De gemeente en de goede werken

Filippenzen 1 : 3 – 11
Paulus heeft deze brief aan de hele gemeente van Filippi geschreven. In samenwerking met Silas en Timotheüs stichtte hij deze gemeente op zijn tweede zendingsreis. ( Hand. 16 ) Hoewel in de aanhef gezegd wordt dat Paulus de brief samen met Timotheüs geschreven heeft, komt hij alleen zelf aan het woord. Wel is er een grote verbondenheid tussen deze twee evangelisten en spreekt Paulus in Filippenzen 2 : 19 – 23 de hoop uit Timotheüs spoedig als gezant naar de Filippenzen te kunnen zenden. De verhouding tussen Paulus en de gemeente is bijzonder goed, want het is één van de weinige brieven waarin Paulus niet vermeld dat hij apostel is. Toch zegt de uitdrukking ‘ dienstknechten van Christus Jezus ‘ dat de brief niet op eigen gezag geschreven is, maar in opdracht van de Heere aan wie de twee dienstknechten toebehoren. Ze moeten Hem toebehoren en Zijn boodschap overbrengen. 

De gemeente wordt aangeduid als ‘ alle heiligen’ , mensen die geroepen zijn uit de wereld om voor eens en altijd aan God toe te behoren. Niemand uitgezonderd. 

Zoals in bijna al zijn brieven begint Paulus na de zegengroet met een dankgebed. Telkens wanneer de apostel aan de gemeente denkt richt hij in zijn hart een dankgebed aan God. Paulus heeft het over ‘ mijn God ‘, een uitdrukking die meestal voorkomt in de context van het gebed. ( Rom. 1 : 8 / Filemon 1 : 4 / verg. Filippenzen 4 : 19 ) Door deze woorden laat hij zien hoe vertrouwelijk zijn omgang met God is. Als Gods dienaar mag hij zijn Zender danken voor de rijke vrucht op zijn werk. 

Het woord ‘ blijdschap ‘ is een sleutelwoord in deze brief. Het komt vijfmaal voor als een zelfstandig naamwoord, daarnaast nog 25 keer in andere bewoordingen of samenstellingen. Ook uitdrukkingen zoals: altijd, in elk gebed, en voor u allen geven aan dat het hart van Paulus overloopt van dankbaarheid voor de gemeenteleden van Filippi. 

Dit gegeven wijst aan de ene kant naar de intensiteit van zijn gebedsleven, aan de andere kant op zijn motivatie. Paulus bidt altijd, en heeft altijd iets om voor te danken. Hij ziet op datgene wat God doet in de gemeente ( vs 5, 6 ), zodat hij met vreugde zijn gebeden voor de gemeenteleden uit kan spreken. . 

De redenen van Paulus zijn niet uit de lucht gegrepen, maar liggen geworteld in het deelhebben van de gemeenteleden aan het evangelie. Het woord gemeenschap  – koinonia – spreekt van een nauwe verbondenheid die gericht is op de verkondiging van het Evangelie. Het gaat niet alleen om het gelovig leven naar het Evangelie, maar heel concreet ook om de mededeelzaamheid in financiële zin. Vanaf de eerste dag van het ontstaan van de gemeente heeft de gemeente de apostel ondersteund op financieel gebied en in die zin bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. De apostel heeft het gehad over het verleden en over het heden. Hij heeft het ook over de toekomst. ( vs 5 ) Er wordt vooral gewezen op Gods werk in de gemeente dat zichtbaar vrucht draagt. Het is God Zelf die dit in hen tot stand gebracht heeft. Hij heeft het geloof in het Evangelie in de harten van de Filippenzen gelegd en hen ertoe bereid gemaakt om bij te dragen aan de verkondiging van het evangelie, onder andere door de apostel te ondersteunen. Paulus is ervan overtuigd dat God dit werk tot een goed einde zal brengen, omdat Hij trouw is. Je kunt een vergelijking trekken met het scheppingswerk van God. Zoals Hij eens gezegd heeft dat alles zeer goed was, zo zag Hij ook deze volmaaktheid in de nieuwe schepping die de gemeenteleden van Filippi vormden. Fijngevoeligheid, geestelijk inzicht en onderscheidingsvermogen, het was er allemaal, dankzij de genade van Jezus Christus. Hoewel volkomenheid hier op aarde nooit helemaal werkelijkheid worden zal, zag Paulus door het geloof op de volkomenheid die de dag van Christus geopenbaard zou worden.. Op die dag zal Hij Zelf Zijn  gemeente onberispelijk voor Zich plaatsen. Stralend, heilig en zonder zonde. 

Deze brief is een enorme bemoediging voor gemeenten van Christus Jezus. We weten dat onze goede werken nooit helemaal perfect zullen zijn. Maar eens zal alles volmaakt worden, als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De woorden van Paulus geven tevens aan dat het nodig is en blijft om ons steeds aan de grote werken van God te herinneren.

‘ God heeft laten zien dat Hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, Zijn Zoon, van Wie Hij zoveel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor Zijn goedheid danken! Ja, God is goed voor ons geweest. Want Hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. Met die wijsheid en dat inzicht kunnen wij Zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om Zijn Plan aan ons bekend te maken. Hij wilde dat hemel en aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles. Alles gebeurd zoals Christus dat wil. Lang geleden nam Hij het besluit dat wij bij Hem zouden horen. Daarom stuurde Hij Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is.’  

2 responses to “De gemeente en de goede werken

  1. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you been blogging for?
    you made blogging glance easy. The entire glance of your site is fantastic,
    let alone the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie