mij ten beste keren. Omdat Hij dat doen kan als een almachtige God en als een trouwe Vader. 

( Genesis 1 en 2 / Exodus 20 : 11 / Job 33 : 4 / 38, 39 / Handelingen 4 : 24 / Handelingen 14 : 15 / Psalm 33 : 6 / Jesaja 45 : 7b / Hebr. 1 : 3 / Psalm 104 : 27 – 30 / Math. 10: 29 / Efeze 1 : 11 c / Joh. 1 : 12 / Romeinen 8 : 15 / Gal. 4 : 5 – 7 / Psalm 55 : 23 / Math 6 : 25, 26 / Rom. 8 : 28 / Jesaja 46 : 4 / Math 6 : 32, 33 / 7 : 9 – 11 ) 

Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God”

Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, en alle schepselen met Zijn hand onderhoudt en zodanig regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet toevallig, maar door Zijn Vaderlijke hand over ons komen. 

Waartoe dient het ons dat wij dat weten? 

Het dient ons daartoe dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn, in voorspoed dankbaar en dat wij voor de toekomst een vast vertrouwen hebben op onze trouwe God en Vader dat geen schepsel ons zal scheiden van de liefde van God aangezien alle schepselen zodanig in Zijn hand zijn, dat zij zich zonder Zijn wil niet kunnen roeren noch bewegen. ( Heidelberger Catechismus zondag 9 en 10 )

Een leerling van de Heere Jezus hoeft nergens bang voor te zijn. Of hij leeft of sterft, hij is van de Heere. Zijn leven is Christus, zijn sterven winst. Als je nog geen leerling van Hem bent, kun je het worden. Wat een genade, geduld en ontferming van onze God! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdDBLbsykTA

Geef een reactie