De brief aan de Filippenzen ( 8 )

“ Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe in alle eeuwigheid, amen! “ ( Filippenzen 4 : 19 – 20 ) 

Buiten Christus om is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Maar door de dood van Zijn geliefde Zoon is Hij onze Vader geworden. Deze titel – Abba –  is eigen aan de bedeling van het Evangelie. 

Hoewel een christen zich elke dag voor allerlei moeilijke opgaven geplaatst ziet, en zich vaak zwak en ontoereikend voelt om die tot een goed einde te brengen, geeft God de verzekering dat Hij voor de goede afloop ervan garant wil staan. Hij is ons volkomen toegedaan. Hij heeft medelijden met onze struggles en wil ons helpen. Wij moeten echter nooit vergeten om dankbaar te zijn.  We hebben alles van Hem gekregen en moeten Hem de lof en eer van alles geven. Dit maakt dat de lof blijvend zal zijn en eeuwig zal duren. 

Een vader is het hoofd van het gezin. In die hoedanigheid is God  verantwoordelijk voor elk van Zijn schepselen in het bijzonder, en van de Kerk in haar geheel. 

God de Vader is verantwoordelijk voor de opvoeding van Zijn kinderen. Mensen die door Hem zijn uitgekozen moeten zich aan Zijn wegen willen conformeren. “ Ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen de weg voorhouden die Ik hem wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik Abraham heb toegezegd. “ zei de Heere. ( Genesis 18 : 19 ) 

“ Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, onze God, telkens als wij om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderwijs dat Ik u nu geef?” ( Deut. 4 : 9 ) vroeg Mozes aan de Israëlieten. 

“ Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij liefheeft en ga de weg van de liefde zoals Christus die zich voor ons heeft liefgehad en Zich voor ons overgegeven heeft als een Offer, als een geurige Gave voor God. “ ( Efeze 5 : 1 ) schreef Paulus aan de Efeziërs.

Door de hele Bijbel heen loopt de Godsregering. Steeds opnieuw vulde Jahweh menselijke fouten en tekortkomingen aan, verzoende zonden,  vergaf ze keer op keer. Hem komt werkelijk alle lof en eer toe! Door  alle eeuwen heen heeft Hij niet één van Zijn beloften vergeten. Hij zal ze allemaal vervullen.  

De gevoelens waarvan Paulus de gelovigen in Filippi deelgenoot maakte, geven ons kostbare aanwijzingen over de oorsprong, de aard en het doel van zijn zendingswerk. Het zijn aanwijzingen die we nergens anders tegenkomen. De houding van de Filippenzen – zo enthousiast en meegaand – was voor Paulus uniek. Geen enkele andere gemeente die Paulus stichtte lijkt zo in Paulus missionaire zorg te delen als die van Filippi. ( 4 : 15 ) 

Het blijkt duidelijk dat Paulus op een heel vanzelfsprekende manier zijn hart luchtte en uiting gaf aan de diepste gevoelens die hem als apostel bezighielden. Wanneer hij over vreugde schreef,  dan was het een vreugde die hij met de Filippenzen deelde. Als hij het over de strijd voor het evangelie had, dan had hij het daarover als met zijn wapenbroeders. Als hij de financiële steun ter sprake bracht die hij van de Filippenzen gekregen had dan deed hij dat op voet van gelijkheid en vanuit een oprechte verbondenheid. Heel de brief is geschreven tegen de achtergrond van de broederlijke liefde. 

De eenheid en eensgezindheid tussen Paulus en de Filippenzen vormt voor kerkmensen van tegenwoordig een aansporing om niet als los zand aan elkaar te hangen, maar één van geest te zijn ( 1 : 27 ) en te delen in elkaars tegoeden en tekorten. ( 4 : 15 ) 

Paulus deed een enthousiaste oproep tot navolging en verzekerde de lezers van zijn brief van de hartelijke liefde en trouw van God de Vader. Zo schrijvend vanuit zijn hart  is deze brief een parel tussen de andere rondzendbrieven geworden. 

 

Geef een reactie