De drie-enige God ( 3 )

Christenen geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van de eeuwige tijden af uitgaat van de Vader en de Zoon. Deze Geest is niet gemaakt, geschapen of geboren. In orde is Hij de derde Persoon van de Drievuldigheid en gelijk aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is ook waarachtig en eeuwig God. 

De Geest brengt luister. In het Oude Testament lezen we al over Mozes van wie zoveel glans afstraalde dat de Israëlieten niet naar hem konden kijken toen Hij bij God was geweest. ( Exodus 34 : 29 – 35 ) De apostel Paulus schreef in 2 Kor. 3 : 8: “ Zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? “ 

De Goddelijke natuur van de Heilige Geest was al voor de schepping actief. ¨ De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. “ ( Genesis 1 : 1 ) 

De Geest is alwetend. Paulus schreef daarover: “ Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. God heeft ons dit door de Geest geopenbaard, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat om de geest te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. “ ( 1 Kor. 2 : 9 – 11 ) 

De Heilige Geest zorgt ervoor dat er wonderen gebeuren. We laten opnieuw Paulus aan het woord die aan de Romeinen schreef: “ Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door wat ik zeg en doe. Door Zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht, door de macht van Gods Geest heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot Illyrië het evangelie van Jezus Christus verspreid. “ ( Romeinen 15 : 17 – 19 ) 

De Heilige Geest vormt een eenheid met de Vader en de Zoon. Daarom zond Jezus Zijn leerlingen uit met de opdracht hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. ( Mattheüs 28 : 19 ) “ De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen, amen. “ ( 2 Kor. 13 ; 13 ) 

De Heilige Geest geeft ons een geestelijk leven. Daar doelde Jezus op toen Hij zei: “ Waarachtig, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij gedoopt wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, wat geboren is uit de Geest is geestelijk. “ ( Johannes 3 : 5 – 8 ) 

De Heilige Geest wordt ook God genoemd. De engel zei tegen Maria: “ Je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van Zijn vader David geven. / De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en de Zoon van God. “ ( Lucas 1 : 31 – 37 ) De apostel Petrus vroeg aan Ananias waarom hij de Heilige Geest bedrogen had. ( Handelingen 5 ; 3 ) 

De Heilige Geest werkt krachtig. Toen Jezus naar de hemel terugging verzekerde Hij Zijn leerlingen : Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde.” ( Handelingen 1 : 8 ) 

De profeten van het Oude Testament profeteerden niet alleen over de komst van de Heere Jezus, maar ook over de Heilige Geest. “ Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut uit zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de Heer zal op Hem rusten. Een Geest van wijsheid en inzicht, een Geest van kracht en verstandig beleid. Een Geest van kennis en ontzag voor de Heer. “ ( Jesaja 11 : 1, 2 ) 

Het is opvallend hoe de profeet Jesaja het nooit alleen over de oordelen van Jahweh had, maar altijd ook over betere tijden, altijd ook over de komst van de Heilige Geest. “ Totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. “ ( Jesaja 32: 15 – 18 ) 

Profeten van God werden al eeuwen voor de uitstorting van de Heilige Geest met Hem vervuld. “ Hier is Mijn Dienaar, Hem zal Ik steunen, Hij is Mijn Uitverkorene, in Hem vindt Ik vreugde. Ik heb Hem met Mijn Geest vervuld. “ ( Jesaja 42 : 1 ) zei de Elohim over Jesaja.

En Jesaja beantwoordde zijn roeping met de woorden over te nemen: “ De Geest van God de Heer rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan geketenden hun bevrijding. “ ( Jesaja 61 : 1 – 4 ) 

God de Vader beloofde de Israëlieten: “ Ik zal jullie Mijn Geest geven, en zorgen dat jullie volgens Mijn wetten leven en Mijn regels in acht nemen. “ ( Ezechiël 36 : 27 ) 

En Joël profeteerde eveneens: “ Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal Mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Mijn zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal Ik in die tijd Mijn Geest geven. “ ( Joël 3 : 1, 2 ) 

Als we nauwkeurig op het werk van de Heilige Geest letten, dan zien we hoe krachtig Hij vanaf het begin gewerkt heeft en overal waar Hij kwam, glansrijk nieuw leven schiep en in stand hield. ( SV, NBV, Belijdenis des geloofs artikel 11, SB ) 

Geef een reactie