De drie-enige God ( 4 )

De Heilige Geest is dus een Persoon. 

Het is Zijn werk om te bemoedigen en alles in groei en bloei te zetten. “ In heel Judea, Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. “ ( Handelingen 9 : 31 ) 

De Heilige Geest getuigt van Christus, de Naam aller namen!“ Wanneer de Pleitbezorger komt, die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, Die zal over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin met Mij geweest. “ ( Handelingen 15 : 26 ) 

Wij mensen kunnen de Heilige Geest bedroeven door ons gedrag. “ Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. “  ( Efeze 4 : 30 – 32 ) 

Het is bijzonder bemoedigend om te weten dat de Heilige Geest naar ons luistert en tot ons spreekt. Toen Jezus Zijn laatste lessen aan Zijn leerlingen meegaf, zei Hij: “  De Geest van de waarheid zal jullie, als Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. “  ( Johannes 16 : 13 – 15 ) 

De Heilige Geest  is ook de beste Leraar die je je maar kunt wensen. Hij zorgt ervoor dat het onderwijs dat je uit de Bijbel opleest, ook begrijpt. “ Later zal de Pleitbezorger, de Heilige Geest Die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. “  ( Johannes 14 : 25 ) zei de Meester tegen Zijn leerlingen. 

De Geest overtuigt van zonde. “ Wanneer de Heilige Geest komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. “  ( Johannes 16 : 8 ) schreef Johannes. Maar daar blijft het gelukkig niet bij, Hij pleit ook voor ons bij de Vader. “ God Die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren. “ ( Romeinen 8 : 27 ) 

In Zijn almacht omringt en omkleedt de Geest ons gebed  en brengt Hij ons gebed voor God terwijl Hij Hem Zijn wil influistert. Die daarom vanzelf met de wil van God overeenkomt. 

Uiteindelijk zendt de Geest ons uit. “ Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. “  ( Handelingen 13 : 4 ) 

Wanneer wij niet naar Hem luisteren kunnen wij Hem weerstaan. Stefanus riep door de Heilige Geest gedreven uit: “ Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u de Rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen maar er niet naar hebt geleefd. “ ( Handelingen 7 : 52, 53 ) Deze woorden heeft Stefanus met de dood moeten bekopen. Een teken hoe moeilijk het is om de waarheid van de Bijbel te brengen en uit te spreken. 

Maar als ons vervolging  te wachten zou staan, dan mogen we troost en moed putten uit de heerlijke toekomst die Stefanus te wachten stond. Terwijl de stenen om zijn oren vlogen zegt de Bijbel : “ Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus Die aan de rechterhand stond. En hij zei: “  Ik zie de hemel geopend, en de Mensenzoon Die aan de rechterhand van God staat! “ 

Wie zou dat niet willen zien? Voor iedere leerling van Jezus zullen deze woorden een grote bemoediging zijn. Het is de enige keer dat de Bijbel de  uitdrukking ΅ Mensenzoon” gebruikt. Ze verwijst naar Daniël 7 : 13, 14. Daniël en Stefanus waren tot in het diepst van hun ziel geraakt door alles wat ze van de Heere mochten zien.  Het is genade als God ons iets laat zien van Zijn Grootheid in Zijn heerlijke Drie – eenheid. 

Geef een reactie