De belangrijkste namen van God ( 3 )

Beelden uit de tempel spelen een cruciale rol om in detail in te zoomen op de betekenis van Jezus` namen.  Dat maakt het de moeite waard om deze namen voor het voetlicht te halen. 

Jezus is de Heilige van God. “ Wat hebben wij met U te maken, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent, de Heilige van God. “ Deze bekentenis werd door een man uitgeroepen die door een onreine geest bezet was. Zodra Christus met Zijn verkondiging begon wierp Hij de satan uit. Er was een man in de tempel gekomen die daar niet kwam om onderwezen of genezen te worden. Het is opvallend dat deze geest woedend op de verschijning van Jezus was. Voor zover de Bijbel het noemt, is deze geest de eerste die Jezus de Nazarener noemde. Zonder dat hij het wilde legde hij een belijdenis af, hij noemde Jezus de Zoon van God. Hij erkende het feit van Zijn onmacht en wilde om die reden niets met Hem te maken hebben. Hij had geen hoop om door Christus gered te worden en was er bang voor om door Hem vernietigd te worden. De gebiedende wijs waarmee Jezus hem aansprak was bedoeld om de onreine geest te bestraffen. Hoewel hij zijn slachtoffer beschadigde, scheurde, en hevige stuiptrekkingen bij hem veroorzaakte, moest hij gehoorzamen. Als Christus in Zijn genade arme zielen uit de macht van de satan redt, gaat dat niet zonder hevige beroeringen van de ziel. Dit maakte destijds zoveel indruk op de omstanders dat ze zich verwonderden, en ook anderen vroegen: “ wat is dit voor een nieuwe leer? “ ( Marcus 1 : 24 ) 

Jezus is de Hoeksteen. “ De steen die de bouwers afkeurden is de Hoeksteen geworden. “ ( Marcus 12 : 11/ Psalm 118 : 22, 23 / Matth. 21: 42 / Hand. 4 : 11 / 1 Petrus 2 : 4, 7 ) Op een eerder tijdstip had Christus door gelijkenissen duidelijk gemaakt op welke manier Hij de Evangeliekerk wilde oprichten. Hij probeerde door gelijkenissen duidelijk te maken hoe Hij de Joodse kerk opzij gezet wilde zien. De Joden hadden Gods profeten gestenigd en gedood. Toen God de Vader te langen leste Zijn eigen Zoon zond, hingen ze Hem aan een kruis. Daarom gaf God de Vader het Koninkrijk aan anderen. Ook de heidenen werden toegelaten. Christus Jezus werd Koning over allen. De Steen die de bouwlieden verworpen hadden, werd de Hoeksteen. Omdat de genadedeur ook voor de Joden bleef openstaan, werd de Heere Jezus de cruciale steen van het hele geloofsgebouw. Joden, en heidenen, er was geen verschil meer. 

Jezus is de Hogepriester. “ Nu wij een hooggeplaatste Hogepriester hebben Die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat we belijden. “ ( Hebreeën 4 : 14 ) De grootheid van deze Hemelse Hogepriester wordt aan ons uitgelegd door Zijn doorgaan door de hemelen. Christus heeft een gedeelte van Zijn priesterschap op aarde volbracht. Het andere gedeelte volbrengt Hij in de hemel. Op aarde heeft Hij voor ons geleden, in de hemel is Hij onze Advocaat. Jezus is niet alleen een grote, maar ook een barmhartige Hogepriester. Genadig, barmhartig, medelijdend en meevoelend. Hij is aangedaan door onze menselijke zwakheden. Hij wil precies weten wat er aan scheelt. Zelfs de haren van ons hoofd zijn door Hem geteld. Deze ongelooflijke nauwkeurige interesse in ons leven heeft Hij niet alleen om precies te weten hoe Hij ons met Zijn hulp en bijstand tegemoet kan komen, maar ook om met ons mee te kunnen voelen. Hij is een zondeloze Hogepriester, die in alle dingen verzocht werd, en deze proef zondeloos doorstaan heeft. Wij mensen worden zelden door verzoekingen overvallen zonder dat ze ons aan het wankelen brengen. Maar onze Grote Hogepriester is rein en foutloos uit de strijd met de duivel gekomen. Wij moeten onszelf aanmoedigen om met vrijmoedigheid naar Hem toe te gaan. Barmhartigheid en genade hebben wij nodig voor de vergeving van onze zonden, en genade voor de reiniging van onze zielen. Elke keer als wij tot Hem komen moeten wij dat doen met nederige vrijmoedigheid. Dan zullen we niet onverrichterzake teruggestuurd worden. 

Laten wij vasthouden aan de belijdenis van ons geloof in Hem. Laten wij Hem nooit verloochenen, en ons nooit voor Hem schamen. Christenen moeten niet alleen goed beginnen, maar ook volharden.( MH, de Redelijke godsdienst – Brakel, Christus, ons leven, NBV, SB ) 

Geef een reactie