De belangrijkste namen van God ( 2 )

De belangrijkste namen van God ( 2 ) 

Onze manier van willen, voelen en denken moeten in alles op Christus gericht zijn. Zo alleen kan er bij ons een geheiligde manier van zelfreflectie ontstaan. Elk detail van het leven en de persoon van de Heere Jezus kan ons helpen om onszelf aan Hem te spiegelen. 

Jezus is de Alfa en de Omega “ God de Heere zegt: Ik ben de Almachtige God! Ik ben het Begin en het Einde, Ik ben Degene Die er is, die er was, en die zal komen. “ ( Openbaringen 1 : 8 ) De Heere regeert over het hele menselijke geschiedenis. Hij is het Begin en het Einde van alle dingen en de Aanvoerder van de hemelse legers. Dat is een heerlijk weten, een enorme geruststelling voor mensen die in een onzekere tijd leven, waar alle zekerheden weg dreigen te vallen.  

Jezus is Bemiddelaar tussen God en de mensen. “ Dit is de waarheid. Er is maar één mens die de mensen bij God kan brengen, de mens Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven om alle mensen te redden. “  Zei Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timoteüs. Hoewel wij ons uiterste best kunnen doen om onze medemensen op het verzoenende werk van de Heere Jezus te wijzen, kan alleen het besef van de noodzaak van het lijden en sterven van Christus ons leven radicaal vernieuwen. 

Jezus is de Bruidegom van de Kerk. “ Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. “ ( 1 Korintiërs 11 : 2 ) Jezus is het hoofd van de mensheid. In dit hoge ambt heeft Hij een Meerdere, dat is Zijn Vader in de hemel. Zoals God de Vader het hoofd van Christus is, zo is de Heere Jezus het hoofd van de mensheid. Hij wil onze Verlosser, en Zaligmaker zijn. Hij heeft Zijn kerk op aarde zo vurig liefgehad dat de apostel Johannes en de dichter David Zijn liefde vergeleken met die van een bruidegom op zijn huwelijksdag. ( Johannes 3 : 29 / Psalm 19 ) Zoals een bruidegom het voornemen heeft om zijn bruid voor altijd lief te hebben, zo wilde de Heere Jezus dat Zijn kerk beloven. Dat is een schitterend beeld. 

Jezus is de Christus, de Messias. “ U bent de Messias, de Zoon van de Levende God! “ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “  gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet geopenbaard door mensen van vlees en bloed, maar door Mijn Vader in de hemel. “ ( Matth. 16 : 16 ) Het gaat hier over een afzonderlijke bespreking die Jezus met Zijn leerlingen hield. Het ging over Hemzelf. Het lijkt erop dat de Heere Jezus graag wilde weten of er al geestelijke groei bij Zijn leerlingen te bespeuren viel. Het antwoord dat Petrus Hem gaf was kort, maar volledig. Het was de conclusie van alle andere namen die Hem gegeven waren. Het volk noemde Jezus een Profeet, of zelfs De Profeet ( Johannes 6 : 14 ) maar Zijn leerlingen erkenden Hem als de Christus, de Gezalfde. Het was heel bijzonder om dit te geloven van een mens van Wie het uiterlijk voorkomen zo tegenstrijdig was met het algemene denkbeeld dat de Joden van de Messias hadden. Terwijl de Heere Jezus Zichzelf gewoon de Zoon van de mensen noemde, noemden zijn leerlingen Hem bij Zijn echte Naam. Dit kon hen alleen maar door de Vader Zelf geopenbaard zijn, want Jezus had er niets over gezegd. We kunnen hieruit leren dat alleen God Zelf ons kan openbaren Wie Jezus werkelijk is.

Jezus is de Goede Herder. “ Ik ben de Goede Herder. Ik ken Mijn schapen, en Mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. “ ( Johannes 10 : 14 ) Zie hier de genade en tederheid van de Goede Herder! Hij stelt zich op de hoogte van het wel en wee van Zijn kudde. Hij is bovendien bekend met allen die tot Zijn kudde behoren. Hij weet wie Zijn schapen zijn en wie niet. Hij kent hen, dat wil zeggen: Hij keurt ze en aanvaardt hen. Hij wordt tegelijkertijd door hen gekend. Zij beschouwen Hem met het oog van het geloof. Jezus vermeldde ook hier de wederzijdse bekendheid tussen de Vader en de Zoon. “ Zoals de Vader Mij kent, ken Ik ook Mijn Vader. “ De Heere Jezus weet wie Hij verkoren heeft. Hij is zeker van hen ( Joh. 13 : 18 ) en zij weten ook in Wie zij geloofd hebben, en ze zijn zeker van Hem. ( 2 Tim. 1 : 12 ) Zo wordt deze naam – Goede Herder – een uiterst geschikte gelijkenis die de vertrouwelijkheid tussen Christus en de gelovigen illustreert. Zoals de Vader de Zoon kende en liefhad, zo kent Christus Zijn schapen, en houdt altijd een waakzaam en teder oog op hen gericht.  Wat een heerlijke namen heeft de Heere Jezus! Hij heeft er nog veel meer. Wat een schitterende spiegel houdt Hij ons voor. ( MH, de Bijbel in gewone taal, SV, NBV, kanttekeningen , leven in Christus ) 

Geef een reactie