Hebreeën 5 (2)

Ook aan de tweede voorwaarde – namelijk dat het Hogepriesterschap van Christus uit de mensen genomen moest zijn – voldeed Christus. Het hoofdwerkwoord van de hele zin is emathen, dat betekent: ‘ Hij heeft geleerd’. Ondanks het feit dat Jezus zonder zonde was ( 4:15), moest Hij gehoorzaamheid leren. Dit was een echt leerproces.Tegenover en in de beproevingen die Hij moest doorstaan, moest Zijn gehoorzaamheid blijken, ofwel verdiept worden. Christus heeft veel beproevingen doorstaan en zo in gehoorzaamheid aan de Vader overwonnen. Jezus bleef gehoorzaam aan alles wat Zijn Vader in de hemel van Hem vroeg. Dankzij Zijn gehoorzaamheid tijdens Zijn hele lijdensweg, was Hij geschikt om Hogepriester te zijn. Hij was solidair met degenen die Hij vertegenwoordigde ( zie 5:2). De Evangelieschrijvers vertellen ons dat Jezus zich vaak afzonderde om te bidden. Maar de gebeden die hier in Hebr.5 genoemd worden die Hij onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden heeft, herinneren ongetwijfeld aan de gebeden van de Heere in Getsemane, en aan Zijn geroep aan het kruis. Jezus bad tot de Enige die Hem van de dood kon redden, tot God de Vader. Op twee manieren kon Hij dat doen. De eerste was dat de Vader de lijdensbeker van Hem zou afnemen. ( Math.26: 39 ) Zelfs toen heeft Jezus gelijk gezegd dat niet Zijn wil moest prevaleren, maar die van Zijn Vader. De andere manier was dat Zijn Vader Hem uit de dood op zou wekken. Dit laatste is gebeurd, en daarom staat er in de Hebreeënbrief dat Hij door Zijn diep ontzag voor God verhoord werd. 

Het is belangrijk om te weten dat het woord ‘ eulabeia’ de betekenis heeft van ‘eerbied voor God, Godsvreze’ Dit woord heeft absoluut niet de betekenis van ‘angst’ in zich. Het slotgedeelte van dit tekstgedeelte moet zo vertaald worden:’Jezus werd verhoord vanwege Zijn vroomheid ’. De Heere wil niet dat wij bang voor Hem zijn. Hij wil dat we Hem in liefde gehoorzamen. Zijn hele leven was de Heere Jezus bereid om Zijn Vader te gehoorzamen en Zijn wil te doen ( Joh.5:30/6:38) In die zin was het niet nodig dat Hij gehoorzaamheid leerde. ( vgl. Joh.5:30/Joh.6:38/ Hebr.4:15). Wat er bedoeld wordt is dat Jezus steeds meer heeft laten blijken in de verzoekingen tijdens zijn leven, en in zijn gehoorzaamheid tot aan het kruis dat Hij tot in de dood gehoorzaamd heeft. Ook in Rom. 5: 19 kun je lezen over deze gehoorzaamheid van Jezus. 

‘Hoewel Hij de Zoon was’.; deze woorden geven het contrast aan tussen de Goddelijke status van Jezus, en Zijn diepe vernedering hier op aarde. Bij Zijn volmaaktheid moeten we in de eerste plaats denken aan datgene wat er gebeurd is na Zijn lijden en sterven. Pas toen heeft Hij het Hogepriesterschap ontvangen. Dat was het einddoel, het volmaakte. De voortdurende gehoorzaamheid van Jezus herinnert ons eraan dat wij die achter Hem aan willen komen, Hem ook zo voortdurend moeten willen navolgen. 

Toen Jezus eenmaal alles had volbracht, werd Hij door zijn Vader in staat gesteld om eeuwig geluk en heil te schenken aan alle gelovigen. Jezus was priester tot in eeuwigheid volgens de ordening van Melchizedek. Hij bezat nu een combinatie van priesterlijke en koninklijke waardigheid zoals je dat ook beschreven vindt in Genesis 14: 18. 

Wat een machtige daden heeft Jezus voor ons verricht. Prijs God dat Hij heeft voorzien in een volmaakt Lam! Omdat niemand iets op Hem aan kon merken, worden wij door God goedgekeurd en aanvaard. In Christus ziet de Vader ons als rein, rechtvaardig en volmaakt heilig. Wat wij hier op aarde ook nog doen, Hij ziet ons niet in onze zonden, maar Hij ziet ons in Zijn geliefde Zoon. Dat te geloven geeft moed als je weer eens zondigt. Niet wat wij doen, denken, of voelen bepaalt wie we zijn, maar wat Jezus voor ons heeft gedaan. De Heilige Geest heeft het leven van Christus in ons hart verankerd. Dat leven openbaart zich meer en meer in allen die Hem liefhebben. Wie dat gelooft begrijpt dat er niets in dit leven is dat ons kan weerhouden om overwinnaar te zijn. Er is niets dat Jezus niet kan overwinnen, en daarom is er ook niets wat wij die in Hem zijn niet kunnen overwinnen. 

Jezus Christus stierf niet alleen om onze zonden weg te nemen, maar Hij stierf ook om de gevolgen van de zonde weg te doen. Alle schuld en schaamte. Hij droeg dat allemaal, zodat wij waarlijk vrij mogen zijn. 

(1) Opwekking 720 – God maakt vrij + tekst. – YouTube