De belangrijkste namen van God ( 7 )

Kort voor Zijn sterven bad Jezus een indrukwekkend gebed voor iedereen die bij Hem hoorde. Hij zei : “  Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij in de waarheid geheiligd zijn. “ ( Johannes 17 : 19 ) Met deze heiliging bedoelde Jezus de toewijding aan Zijn Vader die aan het kruis van Golgotha uit zou komen. Het effect van Zijn toewijding zou zijn dat al Zijn volgelingen zich eveneens volkomen aan Zijn Vader zouden toewijden. Biddend en offerend bracht Jezus ons bij Zijn Vader. 

Jezus was de Zoon van God. “ Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. “ ( Marcus 1 : 1 ) begon Marcus te schrijven. Het Nieuwe Testament is de Blijde Boodschap, het Goede Nieuws van de Heere Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Deze waarheid is het fundament waarop het Evangelie is gebouwd en het werd geschreven om ons dat te bewijzen. Het werd geschreven om ons te bevestigen in ons geloof in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Jesaja – de meest evangelische van alle profeten –  begon het evangelische gedeelte van zijn profetie met eenzelfde proclamatie. De verdorvenheid en ellende in de gevallen wereld was zo groot dat er ruimte gemaakt moest worden voor de troost van Christus. Toen God Zijn Zoon in de wereld zond, droeg Hij daar zorg voor, en tot op de dag van vandaag draagt Hij daar nog steeds zorg voor. Wat een trouwe God hebben wij! 

Jezus is de tweede Adam. “  De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. Ieder stoffelijk mens is als de eerste, ieder geestelijk mens is als de tweede mens. “ ( 1 Kor. 15 : 45 – 47 ) 

Zoals wij ons natuurlijk lichaam van de eerste Adam geërfd hebben, zo verwachten wij ons geestelijk lichaam van de Heere Jezus Christus. Hij is de Opstanding en het Leven. Vergankelijkheid kan geen onvergankelijkheid erven. Alleen Jezus is in staat om ons werkelijk een nieuw leven te geven. Hij zal ons eenmaal naast onze vernieuwde geest  een hemels en geestelijk lichaam schenken dat geschikt is voor de hemelse wereld waarin wij voor altijd onze eeuwige erfenis zullen hebben. Dat is een geweldige troost voor mensen die ziek zijn en te worstelen hebben met een lichaam dat zijn functies niet vervullen kan. Het is een troost voor mensen met een beperking, voor mensen die hun lichaam ouder zien worden,  voor mensen die dierbaren verloren aan de dood en het graf. Eens zal alles anders zijn! 

Jezus is Immanuël “ De maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven wat in onze taal betekent: God met ons. “ ( Matth. 1 : 23 ) Christus kwam hier op aarde, maar niet in uitwendige glans of pracht. Hij moest uit een maagd geboren worden, om ons geestelijke reinheid te leren. De waarheid die door dit teken bevestigd werd is dat Hij de Zoon van God en de Middelaar tussen God en mensen is. God, mens geworden onder ons, God, verzoenbaar met ons, God in vrede met ons, ons opnemend in het verbond en toelatend tot een intieme band met ons! Het Joodse volk bezat God in typen en schaduwen. God, die woonde tussen de cherubim. Ze hadden nooit een God gehad die werkelijk met hen was. Maar Jezus is gekomen! Nu mogen wij Hem kennen uit het Woord en door de Heilige Geest. 

In de natuur zien wij God boven ons, in de wet zien wij Hem als God tegen ons, maar in het Evangelie zien wij God met ons. God in onze eigen natuur en in ons belang. Dit is de ontknoping van het kostbare mysterie van Jahweh! 

Geef een reactie