De belofte van de Herder ( 7 )

De namen van Jezus 

De Heere Jezus Christus bestaat niet om ons beroemd te maken. Wij bestaan om vreugde te beleven in het beroemd maken van Hem. Het kennen van de heerlijkheid van Jezus is ons einddoel. Christus is niet glorieus omdat wij ons blij maken over Hem, het is andersom. De Bijbel noemt allerlei namen om Hem ons duidelijk te maken. Jezus is niet terug te brengen tot menselijke begrippen, tot hanteerbare proporties. Toch proberen mensen dat, en dat is goed. Alles wat wij in Hem zien zijn in feite vensters naar het panorama van de volmaaktheid van de Heere Jezus. Wij worden blij wanneer wij Hem mogen zien zoals Hij werkelijk is. 

Alfa en Omega In Christus heerst God over de hele menselijke geschiedenis, Hij is het begin en het einde van alle dingen. “ Ik ben de Alfa en de Omega” zegt God de Heer. “ Ik ben het die is, en die was, en die komt, de Almachtige. “ ( Openbaring 21: 6 / 22: 13 ) Zelfs voordat alle dingen geschapen waren, was Hij er. Zijn Geest zweefde over het water toen alles nog woest en doods was en er duisternis over de oervloed lag.  ( Genesis 1 : 1,2 ) Hij heeft ook het laatste woord. “ Hij die van deze dingen getuigt zegt: “ Ja, Ik kom spoedig!” ( Openbaringen 22 : 20 )Wij moeten leven met een blik op de toekomst, maar tegelijkertijd alert op Zijn terugkomst die er zomaar ineens kan zijn!  

Middelaar “ Er is maar één God en één Middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus Die Zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.” ( 1 Tim. 2: 5 ) Jezus is de Enige die de verhouding tussen God en de mensen weer goed kan maken. Dat heeft Hij gedaan, zoals Hem opgedragen was door de Vader. Zijn ongelooflijke opoffering heeft er voor gezorgd dat wij Anno 2020 nog volop water kunnen putten uit de fonteinen van het Heil. Er is niemand die dorst hoeft te hebben. Het Woord van God is een onuitputtelijke heldere bron vol heerlijk fris zielenwater. Het enige dat de Heere van ons vraagt is een opmerkzaam hart. 

Bruidegom Jezus is de Bruidegom van de Kerk. De apostel Johannes moest zijn leerlingen afstaan aan de Heere Jezus en zei: “ de bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Hij moet groter worden en ik kleiner. Dat vervult mij met grote vreugde. “ ( Johannes 3 : 29 ) Johannes de Doper gebruikte net als Jezus na hem in zijn profetische verkondiging gelijkenissen. In het Nieuwe Testament heeft de term de bruid betrekking op de kerk in relatie tot Christus ( 2 Kor. 11 : 2 / Efeze 5 : 25 – 31 / Openbaringen 21: 2/ 22 : 17 ) Jezus gebruikte dit symbool zelf ook. ( Marcus 2 : 19 – 20 ) Wanneer je je realiseert dat Johannes de Doper eerst in afzondering voorbereid werd op zijn taak, vervolgens leerlingen door zijn dagelijkse gehoorzaamheid en verkondiging opgeleid heeft, dan begrijp je hoe buitengewoon zijn blijdschap was, want hij raakte ze allemaal kwijt aan Iemand die boven hem stond. Dit kon hij alleen maar goedvinden omdat hij een vast geloof had. 

Messias “ U bent de Messias, de Zoon van de levende God. “ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “ gelukkig ben je Simon Barjona, dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. ( Matth. 16 : 16 ) Volgens de Hebreeuwse betekenis gaat het om de Gezalfde, degene die met heilige olie werd gezalfd. Simon Petrus geloofde omdat God Zijn ogen geopend had. Het was een bijzondere bemoediging voor hem dat hij zo`n mooi antwoord kreeg van Jezus.  

De Goede Herder “ Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uitéén. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen, en mijn schapen kennen Mij. Zoals mijn Vader mij kent, en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem horen. Dan zal er één kudde zijn, met één Herder. “ ( Johannes 10 : 11 – 16 ) De Joden waren bekend met het beeld van de herder, die een beschrijving van God Zelf kon zijn. ( Psalm 23 : 1 / 80: 2 / Jes. 40 : 11 / Jer. 31 : 9 ) Niemand heeft zulke mooie intenties gehad dan de Heere Jezus Zelf. Dit geeft  moed om helemaal op Hem te vertrouwen.

Er zijn nog veel meer schitterende namen die Jezus gegeven werden. Hij is de Heilige van God, de Hoeksteen, de Hogepriester, de stralende Morgenster, de telg van David, Immanuël! 

Wij mensen zijn geschapen om de heerlijkheid van God boven alle dingen te kennen en te koesteren. De zon van Gods heerlijkheid is geschapen om te schijnen als het middelpunt van alles. Als dat werkelijkheid is dan wordt ons leven altijd in balans gehouden. Maar als dat niet zo is, dan vliegt alles uit elkaar. 

Onze ziel is gezond als de eer van God teruggebracht wordt naar zijn schitterende centrale plaats. Daarvoor moet alles wijken! 

Geef een reactie