Heilig ( 2 )

De heiligheid van God in het Nieuwe Testament.

Het Nieuwe Testament openbaarde de Heilige Geest voor de eerste keer op de Pinksterdag. Het Pinksterfeest was het feest van de eerstelingen van de tarweoogst. Ze werd vijftig dagen na het Pinksterfeest gevierd.
Plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. Het geluid vulde het huis waar de leerlingen van Jezus bij elkaar gekomen waren. Dit geluid was het teken dat de Heilige Geest eraan kwam! De komst van de Heilige Geest werd later door Paulus verklaard in Efeze 1 : 4. “ In Christus immers heeft God ons, voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn! Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden. Dit strekt tot eer van de grootheid van Gods genade. Zij is ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.”
Gods liefde was de drijfveer van Zijn verlangen en besluit om ons tot Zijn kinderen te maken. ( zie ook Romeinen 8 : 13 ) Dit plan van God wordt helaas in ons leven hier op aarde nog niet helemaal gerealiseerd. ( Rom. 8: 23 ) Toch merken de gelovigen nu al de zegenrijke effecten van hun nieuwe verhouding tot God. ( Rom. 8: 14,15 ) Er bestaat in Christus Jezus geen God meer waar ze bang voor hoeven te zijn. Integendeel, de Heilige Geest geeft vrijmoedigheid in hun hart om Hem vertrouwelijk aan te spreken: “Abba, Vader! “ ( Romeinen 8 : 15 )

Jezus Christus was ons al eeuwen voor Zijn komst via de profeten in de Heilige Schriften beloofd. Dit was het Evangelie over de Zoon van God, een mens, voortgekomen uit het geslacht van David, aangewezen als de Zoon van God, en door de Heilige Geest met macht bekleed. ( Romeinen 1 : 2 – 4 ) Dit alles verklaart ons op een onweerlegbare manier de verzekering dat de Geest heilig is.

De heiligheid van de Vader vinden we door Mattheüs uitgelegd toen de Meester Zijn leerlingen leerde bidden. Hij zei: “ Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het vragen. Bid daarom als volgt: “ Onze Vader in de hemel, laat Uw Naam geheiligd worden.” ( Matth. 6 : 7 )
De bijzonder verhouding tussen God en mens valt gelijk op door de vertrouwelijke aanspreektitel. De relatie tussen de koning van de hemel en de onderdanen van Zijn koninkrijk werd met deze woorden die als tussen een vader en zijn kinderen. Deze vertrouwelijkheid was na het Paradijs verloren gegaan. Hoewel de Heere na de zondeval mensen uitkoos om persoonlijk met Hem om te gaan, waren de meesten doodsbenauwd voor Hem. Met de komst van de Heere Jezus is dit veranderd. Hij toonde ons Wie Zijn Vader was. ( Johannes 17 : 1 ) Dat Hij ons zo liefhad, dat Hij Zijn Enige Zoon voor ons overgaf om een bittere en smadelijke dood te sterven. De kloof was dichtgemaakt. Wij mensen konden weer vertrouwelijk met Hem omgaan. Deze innige verhouding heeft zijn weerslag op ons hele leven. De bede om de heiliging van Gods naam geeft ons verlangen weer om de vervulling van Gods werk hier op aarde te mogen zien.

Deze bede om de heiliging van Gods Naam komt op de eerste plaats, zelfs voor de vraag om ons dagelijks brood. Als je daar goed over nadenkt past dit gegeven precies bij een belofte: : zoek eerst het Koninkrijk van God, en alle andere dingen zullen je toegeworpen worden. “ ( Matth. 6 : 33 )
De Heere Jezus bad bovendien: “ Heilige Vader bewaar Mijn leerlingen door Uw Naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.” ( Johannes 17 : 11 )
We lezen uit deze woorden op dat de relatie met de Heilige Vader een tweezijdige relatie is. Wij vertrouwen God als onze Vader, en Hij zorgt voor ons als voor Zijn geliefde kinderen. Wat een ongelooflijk wonder.

Bij de aankondiging van de geboorte van de Zoon van God liet de engel geen twijfel over Zijn Goddelijke komaf bestaan. “ Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden.” ( Lucas 1 : 35 ) De engel Gabriël beschreef de geboorte van Jezus als een bijzondere daad van God. De Heilige Geest zou ervoor zorgen dat dit Kind ontvangen werd.
De leerlingen van Jezus geloofden dit. Ze noemden Hem in hun gebed: “ Jezus, Uw heilige dienaar.” ( Handelingen 4 : 27, 30 )

Omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heilig zijn, worden wij geroepen dat ook te zijn.
Oprechte christenen zijn een heilig volk.
“ Als u nu met Christus opgewekt bent streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. “ ( Kolossenzen 3 : 1, 2 )
“ U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem Die U uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaar Licht. “ ( 1 Petrus 2 : 9 )

Geloof is de kunst van het vasthouden aan dingen die je eenmaal met het verstand hebt aanvaard, ondanks variabelen in je gevoelsleven.
In Gods heiligheid te geloven, geeft een christen de kracht om altijd op God te zien. Hij Die ons Zijn wezen wil verklaren, geeft ons ook de kracht om Zijn opdrachten in de praktijk te brengen, en voor Hem te leven.

Geef een reactie