De drie-enige God ( 7 )

De Heilige Geest inspireerde de profeten uit het Oude Testament. Daar staat een schitterend voorbeeld van opgetekend in Numeri 11. De Heere daalde in een wolk van de berg af naar de aarde. Hij sprak tegen Mozes en droeg een deel van de Geest die op hem rustte over op de zeventig oudsten van Israël. Zodra de Geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Twee mannen van wie de een Eldad heette, en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Zodra de Geest op hen rustte, begonnen zij ook te profeteren. Dat zorgde voor consternatie. Mozes, de leider werd erbij geroepen. Maar Mozes wenste grondig dat het hele volk profetisch begiftigd zou zijn en verbood Jozua om er iets van te zeggen. Om een belangrijke leiderschapsrol goed te kunnen vervullen werden de verantwoordelijke personen dus al vanaf het begin van de Bijbel met de Geest van God toegerust. 

“ Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenhandige uitleg toelaat. Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. “ ( 2 Petrus 1 : 20, 21 )waarschuwde de apostel Petrus. Hierbij bedoelde Petrus het geheel van geschriften uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Wij die zoveel eeuwen later zijn geboren moeten proberen te begrijpen wat de betekenis ervan is en we moeten ons hart ertoe zetten om deze waarheid, dit zekere Woord te geloven. Als we ons op deze manier toeleggen op het Woord van God zitten we in alle opzichten goed. De hele Schrift moeten we gebruiken als een Licht dat God in de wereld gezonden heeft om de duisternis die op de aarde is te verdrijven. We moeten erkennen dat we dit licht niet van onszelf hebben. Ieder mens op deze wereld heeft de kennis nodig die hem of haar het eeuwige leven kan geven. Als er iemand wijs wordt tot zaligheid dan is dat alleen maar door het Licht van het Woord van God dat in het hart heeft geschenen. Verstandelijk begrip van de Heere en van Zijn Goddelijke eigenschappen  is niet genoeg. Als het licht van de Schrift door de Heilige Geest van God in ons verduisterde verstand doordringt dan zal de geestelijke dag aanlichten en de morgenster in ons hart opgaan. 

De verlichting van onze geest is als het morgenlicht dat steeds helderder wordt en over onze hele ziel opgaat totdat het klaarlichte dag geworden is. Dat impliceert toenemende kennis van God, zowel in ons verstand als in ons hart. 

De profetie is van Goddelijke oorsprong. Er is geen enkele profetie die uitgaat van menselijke interpretatie, maar ze is de openbaring van de wil van God. Dit was het verschil tussen de profeten van God en de valse profeten. Profeten van de Elohim zeiden of deden niets van zichzelf, maar ze zeiden en schreven alleen wat de wil van God was. 

Wij moeten de Bijbel onderzoeken om te begrijpen wat de bedoeling ervan is. Een christen herkent in de Bijbel het Woord van God waarin hij alle kenmerken van een Goddelijk geïnspireerd Boek ziet. Het is echt noodzakelijk om dit te erkennen voordat wij Goddelijke kracht uit de Bijbel kunnen putten. 

Heilige mannen, die door de Heilige Geest gedreven werden hebben het Boek van God samengesteld. Daarbij was de Geest de Opperste Werker, en waren de heilige mensen alleen maar instrumenten. De Heilige Geest inspireerde hen en gaf hen te kennen wat zij als de wil van God op moesten schrijven. Hij leidde die mensen zo dat ze alleen opschreven en doorgaven wat Jahweh hen in de mond legde. Ons geloof moet daarom samengaan met wat wij in Gods Woord vinden. 

Mensen die de Woorden van God geloven, mogen aan het eind van hun leven de aarde met God verlaten. Ze worden elke dag bemoedigd en gesterkt door Zijn Nabijheid. De Heilige Geest heeft in hun hart bekend gemaakt dat de Heere Jezus Christus hun Enige Troost is.  Ze zijn met lichaam en ziel het bezit van hun Zaligmaker, die met Zijn dierbaar bloed voor al hun zonden betaald heeft. Hij heeft hen uit alle heerschappij van de satan verlost.

Ze weten dat er zonder de wil van hun Hemelse Vader geen haar van hun hoofd kan vallen. Ze zijn ervan verzekerd dat alle dingen hier op aarde voor hun eeuwig geluk dienen en voor hun bestwil is. De Heilige Geest verzekert hen van het eeuwige leven. Hij maakt dat zij elke dag voor Hem leven, tijdens alle tijden en weer-tijden van hun aardse bestaan. Daar kan zelfs corona niets aan veranderen.  Ze kijken altijd uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. ( SV, SB, NBV, MH, HC zondag 1 ) 

 

Geef een reactie