Het lijden van Christus ( 5 )

Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. ( Matth. 24 : 14 )

Jezus bekritiseerde de leiders van het volk van Israël op dezelfde manier als de profeten van het Oude Testament dat hadden gedaan. Door de instelling van hun vele wetten en voorschriften versperden ze de mensen toegang tot het koninkrijk van God. Jezus onderwees Zijn leerlingen op een totaal andere manier. Wijs en voorzichtig leidde Hij hun geweten de juiste richting uit.
Aanleiding was het feit dat Hij de tempel voor het laatst verlaten had. Hij zou er nooit meer binnengaan. Zijn bittere dood wachtte. Jezus had Zijn openbare werk achter zich gelaten. Toch verliet Hij Zijn leerlingen niet.

Terwijl ze het machtige tempelcomplex uitliepen keken de leerlingen achterom. Onwillekeurig bewonderden ze de schitterende contouren van de gebouwen die stralend tegen de helderblauwe oostelijke hemel afstaken. Voor jongens uit het eenvoudige Galilea bleef de tempel een uiterst verbazingwekkend architectonisch kunststuk. Maar Jezus was er niet van onder de indruk. Verbijsterd hoorden de leerlingen de woorden van hun Meester aan: “ er zal geen steen van dit gebouw op elkaar blijven. Alles zal met de grond gelijk worden gemaakt. “ Het leek alsof Jezus veranderd was. De tranen die Hij enkele dagen eerder nog om de stad en de tempel vergoten had, bleven uit. ( Lukas 19: 41 ) De genadetijd was om. De Heere Jezus had Zijn taak erop zitten.
Zijn openbaring over de ontluistering van aardse heerlijkheid was bedoeld om ons te leren de waarde van kunst en cultuur niet te overschatten. De tempel zou beroofd, geplunderd en ontsierd worden, volkomen afgebroken en in puin gelegd. Verwoed rovende Romeinen zouden de tempel dermate volledig verwoesten dat Turnus Rufus – een belangrijk Romeins gouverneur – in Jeruzalem zelfs de grond omploegde waarop hij gestaan had.

We zien iets opvallends gebeuren. Jezus nam Zijn leerlingen dicht bij Zich om hen de geheimen van Zijn Koninkrijk te openbaren. Zodat ze later indachtig zouden worden aan alles wat Hij gezegd had.
Ongerust vroegen de leerlingen: “ Heer, wanneer zal dat gebeuren? Op welke tekenen moeten we letten? “ Jezus vertelde niets over de tijd, maar wel over de tekenen. Het was erg bijzonder en ook geheimzinnig allemaal. Jezus proclameerde een totaal andere toekomst dan de leerlingen verwachtten. “ Pas op dat niemand jullie misleidt, “ zei Hij.

In die tijd was er een algemene verwachting van de komende Messias. Er werd over Hem gesproken als de Komende. Maar toen Hij kwam hebben de meesten van het volk Israël Hem geminacht. Mensen die eerzuchtig waren hebben Hem verworpen en zichzelf als een messias opgeworpen. Maar de echte Christus heeft niet getwist of geroepen. Er werd niet van Hem gezegd: “ Kijk, hier is Hij. Daar is Hij! “ ( Lucas 17 : 21 ) Christus kwam en werd zomaar alles voor iedereen. Hij kwam naar Zijn volk toe met een zegen aan alle plaatsen waar Hij Zijn Naam een gedachtenis wilde stichten.

Jezus vervolgde Zijn rede. Hij voorzegde oorlogen en grote beroeringen onder de volken. Toen Hij geboren werd, heerste er algemene vrede in het Keizerrijk. Daar zou verandering in komen. Een verwoestende gruwel zou over de aarde komen. Volken en koninkrijken tegen elkaar opstaan. Natuurrampen zouden plaatsvinden waarbij ontzettend veel mensen het leven zouden laten. Voor leerlingen van Jezus zouden deze rampen hun lijden verzwaren. Ze zouden om hun geloof vervolgd worden en door andere volken gehaat. De mensen zouden tot alles in staat blijken te zijn. Zowel binnen als buiten de godsdienst zou men elkaar op een dwaalspoor proberen te brengen. De agapè – het hoofdkenmerk van het geloof – zou bij velen afzwakken en gereduceerd worden tot op het nulpunt.

Wat een toekomst.
De Meester – die het leeuwenaandeel in dit bitter lijden zou dragen – was nog niet uitgesproken. Hij had helder en duidelijk de waarheid gezegd. “ Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. “ besloot Hij. Volharding verwerft de kroon door vrije genade. Volharding zal de kroon dragen. Aan het eind der tijden, wanneer het koninkrijk van genade ons naar het koninkrijk der heerlijkheid zal brengen. Het Evangelie van Christus, dat is: een trouwe verkondiging van de bedoeling en de wil van God. Wanneer Dit geheim van God uitgevoerd zal zijn, het mystieke lichaam voltallig, dan zal het einde komen.

https://www.youtube.com/watch?v=j3guh1uusCg

Geef een reactie