De drie-enige God ( 6 )

De Heilige Geest begint een nieuw leven in ons. Jezus zei tegen Nicodemus: “ Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk “ ( Johannes 3 : 5, 6 ) Waarschijnlijk heeft de Heere Jezus hierbij verwezen naar de profetie uit Ezechiël 36: 25 – 27. Daar staat de reiniging door het water symbool voor het werk van de Heilige Geest. Het water staat in het Jodendom ook vaak symbool voor de voortplanting. Je kunt in deze woorden een verwijzing zien naar de lichamelijke en geestelijke geboorte. Het vlees impliceert de zwakheid van het menselijk bestaan na de zondeval, waarbij de Heere Jezus aangeeft dat het geestelijk leven mensen leert om die zwakheden te overwinnen. 

“ Jezus Christus heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest die Hij door Jezus Christus onze Heer rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door Zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop wij hopen. Deze boodschap is betrouwbaar.” ( Titus 3 : 5 – 7 ) schreef Paulus. Hij beschreef het herscheppende en vernieuwende werk dat de Heilige Geest tot stand brengt. 

Door de Heilige Geest komen er echte vrede en vreugde in ons hart. “ Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. “ ( Romeinen 14 : 18 ) Paulus heeft hierbij gedacht aan een respectvolle houding van andere christenen, maar hij moet hierbij ook gedacht hebben aan de goedkeuring van mensen die zelf niet bij de gemeente horen maar heel goed zien wat geestelijk sterke mensen uitstralen.  

De Heilige Geest geeft ons Zijn gaven. “ Er zijn verschillende gaven, maar er is één Heilige Geest. / Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis. De één ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. Weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken, of om uit te leggen wat daarvan de betekenis is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. “ ( 1 Kor. : 4 – 11 ) In elke christelijke gemeente bevindt zich een verscheidenheid aan gaven die als zij geheiligd zijn de vele eigenschappen van God weerspiegelen. Dat is geweldig mooi!

Omdat christenen die eerbied voor God hebben vaak aangevallen worden door de satan wapent de Heilige Geest ze. “ Draag als helm de verlossing en als zwaard de Heilige Geest, dat wil zeggen: Gods woorden. “ maande Paulus. ( Efeze 6 : 17 ) Dat is heel belangrijk want waar het Woord van God en de Geest samenwerken kan de kerk effectief dwaalleer bestrijden. ( Efeze 4 : 15 ) 

Voor een ongelovige kan dit allemaal abracadabra lijken, maar voor een leerling van Jezus is het iets waarin blijdschap besloten ligt. “ Deze hoop beschaamt niet omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. “ ( Romeinen 5 : 5 ) 

Dat is iets bijzonders, de hoop van een christen is gebaseerd op de liefde van God. Het is liefde die van Hem uitgaat en die Hij ten volle getoond heeft in Zijn bitter lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. 

Geef een reactie