Handelingen 2 : 5 – 21

“Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: “ De mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het noorden, het zuiden, of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. “ De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: “ Wat betekent dit toch allemaal? “ Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: “ Die mensen zijn gewoon dronken. “ ( De bijbel in gewone taal ) 

In Jeruzalem woonden orthodoxe Joden. Ze hadden zich in het buitenland gevestigd, maar waren teruggekomen naar Israël om het Pinksterfeest te vieren. ( Handelingen 6 : 9 ). Bij het horen van de woorden van de apostelen keken ze verrast op. Wat was er aan de hand? Er ontstond verwarring. Iedereen was stomverbaasd en had het over de Galilese achtergrond van de sprekers. Ze wisten allemaal dat de leerlingen alleen hun moedertaal beheersten. 

De zaken waarover ze de apostelen hoorden praten waren de wonderen van God. Beurtelings prezen ze God. Ze hadden het over de genade van het Evangelie en over de grote verlossing die de Heere Jezus tot stand gebracht had. Ze hoorden het Evangelie in hun eigen taal. Dit feit, zowel als de inhoud van de woorden van de leerlingen zorgde ervoor dat sommige mensen oordeelden dat deze leer van God vandaan moest komen. Andere mensen vonden het maar vreemd allemaal. Ze keken elkaar eens aan, begonnen te lachen, grapjes te maken, en te spotten en zeiden dat dit hele gebeuren geen normaal verschijnsel was. Met opgetrokken neus bekeken ze alles. Ze riepen elkaar toe dat die mannen dronken moesten zijn. Gelukkig waren er ook mensen die zich in alle ernst afvroegen wat de strekking van de woorden van Petrus zou zijn.  

Als één man traden de apostelen en Petrus naar voren. Petrus nam het woord. “ U, Joden, en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze in u op. Deze mensen zijn absoluut niet dronken. Ik weet dat u zo denkt, maar dan realiseert u zich niet hoe vroeg het nog maar is. Het is nog maar negen uur.”  Op sabbatten en plechtige feesten aten en dronken de Joden niet voor dit tijdstip.  Petrus ging verder en zei: “ Dat is u maar al te goed bekend. Het gaat vandaag om iets totaal anders, om de vervulling van de Schriften. Het gaat om de vrucht van de opstanding en Hemelvaart van Jezus Christus! De Oude Geschriften zijn in vervulling gegaan. Herinnert u zich niet wat de profeet Joël geprofeteerd heeft? “ Het zal in de laatste dagen zijn, de dagen van de beschikking van het Koninkrijk van God onder de mensen dat de laatste beschikking van de Goddelijke genade plaats zal vinden. Er is over Jezus geprofeteerd, dit is beloofd, en daarom moeten jullie het verwachten en niet verrast zijn over dit geweldige wonder. Jullie moeten er juist naar uitzien om welkom te heten wat hier vandaag gebeurt. “ 

Petrus opende figuurlijk gesproken de oude boekrol van de profeet Joël, en legde zijn vinger bij woorden die eeuwen van te voren al ter sprake gekomen waren. Er zou een vollere en uitgebreidere uitstorting van de Heilige Geest vanuit de hemel plaatsvinden, dan ooit tevoren! Deze keer zou de Heilige Geest niet alleen op de Joden, maar ook op de heidenen worden uitgestort. De Geest die ze zouden ontvangen zou een profetische Geest zijn. Niet alleen zonen, maar ook dochters van allerlei leeftijden zouden profeteren.  

Jonge en oudere mensen zouden dromen dromen en visioenen zien. Dienstknechten en dienstmaagden zouden de Heilige Geest ontvangen en profetische woorden spreken. De vermelding van de dochters en de dienstmaagden wees heen naar het feit dat de buitengewone gaven van de Heilige Geest zowel door mannen als vrouwen ontvangen zouden worden. 

“ Ja Ik zal Mijn Geest geven aan alle mensen die Mij dienen. Dan zullen ze Mijn boodschap bekend maken. Ik ga wonderen doen in de hemel en bijzondere dingen laten zien op aarde. Jullie zullen bloed zien, vuur, en rookwolken. De zon zal zwart worden, en de maan rood als bloed. Als deze natuurverschijnselen zich voltrekken, dan is de grote en geweldige dag dat Ik kom dichtbij. Op die dag zal iedereen gered worden die Mij om hulp vraagt. “ riep Petrus geestdriftig uit. 

One response to “Handelingen 2 : 5 – 21

Geef een reactie