God geeft ons Zijn Naam

Een verbond is een relatie waarin je je vastlegt op beloften en verplichtingen. Het eerste verbond werd in het Paradijs gesloten. Het was een werkverbond. De Heere besloot de mens het eeuwige leven te geven als Zijn mensen zich aan Zijn voorwaarden hielden. ( Genesis 2 : 15 )Vervolgens sloot God een verbond met Noach. ( Genesis 9 ) Hij besloot dat Hij nooit meer een zondvloed over de aarde zou laten gaan. Opvallend detail in dit besluit was dat er geen enkele voorwaarde van de kant van de mens tegenover stond. Was het omdat de Elohim wist dat de mens na de zondeval niet meer in staat was om zich aan Zijn beloften te houden? In elk geval maakt het duidelijk dat het Bijbelse verbond niet tweezijdig hoeft te zijn, of gelijkwaardige verplichtingen in hoeft te houden. Alle trouw en liefde komen van de kant van God en liggen verzekerd in Zijn Zoon Jezus Christus. Wat niet wegneemt dat Hij ons hele hart en leven hebben wil. Het derde verbond waar de Bijbel melding van maakt, is het verbond met Abraham. “ Ik ben jouw God. Ik verbind Mij met jou. Ik geef je het land Kanaän. Leef met Mij en wees een zegen voor de wereld. Jij en de generaties na jou. “ ( Gen. 17 : 8 ) beloofde Hij.

De Elohim wilde Abrahams God zijn en hem een groot nageslacht geven. God ging deze relatie met Abraham aan zodat andere mensen zouden delen in de liefde van God. Het verbond was een middel om Gods zegen in de wereld te verspreiden. Abraham werd geroepen om een licht in de wereld te zijn.

Voordat het volk het beloofde land binnen kon trekken, bevestigde de Elohim Zijn verbond bij de berg Sinaï. Daar, op die plek, herhaalde Hij Zijn belofte aan Abraham. Maar er was meer. De belofte werd nu tegen het hele volk van Israël uitgesproken. Nu was ook de tijd aangebroken dat de Heere verder invulde wat een leven voor Zijn aangezicht precies inhield. Hij gaf de tien geboden. Daarbij gaf Hij veel wetten die de aparte positie van het volk Israël benadrukten. Dit deed God om het volk tot zegen te laten zijn voor de hele wereld.Het was heel bijzonder dat de oneindig grote God Zijn Naam aan de mens wilde verbinden. De naam van God is uniek. De Bijbel geeft er veel betekenissen aan.

Elohim is de eerste naam van God die we tegenkomen. Het betekent sterkte of macht en wordt door het hele Oude Testament heen meer dan 2500 keer gebruikt. Een paar voorbeelden:

 • Elohay Kedem – God van het Begin (Deuteronomium 33:27)
 • Elohim Chaiym – de Levende God (Jeremia 10:10)
 • Elohay Selichot – God van Vergeving (Nehemia 9:17)
 • Elohay Mauzi – God van mijn Kracht (Psalmen 43:2)
 • Elohay Yishi – God van mijn Verlossing (Psalmen 18:47 en 25:5)

El

Een andere naam van God die vaak in de Bijbel voorkomt is El. Het betekent hetzelfde als Elohim, maar dan eenvoudiger geschreven. El vinden we bijvoorbeeld in combinatie met:

 • El HaNe’eman – De Trouwe God (Deuteronomium 7:9)
 • El HaKadosh – De Heilige God (Jesaja 5:16)
 • El Yisrael – De God van Israël (Psalmen 68:35)
 • El Elyon – De allerhoogste God (Genesis 14:18)
 • Immanu El – God is onder ons (Jesaja 7:14)

JHWH

Deze naam komt ongeveer 7000 keer voor in het Oude Testament en is daarmee de meest gebruikte naam van God. Het wordt vertaald met Heere. Het is ook de naam waarmee God Zich aan Zijn volk Israël verbindt als Hij tegen Mozes zegt dat hij Hem met JHWH bekend moet maken aan de Israëlieten. Joden spreken de vierletterige naam van God niet uit, uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken.

 • JHWH Jireh – God zal voorzien (Genesis 22:14)
  God voorziet in alles wat we nodig hebben. In moeilijke tijden is dat niet altijd even makkelijk te geloven, maar Hij weet wat jij nodig hebt.
 • JHWH – Ik ben Die Ik ben (Exodus 3:14)
  We mogen vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en altijd dezelfde is: gisteren, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
 • JHWH Shalom – De Heere van Vrede (Rechters 6:24)
  Dit gaat over het verzoenende werk van Jezus. Hij brengt vrede en harmonie voor jou persoonlijk en voor de hele wereld.   
 • JHWH Rohi – De Heere is mijn Herder (Psalm 23)
  Rohi betekent in het Hebreeuws niet alleen voeden, maar ook ‘een vriend’. Dat is wat een herder ook is voor zijn schapen. Je hoeft niet bang te zijn, want God wil jouw Herder zijn!
 • JHWH M’Kadesh – De Heere Die heilig maakt (Ezechiël 37:28)
  Heiligen betekent apart zetten. God zet ons  apart om ons leven te leven voor Hem.

Als we de heerlijke en ontzagwekkende namen van God in ogenschouw nemen, begrijpen we dat Zijn Naam niet zomaar zonder meer gebruikt mag worden. De Elohim wijdde Zijn derde gebod aan de manier waarop Hij wilde dat wij dat zouden doen.

Het derde gebod. ( Heidelberger Catechismus zondag 36 )

Wij mogen de Naam van God niet misbruiken door  te vloeken of zomaar een eed af te leggen. Wij mogen mensen die vloeken ook niet stilzwijgend tolereren.  Dan is het voor God net alsof we zelf ook vloeken. We mogen de heilige Naam van God slechts met respect gebruiken. Op die manier wordt Zijn Naam door ons op de goede manier beleden en aangeroepen en wordt Hij door ons met woorden en daden geëerd.( Lev. 24 : 15, 15b / Lev. 19 : 12 / Matth. 5 : 37 / Jak. 5 : 12 / Lev. 5 : 1 / Spreuken 29 : 24 / Jer. 4 : 2 / Jes. 45 : 23 /  Math. 10 : 32 / Rom. 10 : 9, 10 / Psalm 50 : 15 / 1 Tim. 2 : 8 / Kol. 3 : 17 / Rom. 2 : 24 / 1 Tim. 6 : 1 )

Is het dan zo`n grote zonde om te vloeken of zomaar een eed af te leggen? Moeten wij ons uiterste best doen om vloeken en onnodig  zweren tegen te gaan?

Ja, want er is geen zonde die God bozer maakt dan dat Zijn Heilige Naam misbruikt wordt. Daarom heeft Hij in de Bijbel zelfs geboden dat deze zonde met de doodsstraf gestraft moest worden. ( Spreuken 29 : 24 / Lev. 24 : 16)

Als je je realiseert wie God is, dan word je ontzettend blij en dankbaar dat Hij Zijn Eeuwige Naam via het sacrament van de Heilige Doop met ons wil verbinden.  ( SB, Doopformulier, HC, Follow me next )

 

 

 

Geef een reactie