Heilig ( 1 )

Heiligen zijn mensen die op een bijzondere manier Jezus volgen. Je zou kunnen zeggen dat ze apart gezet zijn voor God. Omdat Hij heilig is worden Zijn volgelingen geroepen om dat ook te zijn.

In het Oude Testament wordt God de Heilige van Israël genoemd.
“ Dan zal ik U loven bij het spel op de harp. U en Uw trouw, mijn God.
Ik zal voor U zingen bij de lier, Heilige van Israël. “ ( Psalm 71:22 ) zong David toen hij oud geworden was. Het is wel zeker dat hij terugverlangde naar de blijdschap en vreugde van vroeger dagen.
“ Aan de Heer danken wij ons Schild, aan de Heilige van Israël onze Koning.” ( Psalm 89 : 19) riep Etan in een kunstig lied.

Jesaja riep uit: “ heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van Zijn Majesteit.” ( Jesaja 6 : 3 ) Een drievoudige uitroep, een superlatief. Deze uitroep kondigde de absolute heiligheid van de Heere aan en wordt herhaald in Openbaringen 4 : 8.

God is uniek in Zijn heiligheid, er is niemand die ook maar in de verste verte op Hem lijkt. “ Geen is er heilig als de Heer, er is geen andere God dan U, geen Rots is er dan onze God. “ ( 1 Samuel 2 : 2 ) zong Hanna. Dit beeld van een rots gebruikt de Bijbel vaker en duidt op de kracht en trouw van God. Bij Hem kan Zijn volk schuilen. ( Deut. 32: 4 )

JHWH toonde Zijn heiligheid aan de mensen: “ de Heer van de hemelse machten houdt het recht hoog. De heilige God toont Zich recht in Zijn gerechtigheid.” ( Jesaja 5 : 16 ) Jesaja beschreef hier een bestraffing van schuldigen. De Goddelijke gerechtigheid eiste een veroordeling van zondige daden.

“ De Heer ontbloot Zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. “ riep Jesaja uit.( Jesaja 52: 10 ) De arm van de Heer is een uitdrukking die Zijn almacht laat zien, ze wordt vaak in verband gebracht met het heil van Zijn volk.

Niemand minder dan God heeft over zichzelf gezegd dat Hij heilig is. “ God de Heer zweert bij Zijn heiligheid. “ schreef de profeet Amos. ( Amos 4 : 2 )

Gods Geest denkt alleen maar aan heilige zaken. Hij heeft het allerbeste met Zijn volk voor. Daarom kan Hij er absoluut niet tegen wanneer Zijn goede bedoelingen in twijfel getrokken worden. “ Hij zei: “‘natuurlijk, Mijn kinderen zijn te vertrouwen.” Daarom wilde Hij hun Redder zijn. In al hun nood was ook Hijzelf in nood. Zij werden gered door de Engel van Zijn tegenwoordigheid. In Zijn liefde en mededogen heeft Hij hen Zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben Zijn Heilige Geest gekrenkt. Daarom werd Hij hen tot vijand en bond Hij de strijd met hen aan. Toen dacht Hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en Zijn volk. Waar is Hij Die Zijn volk door de zee voerde? Waar zijn de herders van Zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met Zijn Heilige Geest? Die Mozes terzijde stond met Zijn luisterrijke arm? “ ( Jesaja 63 : 11-14 )

Het is duidelijk dat de Heere nergens meer door beledigd wordt, dan wanneer we Zijn heiligheid tarten.

De Heere woont vanzelfsprekend in een heilige plaats.
“ Zie neer vanuit Uw hemel, kijk vanuit Uw heilige luisterrijke woning. “ ( Jesaja 63 : 15 )smeekte Jesaja voor zijn volk. Gelukkig volk met een profeet die zegeningen afsmeekt voor zijn mensen.

De heiligheid van God houdt veel meer in dan we zo op het eerste gezicht zouden denken. Ze biedt ons zo`n schat van uitnemende waarde dat ze onze aanbidding waard is. Waarom? Omdat ze ondanks al het kwaad en de zonde alle puinhopen uiteindelijk herstelt.
De heiligheid van God verdient onze aanbidding. Zij behoort het werk van iedere dag te zijn. David heeft er ooit een blijvende vorm aan gegeven. In Jeruzalem, waar de ark was, werden Asaf en zijn broers aangesteld om altijd bij de ark te zijn en God met blijde lofgezangen te dienen.

Loof de Heere! Maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor Hem. Spreek vol lof over Zijn wonderen. Beroem u op Zijn heilige Naam. Wees blij van hart, u die de Heere zoekt! ( 1 Kronieken 16 : 1 – 10 )

Geef een reactie