Een God van recht!

Er is geen aanneming van persoon bij God
 Die recht verschaft aan de wezen en weduwen, en de vreemdelingen liefheeft, dat Hij hun voedsel en kleding geeft.
DEUTERONOMIUM 10:18 (weergave DB 1545)

“Deze allerliefste beloften van God die we in deze tekst vinden, moeten wij in alle ernst opmerken, namelijk dat er geen aanneming van persoon bij Hem is; dat Hij geen geschenken aanneemt; dat Hij een Rechter van weduwen en wezen is; dat Hij de vreemdelingen liefheeft en hun voedsel en kleding geeft.
Met deze woorden troost God in één keer alle arme, verlaten, ellendige en verachte mensen in de hele wereld, en trekt hun harten vol liefde tot Zich. Zodat zij nu hun vertrouwen op Hem stellen, en zich op Hem verlaten, zoals men verplicht is aan de ware, enige en drie-enige God.Want als Hij de personen niet aanziet, dan kan ik mij beroemen en met een vrijmoedig hart alle koningen, vorsten, rijken, sterken en machtigen van de wereld trotseren; Hij is immers vreselijk en verschrikkelijk voor allen die mij verachten en versmaden.Wanneer ik nu als arme weduwe, als arme wees, als onbekende vreemdeling, door hen allen versmaad, verlaten en verstoten word – dan word ik door Hem, Die de God is van alle goden, en de Heere van alle heren toch aangezien, ontvangen en onder Zijn bescherming genomen. Daarvan ben ik verzekerd! Wat kan mij nu nog ontbreken, wanneer een heer over een paar knechten mij veracht, terwijl de Heere van alle heren, en de God boven alle goden voor mij zorgt?”
Deuteronomion Mosi cum annotationibus (1525), WA 14, 639, 31 – 640, 9

Mozes was de grote wegbereider en wetgever van de Israëlieten. Hij herinnerde het volk aan de redenen waarom ze het beloofde land Kanaän in bezit kregen. Hij herinnerde hen ook aan hun minder glorieuze verleden. De geschiedenis van ontrouw van het volk van Israël staat in sterk contrast met de grootmoedigheid van de Heere hun God. De trouw van Mozes aan het volk Israël was een voorafbeelding van de trouw van Christus.( Hebr. 3 : 1 – 6 ) 

Er waren vier dingen waardoor de Heere via de mond van Mozes het volk van Israël liet zien dat Hij zich met hen verzoend had. 

  • Hij gaf de Israëlieten Zijn wet als blijvend bewijs van Zijn liefde en gunst. ( Deut. 10 : 10 ) 
  • Hij leidde hen naar Kanaän, het land dat vloeide van melk en honing. ( Jozua 1 : 3, 4 )  
  • Hij stelde een blijvende ambtsbediening aan zodat zij zich met heilige zaken bezig zouden houden. ( Deut. 10 : 8 ) 
  • Hij nam Mozes als voorspraak en bemiddeling voor hen, daarom maakte Hij hem hun vorst en leider. ( Deut. 10 : 10, 11 ) 

Mozes zei verder tegen de Israëlieten: “ Heb eerbied voor de Heere, jullie God. Dat is wat Hij van jullie vraagt. Leef zoals Hij het jullie leert. Dien Hem en heb Hem lief met heel je hart en je hele ziel. Vandaag geef ik jullie Zijn wetten en regels. Als jullie je daaraan houden zal het goed met jullie gaan. De Heere is machtig. Hij heerst over de hoogste hemel, over de aarde, en over alles wat daarop leeft. Toch heeft Hij juist jullie uitgekozen als Zijn volk. Zoveel hield Hij van jullie voorouders. Wees daarom niet langer ongehoorzaam, maar open je hart voor God. De Heere jullie God is de hoogste God en Heer. Hij is groot en machtig. Iedereen moet eerbied voor Hem hebben. Hij is rechtvaardig en behandelt alle mensen gelijk. Hij steunt weduwen en kinderen zonder vader. Hij beschermt vreemdelingen en geeft ze kleren en eten. Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. En betoon eerbied aan de Heere. Vereer alleen Hem, wees Hem trouw. En als je iets plechtigs belooft, noem dan alleen Zijn Naam. Dank de Heere jullie God! Hij doet geweldige dingen. Jullie hebben met eigen ogen gezien welke grote wonderen Hij deed. Toen jullie voorouders naar Egypte gingen, waren ze met zeventig mensen, maar nu zijn jullie met zoveel mensen als er sterren aan de hemel zijn! “ 

Mooie. liefdevolle en ernstige woorden waren dat van Mozes. Het zei ze puur uit liefde voor zijn God en voor Zijn volk. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *