Het gezin ( 4 )

In een gezond gezin bestaat een bepaalde harmonie. Gezin voor gezin kunnen we de samenleving liefdevoller maken. Het is van het grootste belang dat we weten hoe we in de kleinste kring van de maatschappij een liefdevolle eenheid kunnen vormen. De manier waarop wij ons gezin liefhebben heeft een enorme impact op onze omgeving en op onze maatschappij.  Als we deze van God gegeven harmonie willen nastreven is het belangrijk om te letten op de woorden van God. 

God schiep het eerste gezin. De Bijbel geeft belangrijke aanwijzingen over de inrichting ervan. 

“ Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. “  ( Efeze 5 : 21 – 24 ) 

“ Vrouwen erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat ze iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. “ ( 1 Petrus 3 : 1 – 2 ) 

Het gezag van Christus is ingesteld om de gemeente voor kwaad te bewaren en om haar te voorzien van alles wat goed voor haar is. Op dezelfde manier moet een man bezig zijn om zijn vrouw te beschermen en te troosten. Met een hart vol trouw, oprechtheid en nederigheid. In de eerste plaats is het de plicht van een man om van zijn vrouw te houden. Zonder dit belangrijkste ingrediënt zou hij zijn kracht en het gezag dat God hem toebedeelde misbruiken. De liefde van Christus voor Zijn gemeente is een continue liefde, die niet van de onvolmaaktheden en gebreken van die gemeente afhangt. Zo moet dat ook zijn met de liefde van een  man voor zijn vrouw. 

De grootte van Gods liefde voor de gemeente bleek toen Jezus bereid was om voor haar te sterven. De liefde die God met name van de echtgenoot vraagt is een vergoeding voor de onderdanigheid die in het huwelijk van de vrouw gevraagd wordt. En de onderdanigheid van de vrouw zal een overvloedige vergoeding zijn voor de liefde van de echtgenoot met wie zij voor het aangezicht van God getrouwd is. Omdat man en vrouw één zijn, heeft hun relatie de voorrang boven alle andere. Want er is geen hechtere verhouding tussen welke andere mensen dan ook dan die tussen man en vrouw. 

De woorden van God hebben een verborgen mystieke zin. God vindt de huwelijksliefde zo mooi en belangrijk dat Hij er Christus en de gemeente voor wilde inzetten om dit voorbeeld te illustreren.  

Jammer genoeg zien we hier op aarde veel verkeerd gebruik van het door God ingestelde gezag. Huiselijk geweld, tirannie van man of vrouw en nog veel meer treurige situaties geven duidelijk aan dat de zonde ook het huwelijk aangetast heeft. Maar een oprechte christen wil graag op dit schitterende voorbeeld lijken.

Christelijke vrouwen die met een niet-gelovige man getrouwd zijn, blijven dezelfde plichten houden. Als ze zich op een waardige manier onderwerpen aan hun mannen, zal hun gedrag respect afdwingen. Een blijmoedige onderwerping en een liefhebbend gedrag is het meest doeltreffende middel om mannen die er geen zin in hebben om het woord van God te aanvaarden nieuwsgierig of belangstellend te maken naar de diepere beweegredenen van zijn vrouw.  Naast het woord van God is er niets zo krachtig om mensen voor Hem te winnen, dan een sierlijke levenswandel. Paulus moedigt vrouwen en mannen aan om in alle opzichten verstandig met elkaar om te gaan. Als man en vrouw elkaar met respect behandelen en in vrede met elkaar leven, zal er iets moois en stralends van hun huwelijk uitgaan. 

Een praktische vraag volgt direct. Hoe kun je je man of vrouw liefhebben op de manier die de Bijbel aangeeft? Mannen en vrouwen die dit gebod van God serieus nemen vinden hiervoor aanwijzingen genoeg. Het is belangrijk om elkaars karakter te kennen. Waar maak je elkaar blij mee? Dat is voor iedereen weer anders. Soms spreekt onze echtgenoot of echtgenote een taal die wij in eerste instantie niet begrijpen. Wat we tegen elkaar zeggen kan op veel manieren verkeerd overkomen. Het kan ook zijn dat we niet goed in staat zijn om onze ideeën of diepste gedachten aan elkaar duidelijk te maken. Mensen geven bovendien op een verschillende manier uiting aan hun liefde. Het verlangen naar romantische liefde in het huwelijk is diepgeworteld in onze ziel. Bijna elk populair tijdschrift heeft in elk nummer minstens één artikel over hoe je de liefde in een relatie levend houdt. Boeken over dit onderwerp zijn er te kust en te keur. Televisie en radioprogramma`s gaan erover. Het levend houden van de liefde in onze huwelijken is een serieuze aangelegenheid. Hoe komt het dan dat ondanks al deze media en praktische hulp in de vorm van counseling maar zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na hun huwelijksdag levend te houden? Hoe komt het dat echtparen – na een cursus of workshop – thuis op de oude voet verder leven en al het materiaal en de tips in de boekenkast of prullenbak belanden? Liefde begint thuis. Een gelukkig echtpaar voelt zich geborgen in elkaars liefde. Ze voelen zich gezegend en dankbaar. 

De realiteit van vandaag de dag spreekt echter een treurige taal: Vorig jaar vonden alleen al in Nederland meer dan 16.000 echtscheidingen plaats. Hier waren meer dan 30.298 minderjarige kinderen bij betrokken. 

Mensen die de woorden van God onzin vinden en het door God ingestelde gezag belachelijk maken moeten erkennen dat het afwijken van de norm die Hij ons aanreikt door de jaren heen veel ellende opgeleverd heeft.  

Als docent en pleegouder worden wij elke dag met situaties geconfronteerd die ons versterken in onze overtuiging dat er veel inzicht in de wijsheden die God ons aanreikt ontbreekt. Wij zien hoe noodzakelijk het is om mensen te informeren. Het is hoognodig dat we bereid zijn om de richtlijnen van de Bijbel serieus te nemen. ( MH, SB, de 5 talen van de liefde, Chapman ) 

 

Geef een reactie