Hebreeën 4 : 4 – 16

Misschien denkt iemand dat het land van rust nog niet bestond in de tijd van Mozes. Maar alles was er al toen God de wereld gemaakt had. Ergens in de heilige boeken staat: ‘ op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. ‘ Toen was het land van rust er dus al. Er staat dus: ‘ nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt! ‘ De eerste mensen die hoorden over Gods land van rust, gingen er niet binnen. Want ze waren niet gehoorzaam aan God. Maar er zullen ook mensen zijn die er wel binnengaan. God heeft bepaald dat dat nu gaat gebeuren. Want HIj heeft David laten zeggen: ‘ Vandaag spreekt God tot jullie. Luister goed. Verzet je niet tegen Hem.’ David leefde lang na Mozes, maar God liet David toch het woord ‘ vandaag ‘ gebruiken. Dat had Hij niet gedaan als het volk al vanuit de woestijn het land van rust was binnengegaan. De echte rust moet dus nog komen voor het volk van God. Want als je Gods nieuwe wereld binnengaat, dan mag je uitrusten van al je werk. Net zoals God uitrustte van al Zijn werk. Laten wij dan ons uiterste best doen om dat land binnen te gaan! Laten we vasthouden aan ons geloof. En laten we niet ongehoorzaam zijn zoals het volk in de woestijn. De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard. Want God weet wat ons van binnen bezighoudt. En Hij beoordeelt onze gedachten en verlangens. God ziet iedereen. Niets en niemand blijft voor Hem verborgen. Vergeet dat niet, want Hij zal over ons rechtspreken. ( Hebr. 4 : 4 – 16 ) 

In Hebreeën 4 verklaart de apostel Paulus dat de komst van Jezus Christus alles totaal veranderd heeft. De voorrechten die wij door het Evangelie uit het Nieuwe Testament ontvangen, overtreffen de voorrechten die in het Oude Testament aan de Joodse gemeente toevielen in hoge mate. Er is ons een belofte gegeven dat wij in zullen gaan in de rust die van God is. Deze belofte van geestelijke rust is een belofte die ons door Jezus in Zijn laatste wil als een kostbaar legaat nagelaten is. Het is onze taak om erop te letten dat wij ook werkelijk de erfgenamen zijn. Want dan alleen zullen wij het vooruitzicht hebben op de volmaakte en eeuwige rust die ons in de hemel wacht. 

De Joden onder de oude bedeling hadden nog niet de zuiverheid en doorzichtigheid van de vervulling van de Goddelijke beloften, zoals wij die mogen hebben. De reden dat er maar zo weinig mensen uit het Oude Testament voordeel hadden van de bedeling en beloften van het Evangelie, was hun gebrek aan geloof. 

Door alle eeuwen heen zijn er om die reden miljoenen mensen de verlossing en het uitzicht op de eeuwige redding misgelopen. Er is geloof nodig om beter te worden van het Woord dat je hoort. Wie het Evangelie gehoord heeft, moet een heilige vrees en ijver hebben om dat woord ook in de praktijk te brengen. 

Ongeloof is de grote reden dat we de vervulling van de beloften van God mislopen. Paulus bevestigt het geluk van alle mensen die het Evangelie geloven. Dat doet hij door de waarheid daarvan zo positief mogelijk verklaren vanuit zijn eigen ondervinding, en die van anderen. ‘ Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust ‘ schreef hij. 

Nadat God Zijn scheppingswerk voleindigd had, is Hij in Zijn rust ingegaan. God wil dat alle mensen die geloven zo hun werk beëindigen en dan van hun rust zullen genieten. Omdat de belofte van God om tot Zijn rust te mogen ingaan in het verleden onvervuld gebleven is, blijft zij van kracht totdat op zijn minst ‘ sommigen ‘ in zullen gaan. Want het is onmogelijk dat God zou liegen. ( Hebr. 6 : 18 ) 

De Israëlieten die onder leiding van Mozes uit Egypte vertrokken, zijn de belofte misgelopen. Ze begonnen hun reis, maar kwamen nooit in het beloofde Land aan. Dat was om hun ongehoorzaamheid. ( apeitheia ) Het was ook om hun weerspannigheid. ( Deut. 1 : 26 ) Daarom reageerden zij voortdurend vanuit ongeloof op elk bevel van Mozes. 

Omdat de toenmalige generatie van Israëlieten zich verhardde toen de Heere sprak, heeft God door de mond van Zijn knecht David een dag aangekondigd, waarop Hij opnieuw zou spreken door Zijn Zoon. ( Hebr. 1 : 1 ), en door de verkondiging van het Evangelie ( Hebr. 2 : 3 / 4 : 2 ) 

Je moet niet lichtvaardig denken over de ongehoorzaamheid van het volk Israël. Er ligt meer dan 400 jaar tussen het spreken van God tot Mozes, en het spreken van God tot David. Dat is een woestijntijd geweest voor de ware gelovigen, en ook voor Gods profeten. 

Het ‘ heden ‘ waarover in Hebreeën 4 geschreven wordt is niet beperkt tot één dag, maar omvat de hele heilsperiode vanaf de komst van Jezus Christus op aarde tot aan Zijn wederkomst. God de Vader sprak eerst door de Zoon ( Hebr. 1 : 1 ) en spreekt nog steeds door de verkondiging van het Evangelie ( Hebr. 2 : 3 / 4 : 2 ) 

Wie met geloof reageert op dit spreken van God, zal de belofte binnen mogen gaan. ( Hebr. 4 : 3 . 9 – 11 ) De beloofde rust van God was dus niet de rust van Kanaän. Het heden waarvan David profeteerde was het heden dat nog moest komen. Ze wordt ook wel ‘ sabbatsrust ‘ genoemd. In het Hebreeuws luidt het werkwoord voor ‘ rusten ‘ sjabbat , en wordt de zevende dag de ‘ sjabbat ‘ genoemd. God rust is op de zevende scheppingsdag begonnen. 

De gelovige die ingaat in ‘ Zijn rust ‘ deelt in die sabbatsrust, en mag rusten van de vaak moeitevolle arbeid die de mens op aarde moet verrichten. Het eigenlijke rusten en ingaan is een toestand die nog moet komen wanneer de Heere Jezus terugkomt. 

Alles wat de Heere in Zijn Woord zegt, komt in eerste instantie van Zijn Zoon Jezus Christus vandaan, en wordt ons door de verkondiging geopenbaard. 

Het Woord van God is effectief, en raakt de mens tot in het diepst van zijn wezen. Daarom wordt het ook wel vergeleken met een tweesnijdend zwaard. Er blijft van de mens niets over dat niet door het Woord wordt geraakt. Het is onmogelijk om iets voor Gods ogen te verbergen. Dit feit moet ons niet bang voor de Heere maken, maar wel doorzichtig tot op het bot. 

Een wedergeboren mens leert zich meer en meer aan de Heere over te geven. Deze overgave is een levenslang proces. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *