Het Lam van God!

Het Lam van God (1)
En [Johannes] zei: Zie, Dat is het Lam van God, Dat de zonde der wereld draagt.
JOHANNES 1:29b (weergave DB 1545)
 
(…) “Dit is een prachtig en heerlijk getuigenis van het einde van het Oude en van het begin van het Nieuwe Testament en het Rijk van Christus. Met heldere en duidelijke woorden zegt Johannes wat je van Christus moet verwachten en geloven – dit is werkelijk een machtige tekst! Eerder heeft hij gezegd: ‘Want de wet is door Mozes gegeven’ (v.17). Volgens de wet slachtten de Joden elk jaar een paaslam, want zó had Mozes het geboden. Bovendien slachtten ze dagelijks twee lammetjes, die men ’s morgens en ’s avonds moest offeren en verbranden.

Nu moeten we het ware Lam van God vergelijken met het paaslam van Mozes dat volgens de wet geslacht en gegeten moest worden, namelijk een lam dat je bij de schaapherder haalt. Johannes spreekt hier echter over een geheel ander lam, namelijk het Lam van God, Dat daartoe is gesteld, dat Het op Zijn rug de zonde van de hele wereld moest dragen. Daarbij vergeleken vallen jullie lammetjes, die jullie alle jaren braden en eten en in de tempel slachten, in het niet.

Het paaslam in de wet was wel een mooi schouwspel [lett.: spel] voor de kinderen en een prachtige instelling die geordend was om daarbij te denken aan dit ware en echte Lam van God Dat in de wereld zou komen. Maar nu doen jullie net alsof dit slachten en offeren jullie zonden echt zouden kunnen wegnemen. Daar is geen sprake van, jullie lammetjes kunnen dat niet doen, alleen dit Lam van God kan dat en doet dat.”[Auslegung des ersten und zweiten Kapitels Johannis, 1537 und 1538. WA 46, 538 ff]

Nadat Johannes de Doper zijn toehoorders de roeping en missie verklaard had die
hij van zijn Vader in de hemel ontvangen had, veranderde hij van onderwerp.
Het was de dag nadat hij een reeks van getuigenissen over Christus had
afgelegd.Johannes had zijn plaats aan de oever van de Jordaan weer ingenomen.
Op de dag – volgend op de ontmoeting met de afgevaardigden vanuit het elitaire
Joods theologische centrum, zag Johannes Jezus op zich toekomen. Zijn hart moet
met grote blijdschap volgestroomd zijn: hij wist dat hij zijn missie niet tevergeefs ter
hand genomen had. ‘ Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt!’
riep hij uit.
Deze uitspraak van Johannes de Doper is bij de andere evangelisten niet te vinden.
Daaruit blijkt dat hij met de weergave van zijn evangelie een heel eigen weg is
gegaan.
De term: ‘Lam van God‘ komt uit Exodus 29 : 38 – 45, waarin de dagelijkse
offerdienst aan de God van Israël beschreven staat: Een ritueel waaraan de Heere
een grote zegen verbonden had: ‘ Daar zal Ik jullie ontmoeten, om met jullie te
spreken. ‘Daar zal Ik de Israëlieten ontmoeten, en die plaats zal door Mijn
aanwezigheid geheiligd worden/ Ik zal te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal
hun God zijn. ‘ had de Elohim beloofd. En zo was het ook gegaan. In Exodus 40
staat beschreven hoe dat eruit zag: ‘ Toen werd de ontmoetingstent overdekt door
een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon
de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de
majesteit van de Heer vulde de tabernakel.’
Deze profetie zag Johannes nu letterlijk vervuld in de Heere Jezus Christus. Geen
wonder dat zijn hart overliep van blijdschap! Jezus was het Offerlam van God dat in
Zijn betekenis als Offerlam ver uitging boven dat dagelijkse offerdier in de
tempeldienst. Waar het lam de dagelijkse zonden van het volk van Israël symbolisch
wegnam, zou Jezus de zonde van de hele mensheid verzoenen door het offer van
Zijn leven te geven. Niet alleen van het uitverkoren volk Israël, maar van de hele
mensheid. ( 1 Joh. 3 : 5 )
Niet voor niets had Johannes de mensen onafgebroken verteld dat hij zelf de
Messias niet was, maar dat hij kwam om van het Licht te getuigen. Johannes had
zoveel geestelijk inzicht gekregen dat hij zonder ophouden van zichzelf afwees, en
heen wees naar de God die mensenzielen voor eeuwig kon behouden. ( Joh. 1 : 20,
23, 26, 27, 30, 31- 34). Het was hem erom te doen dat meerdere van de Heere
Jezus in het bewerken van de verzoening tussen God en de mensen te
benadrukken. Zijn woorden bevatten een diepe dimensie, ze waren feitelijk de
aanduiding van Zijn Messiaanse waardigheid. ( Openb. 5: 5, 12 / 14 : 1 / Openb. 17 :
14 / 22 : 1, 3 )
De aandachtige Bijbellezer ziet zo een gouden draad oplichten. De gouden draad
van het Plan van God om de wereld met Zichzelf te verzoenen, en allen die in Hem
geloven, eeuwig leven te geven, uit genade.

One response to “Het Lam van God!

Geef een reactie