Hebr. 4 : 11 – 16

Paulus gaf een ernstige waarschuwing. Het voorgenomen doel – rust in Christus op aarde, en mét Christus in de hemel bestaat uit noeste arbeid aan onze ziel. Het is enige weg naar de eeuwige rust. Als wij gezien hebben hoeveel mensen er voor ons de Weg niet blijvend zijn gegaan, dan moet dat een grote waarschuwing voor ons zijn. Gelukkig hebben wij het Woord van God. Het Woord is levend en bijzonder actief in het activeren van ons geweten, in het snijden in ons hart, maar ook in het troosten en verbinden van de wonden van onze ziel. 

Het Griekse woord geopend betekent : de nek of de hals openen om de delen of inwendige gedeelten van de borstkas van het offerdier te kunnen zien. Zoals de priesters de dieren die geofferd werden openden om te kijken of alle delen daarin rein en gaf waren, kijkt de Heere in ons hart of het puur en rein is. Gods Woord overtuigt krachtig, bekeert krachtig en troost krachtig. 

Het Woord is krachtig door de vruchten die het draagt. 

“ Hij zond Zijn Woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. “ ( Psalm 107 : 20 ) 

“ Zo geldt dat ook voor het Woord dat voorkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebiedt. “( Jesaja 55 : 11 ) 

“ Draag als helm de verlossing, en als zwaard de Geest, dat wil zeggen: Gods Woorden. “ ( Efeze 5 : 26 ) 

“ Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen om ons de eersten te maken in Zijn schepping. “ ( Jakobus 1 : 18 ) 

“ Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid is uw hart gezuiverd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden, heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad door Gods levende en altijd blijvende Woord. “ ( 1 Petrus 1 : 22, 23 ) 

Er is niemand volmaakter dan de Heere Jezus Christus. Geen enkel schepsel is voor Hem verborgen. Alle overleggingen en werkingen van ons hart zijn bij Hem bekend. Als wij in Zijn Alwetendheid geloven, dan moeten we volharden in de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 

De ongeëvenaardheid van onze Hogepriester wordt aangetoond door Zijn doorgaan door de hemelen. Hoewel Jezus een gedeelte van Zijn priesterschap op aarde vervuld heeft, is Hij op de dag van Zijn Hemelvaart als een Triomfator teruggekeerd om het andere deel nog in de hemel te vervullen tot op de dag van vandaag. Dat doet Hij door de zaak van Zijn kinderen te bepleiten zoals de hogepriester op de Grote Verzoendag door het heilige ging, om het heilige der heiligen binnen te gaan. De belijdenis dat Jezus de Zoon van God, onze Hogepriester is, moeten we altijd vasthouden. ( Hebr. 2 : 17 / 3 : 1 ) 

De ongeëvenaarde grootheid van Christus wordt aangewezen door Zijn Naam: Jezus. Hij is Arts en Zaligmaker tegelijk. Hij is de Enige die in staat is om iedereen die door Hem naar God toe komt zalig te maken. 

Jezus is een genadige Hogepriester. Barmhartig, medelijdend en meevoelend.( vs 15 ) Hij ziet onze zwakheden en is daar erg mee begaan. Niet alleen omdat Hij voor onze zonden kan betalen, maar ook omdat Hij met ons mee wil voelen. Wij mensen worden zelden door verzoekingen overvallen zonder dat die ons iets doen, of aan het wankelen brengen. Maar Jezus heeft altijd voor honderd procent standgehouden. 

Daarom mogen wij Hem nooit verloochenen en ons nooit voor Hem schamen. Bovendien moeten we zelf ook altijd vrijmoedig naar de troon van genade gaan. God heeft namelijk geen tribunaal van strenge rechtspraak voor ons opgericht, maar een troon van genade gevestigd. Zo wilde Hij dat. Bij God heerst genade. Hij handelt met soevereine vrijheid, macht en goedheid. Daarom moeten wij mensen daar vaak heengaan. Want we hebben altijd genade nodig. Onze gebeden bevatten de vraag om barmhartigheid voor de vergeving van onze zonden, en genade voor de reiniging van onze zielen. Alles wat wij daar voor de troon vragen mogen wij nederig, en toch vrijmoedig aan Hem voorleggen. Wij moeten vragen in geloof, en niet twijfelen. Wij moeten eerbiedig komen. Niet alsof wij voor een tribunaal van gerechtigheid gesleept worden, maar als mensen die vriendelijk uitgenodigd worden bij God op een plek waar genade heerst en aangewend wordt. 

De grond van ons vertrouwen is Christus, die onze Hogepriester is tot in eeuwigheid. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *