De Heilige Doop

Christenen laten hun kinderen dopen.  De doop heeft een bijzondere betekenis en staat symbool voor de vergeving van zonden. De belangrijkste drie punten uit de leer over de Heilige Doop zijn deze: 

  1. Helaas zijn wij zowel als onze kinderen zondig, zo zijn we al vanaf de conceptie. Daarom kunnen wij niet zomaar in het koninkrijk van God komen. We moeten geestelijk gezien opnieuw geboren worden. Daarheen wijzen zowel de onderdompeling als de besprenkeling met water. De doop ziet heen naar de noodzaak dat onze zielen in geestelijk opzicht gewassen moeten worden. We begrijpen dat we dat zelf niet kunnen, maar dat de Heere Jezus dat wel kan. 
  2. De Heilige Doop is dus een verzekering van het feit dat onze zonden afgewassen worden door het bloed van Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

De doop in de naam van de Vader betekent dat Hij een eeuwigdurend genadeverbond met ons wil oprichten. Hij wil ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aannemen. Bovendien wil Hij ons met al het goede dat wij nodig hebben verzorgen. God wil ons tegen het kwaad dat ons kan overkomen beschermen. Als ons iets kwaads overkomt, dan Hij zorgt ervoor dat het ons desondanks iets goeds brengt. 

De doop in de Naam van de Zoon betekent dat Jezus Christus met Zijn bloed voor al onze zonden betaald heeft. Hij heeft dat gedaan door Zijn dood en opstanding. De prijs die HIj daarvoor ontving is dat Hij ons van al onze zonden bevrijd en ons rechtvaardig maakt voor God. 

De doop in de Naam van de Heilige Geest is een verzekering dat Hij in ons hart wil wonen en ons tot leden van het gezin van Christus wil maken. Hij maakt ons heilig en geeft ons niet alleen het geschenk van de afwassing van onze zonden, maar Hij wil ons elke dag van ons leven inwendig vernieuwen. Dit proces gaat net zo lang door totdat wij uiteindelijk in de gemeenschap van de uitverkoren zielen in het eeuwige leven aan zullen komen. Dan zullen we in alle opzichten onberispelijk en volmaakt gemaakt zijn. 

De Heilige Doop roept ons hier op aarde naar een nieuw soort gehoorzaamheid. Wij moeten de Vader, Zoon en Heilige Geest van harte, met onze hele ziel, met ons totale verstand, en met al onze krachten volgen. We moeten alles wat slecht  is laten voor wat het is, en onze oorspronkelijke zondige natuur boycotten. We moeten een nieuw Goddelijk leven gaan leiden. 

En als we soms per ongeluk weer in oude zonden terugvallen, dan hoeven we niet te wanhopen. We moeten absoluut niet in fouten blijven liggen omdat de Heilige Doop een garantie is en een duidelijk getuigenis geeft van het feit dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hij wordt ons nooit moe, daarom mogen wij Hem en Zijn verbond nooit verlaten. Hoewel onze kleine kinderen deze zaken niet begrijpen moeten we ze toch laten dopen. Want ze zijn onbewust al onderhevig aan hetzelfde oordeel van God. Ze hebben eveneens de genade van de Heere Jezus nodig. Dit heeft God al aan Abraham beloofd en via hem ook aan ons en aan onze kinderen toen Hij zei: “ Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw nageslacht. Het zal een eeuwig verbond zijn. Ik zal uw God zijn, en de God van uw kinderen. “ ( Genesis 17 : 7 ) Petrus heeft dezelfde woorden gebruikt toen hij zei: “ Want aan jullie komt de belofte toe, en aan jullie kinderen, en aan alle mensen van veraf en dichtbij, net zoveel als de Heere onze God er roepen zal. “ ( Handelingen 2 : 39 ) 

Volwassenen die tot het christelijk geloof over willen gaan, mogen zich ook laten dopen. 

Toen de mensen op de dag van het Pinksterfeest in Jeruzalem de preek van Petrus gehoord hadden, waren ze diep onder de indruk en vroegen aan hem wat ze moesten doen om gered te worden. Toen zei Petrus: “ Keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van je zonden. Want voor jullie geldt deze belofte, evenals voor jullie kinderen en voor allen die ver weg zijn, en die de Heere onze God tot Zich zal roepen. “ ( Hand. 2 : 39 – 40 ) 

Als je als volwassene gedoopt wil worden dan is het nodig dat je een zuiver geweten hebt. “ De doop wast niet het vuil van het lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunnen wij vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus die de hemel is binnengegaan en nu aan de rechterhand van God zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn. ( 1 Petrus 3 : 21 ) 

De doop wordt dan bediend in naam van Jezus Christus. “ De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest ontvangen hebben? En hij gaf opdracht hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. “ ( Handelingen 10 : 45 ) 

De doop wordt- zoals reeds eerder opgemerkt –  in essentie bediend in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus zei: “ Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun ook te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. “ ( Matteüs 28 : 19 ) 

Wie zich laat dopen mag zich verzekerd weten van het feit dat er een handeling plaatsvindt die tot Gods  eer is, tot troost van de dopeling,  en tot blijdschap en stichting van de christelijke gemeente. 

 

Geef een reactie