Evensong

Evensong in de H. Maria Magdalena Kerk in Goes. 

Het mooie van het lesgeven op scholen overal is, dat je overal vrienden maakt. Vrienden die je niet vergeten als het leven je uit elkaar haalt. Eén van die vrienden- een collega Frans – heeft een huis vol muziek, samen met haar echtgenoot. Ze zingen, geven muziekles en hij dirigeert. 

We krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van de Evensong in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Daaraan geven we graag gehoor. 

De Maria Magdalenakerk in Goes is een neogotische driebeukige kruiskerk. Links van de voorgevel is een vierkante toren aangebouwd met vier uitspringende hoektorentjes en een hoge achtzijdige spits. Bovenop de kerk staat een prachtig achtzijdig koepeltje waardoor zacht gedempt licht naar binnen stroomt. Het interieur wordt overwelfd door houten tongewelven die gepolychromeerd zijn. Mooie gebrandschilderde ramen geven het geheel de gewijde stille sfeer die zo kenmerkend is voor een mooi Godshuis. 

We lopen de kerk binnen en nemen nieuwsgierig het programmablad in ontvangst. Het ziet er veelbelovend uit! We genieten bij voorbaat als we de koorleden één voor één binnen zien komen in hun lange donkerrode met witte gewaden. Het koor stelt zich op en begint een Latijns intochtslied te zingen. 

O nata lus de lumine, Jesu redemptor saeculi

O born light of light, Jesus, Redeemer of the world, 

Mercifully deem worthy an accept the praises and prayer of your supplicants 

Thou who once deigned to be clothed in flesh for the sake of the lost ones, grant us to be made members of your holy body. 

Het orgel geeft diepe klanken en de stemmen passen zich aan en vormen zo een perfecte harmonie.
Father the Deckere begint de dienst en spreekt ons aan als vrienden. Het is mooi om zo over kerkmuren heen de Heere te loven en te prijzen, en Hem te aanbidden. 

‘Geliefden in de Heere Jezus Christus. Wij zijn als familie van God in de aanwezigheid van de Vader bij elkaar gekomen om Hem te prijzen en te danken. Om naar Hem te luisteren en Zijn Heilig Woord te horen. Om de noden van de wereld bij Hem te brengen, Hem om vergeving voor onze zonden te vragen, en Zijn genade te zoeken, Zodat wij door Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus onszelf aan Zijn dienst mogen wijden. Aan God, de enige God, die ons door Zijn Zoon Jezus Christus onze God verlossing heeft aangebracht, zij de glorie en eer, de regering en autoriteit voor alle tijden, nu en tot in eeuwigheid. Het Licht en de vrede van Jezus Christus zij met u allen!’ Begint hij. 

Na deze woorden antwoorden wij, de kerkgangers: ‘ En de vrede van Christus zij ook met u! ‘ 

Daarna zegt the Minister ( voorganger )
‘ Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, bedriegen we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Laten wij onze zonden belijden voor de almachtige God. ‘ 

Dan zeggen wij allemaal hardop: ‘ Almachtige God, onze Hemelse Vader, wij hebben tegen U gezondigd en tegen onze naasten, met gedachten, woorden en werken. door nalatigheid, door zwakheid, door onze eigen opzettelijke fouten. Daarover hebben wij spijt, en we belijden U onze zonden. Om Uw Zoon Jezus Christus wil die voor ons gestorven is, vergeef ons onze zonden en geef dat wij u in een nieuw Godzalig leven tot eer van Uw Naam mogen dienen. Amen.’  

We bidden het Onze Vader, en daarna begint het koor te zingen. Ze zingen psalm 48, de woorden klinken bijzonder.  Opnieuw verwonder ik me en verblijd me over het feit dat de Heere overal is. Dan komt de First Lesson. 

Kolossenzen 3 : 12 – 16 

‘Omdat God u heeft uitgekozen. omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus`woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. ‘ 

Nu zingt het koor het Magnificat.
Daarna komt the second Lesson, Mattheüs 13 : 24 – 30 

‘Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitstrooide. Terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: ‘ Heer hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: ‘ Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: ‘ Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? ‘ Hij antwoordde: ‘ Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘ Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar, en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. ‘ Er wordt geen toepassing gegeven, de Geest mag al het werk doen. 

Ik denk na over de Bijbelgedeelten. Je beseft dat je nooit kunt zeggen dat je zondeloos bent. Het had altijd beter gekund, je had liefdevoller kunnen zijn, je had meer na kunnen denken over de levens van de mensen om je heen. Het is goed om alles waarin je tekort schiet aan de Heere over te geven, en er schuilt een heilige troost om de woorden van vergeving te horen zeggen en uitspreken. Er komen nog allerlei uitspraken die beurtelings gezongen en door ons uitgesproken worden. Ik ervaar het Licht van God om mij heen, en kijk alles aan met een vrolijk hart. Wat een wonder, wat is God bijzonder! Wie is als Hij? 

Frans en ik lopen licht en blij de kerk uit, ons drukke leven tegemoet! 

 

3 responses to “Evensong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *