De Dopeling en Zijn gehoorzaamheid

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. ( Johannes 3 : 16, 17 ) 

Deze Bijbelteksten houden het merg en pit van het Evangelie in. Jezus kwam om mensen te zoeken en te redden van de dood. Hij wilde ons herstellen van de vloek van de dood en eeuwig leven geven. In deze uitspraken zoals in zoveel andere stelde Jezus de zaligheid tegenover de dood. 

De vele genezingen die Jezus tot stand bracht waren een illustratie van het geestelijk werk dat hij voor ons hart en onze ziel wil doen. Het hart en de ziel van een mens zitten vol duistere gedachten. Romeinen 3 noemt het allemaal. “ In de heilige boeken staat: Er is geen mens die altijd goed doet, zelfs niet één. Niemand is wijs, niemand is trouw aan God. Iedereen is oneerlijk en slecht. Geen mens is goed, zelfs niet één. Mensen spreken alleen maar kwaad en ze vertellen alleen maar leugens. Hun woorden zijn gevaarlijk en slecht. Ze liegen en bedriegen. Ze plegen graag moorden. Overal brengen ze ellende en geweld. Vrede krijgt bij hen geen kans. en eerbied voor God hebben ze niet. “  Dat klinkt vrij hopeloos, en dat is het ook. Gelukkig heeft God een oplossing uitgedacht. Hij wilde mensen redden van zichzelf. Dat wordt verteld in de heilige boeken. En het mag aan iedereen bekend gemaakt worden. Mensen worden gered. Niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. ( Romeinen 3 : 11 – 20 ) De zaak van arme zondaren is beklagenswaardig maar niet hopeloos! 

De waarheden die Jezus onderwees, illustreerde Hij steeds met voorbeelden uit de geschiedenis van Israël, of uit hun dagelijks leven. In Johannes 3 noemde Jezus het voorbeeld van de koperen slang die Mozes oprichtte toen de Israëlieten gestraft werden voor hun zonden en ongehoorzaamheid. Terwijl ze allemaal door giftige slangen gebeten waren, richtte Mozes er één op die volkomen ongevaarlijk was. De slang zag er vurig uit maar had geen angel en geen vergif in de bek. De slang werd op een staak opgericht zoals eens Jezus aan het kruis omhoog geheven werd. Wie naar de slang keek werd genezen. ( Numeri 21 : 1 – 9 ) Zo is het ook met Jezus. 

Iedereen die in Hem gelooft wordt gezond en genezen verklaart. Alle zonden worden uitgewist en weggedaan. Zo waarachtig en zo rijk zijn de liefde van de Vader en de gehoorzaamheid en liefde van de Zoon. Hoewel in verhouding tot het grote aantal mensen die Hem hoorden, er maar weinig mensen waren die Zijn boodschap geloofden, stond dat de grote blijdschap van de Vader niet in de weg. Hij vond grote blijdschap in de gehoorzaamheid van Zijn Zoon( Matth. 3 : 16, 17 ) en in elke zondaar die zich tot Hem bekeerde. ( Lucas 15 ) 

Toen Jezus Zijn bediening hier op aarde begon luisterde Hij naar elk bevel dat Zijn Vader Hem gaf. Het begon ermee dat Hij zich liet dopen. Hoewel Johannes aarzelde om aan Zijn verzoek te voldoen, gaf Jezus aan dat het de wil van Zijn Vader was. Iedereen zou zien dat de doop een Goddelijk bevel was. Zo wilde Hij Gods wil rechtvaardigen en Zijn wijsheid  erkennen. Het was niet langer een bevel om te besnijden, want Jezus wilde het Bloedoffer zijn. 

Het heeft de hemel behaagd om de doop van Christus met een bijzondere tentoonspreiding van heerlijkheid te eren. Andere mensen bleven staan en beleden hun zonden. Maar Jezus – Die geen zonde had – klom vrolijk op uit het water, als Iemand die met de grootste blijmoedigheid en vastberadenheid aan het werk ging. Maar eerst werd Hij gezegend. De hemel ging open. Goddelijk licht en Goddelijke liefde daalden neer in de vorm van een duif. Johannes zag het. Zo rustte de Geest van God op Hem! Er kwam een Stem uit de hemel die zei: “ Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb! “ 

Een duidelijk getuigenis van de drie onderscheiden personen in het eeuwige Goddelijke wezen:  God de Vader die sprak, de Zoon die toegesproken werd en de Heilige Geest die neerdaalde. Een Godsmens ging aan het werk met een Goddelijke zegen. Zo spreken profeten nog steeds, toegerust met de Geest van God die op hen rust! ( Alle vertalingen, Studiebijbels ) 

Geef een reactie