De doop ( 2 )

 De Heilige Doop wordt bediend in de naam van de Heere Jezus Christus. De mensen in Jeruzalem die aan Petrus vroegen wat ze moesten doen om zalig te worden, kregen als antwoord: “ Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn, en die de Heere onze God tot Zich zal roepen. “ ( Handelingen 2 : 37 – 39 ) 

De doop is voor volwassenen de publieke en openlijke bevestiging van het berouw over de zonde en van de belijdenis van het geloof in Jezus Christus. Tijdens de doop wordt de naam van Jezus genoemd en Zijn gezag erkend. Hiermee wordt de eenwording van de dopeling met Christus aangegeven. De gave van de Heilige Geest is verbonden met het geloof in Jezus. 

De Heilige Doop wordt in de Bijbel voorafgebeeld met de doorgang van het volk van Israël door de Rietzee, want de apostel Paulus schreef: “ broeders en zusters ik wil dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd, en allen door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. “ Mozes was eigenlijk een type van Christus. Wie in Christus` Naam gedoopt is, verplicht zich om Hem te volgen, en om voor Hem te leven. De doop is een belijdenis van het geloof van de christen en een vast voornemen om Hem te gehoorzamen. De wolk en de zee verwezen naar twee aspecten van de doop: de Geest en het water. ( 1 Kor. 10:2) 

De Heilige Doop werd ook voorafgebeeld door de zondvloed. “ In de ark werden maar enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. Dat water is een voorafbeelding van het water, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van het lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Dankzij de opstanding van Christus kunt u hierom vragen. Hij is de hemel binnengegaan en zit nu aan de rechterhand van God, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. “ ( 1 Petrus 3 : 20 – 22 )zei Petrus.  

Mattheüs noemde het geloof als voorwaarde om gedoopt te worden.
“ Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal worden gered. Maar wie niet gelooft,  zal worden veroordeeld. “ ( Marcus 16 : 16 ) 

“ Toen Filippus de inwoners van Samaria door de verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof gebracht had, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. “ ( Handelingen 8 : 12 ) 

De gevangenbewaarder in Filippi vroeg aan Paulus en Silas: “ zegt u mij heren wat ik moet doen om gered te worden? Ze antwoordden: Geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.” /  Meteen daarna werden hij en zijn vrouw gedoopt.

Verschillende namen en omstandigheden uit de Bijbel maakten de doop extra opmerkenswaardig. . 

  1. Johannes doopte Jezus. 

“ Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei: “ Waarom bent U bij mij gekomen? Ik zou juist door u gedoopt moeten worden. Jezus zei : toch moet je het doen, want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt. “ Toen deed Johannes wat Jezus vroeg. ( Matth. 4 : 13 – 15 ) 

 2. Sinds de doop van de Heere Jezus zijn er ontelbare mensen gedoopt. Zij ontvingen het leven in Jezus ` naam.Ze lieten hun oude leven achter zich en begonnen vol blijdschap en dankbaarheid een nieuw opstandingsleven. Bijzondere voorbeelden uit de Bijbel zijn de Romeinse hoofdman Cornelius ( Handelingen 10 : 48 ) , de gevangenbewaarder in Filippi ( Hand. 16 : 33 ) de hoge      Ethiopische ambtenaar ( Hand. 8 : 36 – 38 ), de handelsvrouw Lydia ( Hand. 16 : 15 ) Saulus van Tarsen ( Hand. 9 : 18 ) de                drieduizend mensen bij het Pinksterfeest ( Hand. 2 : 41 ) en Gajus, Crispus en Stefanus met hun families ( 1 Kor. 1 : 14 – 16 ) 

Mensen die gedoopt worden, krijgen door de Heere Jezus Christus de kracht om elke dag van hun leven hun levenskruis op zich te nemen, Hem dagelijks na te volgen en met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde aan Hem vast te houden. ( Psalm 63 : 8, 9 )  Zodat zij uiteindelijk dit leven, dat in feite toch niet anders is dan een gestadige dood, om Jezus wil getroost zullen verlaten. En in de laatste dag , de oordeelsdag, zonder schrik voor de rechterstoel van Jezus Christus, Gods Zoon zullen staan. Voor Hem Die samen met God de Vader en de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid! ( SV, kantt, NBV, SB, Doopformulier, de Bijbel in gewone taal ) 

 

Geef een reactie