Het beeld van God

De mens is geschapen naar het beeld van God. Na de zondeval is dat beeld veranderd en verduisterd. Wij mensen zijn gewend om hier op aarde vervulling en volmaaktheid zoeken. Dat blijven we doen totdat ons hart rust gevonden heeft in God. Christus is de volmaakte vervulling van ons hart. Hij is het ultieme beeld van God. 

De apostel Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe over het beeld van God. Hij had het over de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het Evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus die het beeld van God is. ( 2 Kor. 4 : 4 ) Wat bedoelde hij daarmee? De glans en heerlijkheid van het Evangelie zijn niet bedekt, maar wel onzichtbaar voor de mensen in wie de God van deze eeuw de gedachten heeft verblind. Hoewel het klip en klaar is dat niemand zich met God kan meten, wordt de satan in deze Bijbelpassage de God van deze eeuw genoemd. Dat is omdat hij een groot deel van de mensheid in zijn macht heeft. ( vgl Lucas 4 : 6 / Joh. 12 : 31 / Efeze 2 : 2 ) 

De inhoud van het Evangelie is de heerlijkheid van Christus. Christus is opgestaan uit de doden en door Zijn Vader verheerlijkt. Wie in Hem gelooft zal straks in die heerlijkheid delen. ( 2 Kor. 3 : 18 / Rom. 8 : 29 ) Daarom zegt Paulus als aanvulling op de naam van de Heere Jezus: Christus die het beeld van God is. ( Kol. 1 : 15 / Hebr. 1 : 3 ) Hij bedoelt daarmee dat de huidige heerlijkheid van Christus de uitdrukking is van de heerlijkheid van God. 

Aan de andere kant weerklinken hier ook de woorden uit Genesis 1 : 26 waar de Heere het initiatief nam om de mens te scheppen naar Gods beeld en gelijkenis. In de volmaakte mens, Jezus Christus, is dat beeld tot werkelijkheid en tot zijn recht gekomen. ( zie verder ook Joh. 1 : 14, 18 / Joh. 14 : 9 ) 

“ Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon die ons de verlossing heeft gebracht. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles, en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, Eerstgeborene uit de doden, om in alles de Eerste te zijn. ( Kol. 1 : 15 )” 

 

Als God niet gezien kan worden, hoe kunnen wij Hem dan kennen? Dat kan door de Heere Jezus die Zijn beeld is. Hij is degene die sprekend op Zijn Vader lijkt, en Hem vertegenwoordigt. In Hem wordt ons volledig geopenbaard wie God is. De koning van Israël was de hoogste van alle koningen omdat hij over het volk van God regeerde. De titel “ eerstgeborene van heel de schepping “  betekent dat Christus boven deze koningen, en boven heel de schepping staat en de hoogst mogelijke plaats bekleedt. In de tekst wordt nergens gezinspeeld op een eventueel begin van Zijn bestaan. Er staat in Kol. 1 : 16 dat alles in Hem geschapen is. Dit zou niet kunnen als Hij Zelf ook geschapen was. 

Of we het nu beseffen of niet, alles wat leeft bestaat elk moment dankzij Hem. De kerk is door alle eeuwen heen een groep mensen die in de hemel vergaderd is rondom het hoofd, de verheerlijkte Jezus. We krijgen de opdracht om vol vreugde dank aan de Vader te zeggen voor dit heerlijke feit!

“ Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde komt, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen tot Zijn enige Erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld.” ( Hebr. 1 : 1 – 3 ) 

Deze inleiding bevestigt meteen dat de openbaring van God door Zijn Zoon verheven is boven alle voorgaande openbaringen. In beeldende verheven taal die een profetisch inzicht verraadt, schildert de onbekende auteur ons de Heere Jezus voor ogen. De laatste periode van de geschiedenis – die begonnen is met de komst van Jezus Christus is aangebroken. Hij is Degene door wie God de wereld heeft geschapen, de straling van het glorieuze Goddelijke licht, het evenbeeld van Zijn wezen. Zijn werk wordt samengevat als reiniging van de zonden en Zijn heerschappij wordt onderstreept door Zijn positie – aan de rechterhand van God – en Zijn relatie met de wereld. Hij draagt en ondersteunt die met Zijn Woord. Jezus volgde alle profeten op en vervulde hun aankondiging. Hij bezit en heerst over alles wat Hij geschapen heeft. 

Er staat in deze tekst dat Jezus de perfecte uitdrukking van het wezen van God is. Het Griekse woord voor “  evenbeeld “  betekent ook “ gegraveerd teken “  of “ afdruk “  en onderstreept de nauwkeurige betrokkenheid tussen de Zoon en het wezen van God. Wij zien dus God de Vader in Christus, zo is het als je het omdraait. 

“ Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die Zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft Hem ons doen kennen. “ ( Joh. 1 : 18 ) De apostel Johannes heeft de eeuwige verhouding van de Vader en de Zoon uitgewerkt in een rijtje parallellismen: De Zoon die openbaart, is de Schepper, het Licht en het Leven. De goedheid en de waarheid. Hij heeft ons overstelpt met de overvloed die de wet ons niet kon geven. Johannes de Dper getuigde hiervan. Hij riep vol Geestdrift uit dat het Licht in de wereld gekomen is om daar de grootheid van God te laten stralen die er was in de Zoon die mens werd. 

“ Ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is opdat iedereen die in Mij gelooft, niet meer in de duisternis is. “( Joh. 12 : 46 ) Jezus had voorafgaand aan deze woorden gezegd: “ Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. “ Deze woorden accentueren het belang van deze verklaring, het is een oproep tot geloof waarmee het publieke optreden van Jezus eindigde. Er is nergens anders echt Licht te vinden dan bij de Heere Jezus Christus, die alle zonden en de gevolgen van de Zonde op Zich nam. Jezus is niet de Vader, maar Hij openbaart Hem op een volledige en volkomen manier omdat de Vader en de Zoon een eenheid vormen. Na het Pinksterfeest zou de opdracht van de leerlingen een grote vlucht nemen en zouden ze de woorden van Jezus verkondigen ver buiten het gebied waar Hij dit deed. Voordat dit zou gebeuren moest Jezus naar de hemel terugkeren waar hij hun gebeden kon verhoren, en zou de Heilige Geest aan hen worden gegeven. 

Door wat de Heere ons in Zijn Woord geopenbaard heeft over de Heere Jezus, kunnen we God de Vader leren kennen. Zoals de Heere Jezus op Zijn Vader leek, willen wij op Hem lijken. De Heere leert ons elke dag van ons leven diepgaander hoe Hij dat ziet.

 

One response to “Het beeld van God

  1. Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running a blog for?
    you make running a blog glance easy. The entire glance
    of your site is magnificent, let alone the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *