Het lijden van Christus ( 7 )

Vervolgens ging Jezus met Zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: “ blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.” Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee. Toen Hij Zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen: “ Ik voel me dodelijk bedroefd.” blijf hier met Mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: “ Vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. “ ( Matth. 26 : 36 – 39 )

Terwijl Hij sprak liep Jezus doelbewust richting Getsémané. Hij ging de oude olijfboomgaard binnen die op de helling van de berg gelegen was. Zijn choquerende woorden waren in feite een donker gekleurde invulling van de woorden die eerder nog vol medeleven aan Zijn leerlingen dachten. ( Lucas 22 : 14 – 32 ) Het bitter lijden en sterven greep zelfs de Meester naar de keel. Hij begon droevig te worden en erg bang. Zijn aanstaande martelgang was begonnen. Hij moest verbrijzeld worden. De straf die ons de vrede aanbracht was op Hem neergedaald.( Jesaja 53 ) Jezus had alle leerlingen met Zich meegenomen de hof in. Judas was weggegaan om zijn sinistere taak uit te voeren en de Levensvorst te verraden.

Meerdere passages uit het Nieuwe Testament beschrijven hoe Jezus regelmatig deze hof bezocht om er samen met Zijn leerlingen in gebed of gesprek te zijn. Hoewel alle leerlingen met Hem meekwamen, nam Jezus alleen Petrus Jakobus en Johannes met Zich naar een hoek van de hof. Had de Heere meer vertrouwen in deze leerlingen, waren het medestrijders in de gebeden geweest?
Uit de nu volgende gebeurtenissen zou blijken dat Jezus Zijn strijd alleen moest strijden zodat er geen Overwinnaar zou zijn, dan Jezus alleen.

“ Ik voel me dodelijk bedroefd. “ stamelde Hij. Opvallend dat de Heere niets van Zijn zielstoestand verborg. Open vertelde Hij hoe Hij Zich voelde.Daar kunnen wij veel van leren. Jezus vroeg om hulp en kracht. “ Blijf hier met mij waken. “ vroeg Hij terwijl Hij van hen wegliep nog om nog verder de hoek van de hof in te gaan. Diep voorovergebogen viel Hij op de grond neer voor de Enige God Die Hem Zijn lijden ontzeggen kon. De Bijbel roept ons op om onze ogen voortdurend op Jezus te richten. Nu al begon Hij het kruis in werkelijkheid te dragen.
Laten we onze aandacht totaal op Hem fixeren om te voorkomen dat we dit lijden vergeten, onverschillig worden, of zwak.

Laten we het oog gericht houden op Jezus, de Grondlegger en Voleinder van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij Zich niet afschrikken voor de schande van het kruis. Hij hield stand en zou plaatsnemen aan de rechterzijde van de troon van God! ( Hebr. 12 : 2 )

Een bezwaarde ziel vindt verlichting als ze alleen is met God Die de gebroken taal van haar zuchten begrijpt. Verborgen omgang met God kan er niemand bij hebben. In uiterste droefheid viel Jezus op Zijn aangezicht neer. Zijn menselijke natuur had een afkeer van lijden, sterven en dood. Hoewel Jezus een levendig besef had van de uiterste bitterheid van het lijden dat Hem te wachten stond, was Hij toch bereid om de wil van Zijn Vader volkomen te laten prevaleren.

Geef een reactie