De drie-enige God ( 9 )

De Heilige Geest maakt ons de geheimen van God bekend. De apostel Paulus schreef aan de mensen in Korinthe  ( 1 Kor. 2 ) dat hij naar hen toegekomen was om te vertellen over Gods plan met de mensen. Naar zijn eigen zeggen deed hij dat terwijl hij zich angstig en zwak voelde. Hij bediende zich bij zijn preken niet van buitengewone wijsheid en gaf geen blijk van bijzondere oratorische gaven. De mensen geloofden wat hij zei omdat de Heilige Geest ze daarvoor de kracht gaf. Er moest duidelijk naar voren komen dat hun geloof niet door menselijke maar Goddelijke kracht tot stand gekomen was. “ Geen mens kent Gods wijze plan, geen mens heeft het bedacht of begrepen. Maar God heeft Zijn plan bekend gemaakt aan de mensen die van Hem houden, zo wilde God het. “ schreef Paulus. De Heere had Zijn plannen aan Paulus en aan anderen die het Goede Nieuws brachten bekend gemaakt. Hij deed dat door hen Zijn Heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt. Hoe een mens van binnen is dat weet alleen de geest van die persoon. Op dezelfde manier weet alleen de Geest van God wat God denkt. Paulus voerde een dubbel argument aan om de Goddelijkheid van de Heilige Geest te bewijzen. Hem wordt alwetendheid toegeschreven. Hij komt in de diepste diepten van God en dring door in de meest geheime raad. Wie kan zo’n volkomen kennis van God hebben, dan God Zelf? Het lijkt erop dat de Heilige Geest in God is wat de menselijke geest in de mens is. Hij is even onafscheidelijk één met God als de geest van de mens één is met de mens. Zoals wij precies weten wat wij denken, weet de Heilige Geest precies wat God denkt. Wij mensen kunnen de geheime raad en het plan van God niet kennen als die ons niet door de Heilige Geest bekendgemaakt worden. Wij hebben wat wij overleveren in de Naam van God door inspiratie van deze Geest ontvangen. Het is door Zijn genadige verlichting dat wij het Evangelie begrijpen en inzien dat het een reddend karakter heeft. 

De waarheden van God hoeven niet versierd te worden door menselijke kundigheid of welsprekendheid want ze komen het best tot uitdrukking door woorden die de Heilige Geest ons leert. Hij leert ons het ene deel van de openbaring of profetie van God samen te voegen met andere. Hij leert ons geestelijke zaken met andere geestelijke zaken te vergelijken. Wanneer geestelijke dingen samengevoegd zijn dan verduidelijken ze elkaar. De principes van menselijke kunst en wetenschap kunnen daarbij geen maatstaf zijn want alleen de Geest van God is het voorrecht gegeven om Zijn bedoelingen duidelijk te maken. “ God zal ons redden, zo goed is Hij voor ons. “ schreef Paulus. “ Dat weten we niet dankzij onze menselijke geest maar dankzij de geest die God ons gegeven heeft. Ik vertel Gods goede nieuws zoals de Heilige Geest het mij geleerd heeft. Ik gebruik de woorden die de Geest mij geeft, niet de woorden die je van wijze mensen kunt leren. “  ( 1 Kor. 2 “10 – 13 ) Dat is ontzettend bemoedigend voor mensen die zichzelf niet zo kundig voelen. We mogen ons op de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest verlaten. Gods wijsheid is openbaar geworden door het kruis, maar ze blijft onbegrijpelijk voor mensen die zich niet door de Heilige Geest willen laten leren. De Geest leert, getuigt en overtuigt, leidt, hoort en verkondigt. Wij mensen kunnen de Geest bedroeven, voorliegen en weerstand bieden, Hem beledigen en tegen Hem zondigen. Mensen die Gods woorden horen kunnen ze alleen maar begrijpen als de Heilige Geest hen verlicht.  Hij maakt het helder licht, stralend licht. Hij laat ons zien wat we fout doen, maar daarna maakt Hij het goed. Al het duister is verdwenen, alles wordt licht als de dag! 

Heer, onze Heer, groot is Uw macht

Overal op aarde! 

In de hemel klinkt een lied over Uw macht.

Zelfs kleine kinderen zingen over U. 

Uw macht is zo groot

Dat U al Uw vijanden verslaat. 

Ik kijk naar de hemel

Die U hebt gemaakt. 

Ik kijk naar de maan en sterren

Die U daar een plaats gegeven hebt. 

En ik denk: 

Een mens is niet belangrijk

En toch denkt U aan hem! 

Een mens is maar klein

En toch vergeet U hem niet!

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqYq_0nAwSY

 

Geef een reactie