De kruisiging

“ Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen Hij die geproefd had, weigerde Hij ervan te drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze Zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. Boven Zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: “ Dit is Jezus, de Koning van de Joden. “ Daarna werden er twee misdadigers naast Hem gekruisigd, de een rechts van Hem, de ander links. ( Mattheüs 27 : 33 – 38 ) 

“ Ze brachten Hem naar Golgotha, wat hoofdschedelplaats betekent. Ze wilden Hem met mirre gemengde wijn geven, maar Hij nam die niet aan. Ze kruisigden Hem en verdeelden Zijn kleding onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze Hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde: “ De Koning van de Joden. “ Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de één rechts van Hem, de ander links. “ ( Marcus 15 : 22 – 28 ) 

“ Aangekomen bij de plek die Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de één rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: “ Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. “ ( Lucas 23 : 33, 34 ) 

“ Ze voeren Jezus weg. Hij droeg Zelf het kruis, naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: “ Jezus uit Nazareth, Koning der Joden. “ Het stond er in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: “ U moet niet Koning van de Joden schrijven, maar: “ Deze man heeft beweerd Ik ben de Koning der Joden. “ Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. “ was het antwoord van Pilatus. “ ( Johannes 19 : 17 – 22 ) 

Jezus werd gegeseld. Het was een smadelijke en wrede straf, vooral zoals die werd uitgevoerd door de Romeinen. Zij trokken zich niets van de Joodse wet aan. De Joodse wet verbood een geseling van meer dan veertig slagen, maar de Romeinse wet gaf geen limiet aan. 

Daarna gaf Pilatus Jezus over om gekruisigd te worden. Een doodstraf die de Joden niet kenden.  De Romeinse kruisiging was een combinatie tussen wreedheid en vernuft. Het was de bedoeling om die dood zo verschrikkelijk en ellendig mogelijk te maken. Er werd een kruis in de grond gezet waaraan de handen en voeten van de kruiseling vast werden gespijkerd. Aan die grote grove spijkers hing het hele gewicht van iemands lichaam, tot het stierf van pijn. Het was een bloedige dood. Pijnlijk, smadelijk, en vervloekt. Het was zo`n wrede dood dat genadige vorsten het bevel gaven dat de veroordeelden eerst gewurgd moesten worden voordat ze aan het kruis gespijkerd werden. We moeten hier ook nog de pijn van de ziel bijvoegen. Want Jezus heeft ook grote zielenstrijd gehad.  

De behandeling die Jezus trof was barbaars. Toen Hij veroordeeld was had Hij wat tijd moeten krijgen om zich op Zijn dood voor te bereiden. De Romeinse senaat had een wet uitgevaardigd dat de terechtstelling van misdadigers – nadat het vonnis was vastgesteld – op zijn vroegst pas tien dagen later uitgevoerd mocht worden. Maar de Heere Jezus werden nog geen tien minuten voorbereidingstijd gegund. 

Toen de droevige stoet de stad uitging met Jezus als trofee tussen zich in, voerden ze Hem naar Golgotha, een plaats dicht bij Jeruzalem, waarschijnlijk de gewone plaats voor terechtstellingen. Op dezelfde plaats waar misdadigers werden geofferd aan de gerechtigheid van de regering, werd de Heere Jezus geofferd aan de gerechtigheid van God de Vader. Sommige Bijbelverklaarders denken dat Golgotha “ hoofdschedelplaats” genoemd werd omdat het een algemeen beenderenhuis was waar de botten en schedels van de doden weggelegd werden om te voorkomen dat het volk ermee in aanraking kwam, en zichzelf zo onrein zou maken. Op deze vreselijke plek zou Jezus de grootste vijand van het menselijk leven teniet doen door Zijn eigen leven op te offeren. Hij werd uitgekleed om vervolgens aan handen en voeten aan het kruis gespijkerd te worden. ( Handelingen 2 : 23 / Psalm 22 : 17 ) 

Dit alles overkwam onze Heere Jezus Christus, totaal in de steek gelaten. Vrijwillig koos Hij ervoor Zich om Zijn eigen lijden en sterven te verenigen met het plan van Zijn Vader. Als wij heel erg tegen het einde van ons leven opzien dan mogen we naar het kruis kijken waar Jezus onze straf gedragen heeft. Hij wilde in onze plaats sterven opdat wij zouden leven. Want de Zoon des Mensen is gekomen om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. ( Marcus 10 : 45 ) 

Hij heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout. ( 1 Petrus 2 : 24 ) 

De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. ( Jesaja 53 : 6 ) 

Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. ( Johannes 15 : 13 ) Jezus heeft alle mensen overtroffen door Zijn leven te geven voor Zijn vijanden. 

Wij mensen voelen ons klein en nietig tegenover het onbeschrijflijk lijden van Christus. Zijn lijden zorgt voor berouw over onze zonden. We verliezen elk kleinzielig, verduisterd en bekrompen gevoel als we opzien naar Hem aan het kruis. 

We voelen fris en nieuw geloof in ons opborrelen en kunnen niet anders dan het ongelooflijke geloven: Het lijden van Jezus is juist onze redding. Het opent ons hart voor Zijn Evangelie  en maakt dode delen van ons hart wakker, die niet konden voelen wat ze moesten voelen: de weergaloze liefde van Christus. We beginnen te beseffen dat de eeuwigheid te lang is om zomaar roekeloos met onze tijd om te gaan. Zonde, en heiligheid, hoop en hemel worden een realiteit tegenover dit wrede kruis. De grote en heerlijke Naam van Jezus rijzen op en worden voor het eerst of opnieuw in ons hart gegrift. ( NBV, SB, MH, Piper ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *