De aankondiging van het werk van de Heilige Geest.

Dit alles heb ik gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer de tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat Ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg naar Hem Die Mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt: “ Waar gaat U naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga, zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als Ik weg ben zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zonde – dat ze niet in Mij geloven. Gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet meer zien. Oordeel dat de heerser over de wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet dragen. De Geest van de waarheid zal – als Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat HIj van Mij heeft, zal Hij Mij eren. ( Johannes 16 : 1 – 14 ) 

Leerlingen van de Heere Jezus hebben in hun leven niet minder met allerlei problemen en zorgen te maken dan andere mensen. Jezus was er elke dag mee bezig om Zijn leerlingen voor te bereiden op het leven na Zijn heengaan. Hij wist precies wat hen te wachten stond, en hoe zwaar het zou zijn. Via een gelijkenis had Hij Zijn leerlingen het beeld van de wijnstok meegegeven om ze aan te sporen in Christus te blijven. ( Johannes 15 ). Anders zouden ze niet in staat zijn om vruchten te dragen waar Hij trots op kon zijn. Wat Jezus hen ook in woord en daad liet zien, alleen het sprankelende, levende geloof dat via de Heilige Geest kwam zou hen echt helpen. Die zou hun weifelende schreden op het geloofspad krachtig en doelzeker maken en hun getuigenis de noodzakelijke geestdrift verlenen. Daarbij zouden ze een solide kracht ontvangen die hen in staat zou stellen om de zwaarste beproevingen te doorstaan!

Het was niet mals wat de leerlingen te horen kregen. Ze zouden als onwelkome gasten uit de synagoge gezet worden. Nog erger, ze zouden gedood worden om hun geloof. Het zou zelfs zo erg worden dat de mensen daarbij zouden denken dat ze een goed werk voor de Heere deden. De Heere Jezus wond er geen doekjes om.Trouw en waarheid stonden boven in Zijn vaandel geschreven. Hij vertelde het ergste, zodat de leerlingen de kosten tegenover de baten zouden kunnen zetten voordat ze met Jezus verder gingen. 

Daarbij vertelde de Heere Jezus duidelijk waarom Hij dat deed. Zodat ze zich niet zouden ergeren wanneer de voorzegde tijd aanbrak. Ook leerlingen van Jezus zijn geneigd om zich te ergeren aan de boodschap van het kruis. Boosheid en ergernissen zijn de gevaarlijkste verzoekingen voor gelovigen. Ze droegen het gevaar in zich dat de leerlingen zich teleurgesteld van het discipelschap af zouden keren. Door hen eerlijk te vertellen over de  verzoekingen, wilde Jezus hen erop voorbereiden en kregen ze de gelegenheid om zich ertegen te wapenen en zich geestelijk toe te rusten. 

Kerkelijke afkeuring, dat was geen sinecure. In de eerste plaats zouden de leerlingen als overtreders van de wet gebrandmerkt worden. ( Math. 10 : 17 ) Maar daar zou het niet bij blijven. Uiteindelijk zouden ze als onverbeterlijke ketters uit de synagoge gegooid worden. En niet door de eerste de besten, maar door mensen die een geweldige ijver hadden voor de dienst van God. Zo was het hier ook. De theologische elite  die de Heere Jezus niet erkende, haatte Hem en beschuldigde Hem van de meest vreselijke zonden. Deze woorden van Jezus zijn bijzonder relevant voor leerlingen van Jezus Anno 2020. 

Wanneer er tijden van lijden aanbreken in ons leven, moeten wij ons herinneren aan deze woorden. Toen Jezus nog hier op aarde was, ving Hij de slagen op. Maar na Zijn heengaan moesten Zijn leerlingen zelf in de frontlinie van het slagveld gaan staan. Het was absoluut noodzakelijk dat Jezus hier op aarde wegging. Zo ruimde Hij Zijn plaats in voor de komst van de Heilige Geest, Die alle woorden van Jezus nieuw, levend en krachtig zou maken. De Heilige Geest zou via Jezus` leerlingen  het optreden van Jezus voortzetten. ( Matth. 4 : 17 ) Daarbij zou het werk van de discipelen bestaan uit  uitleg geven, overtuigen en duidelijk maken. De bewijzen van Jezus`  Opstanding en Hemelvaart zouden aantonen dat Hij werkelijk de Zoon van God was. 

De Heilige Geest is de Geest van de waarheid. Deze Geest komt niet namens zichzelf, maar spreekt de woorden van God. Voortdurend zouden de nauwe band tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest blijken. De inspiratie die de Geest de latere apostelen zou geven, zou hen in staat stellen om de gezaghebbende Evangeliën van het Nieuwe Testament vorm en inhoud te geven. En dat gebeurt nog, tot op de dag van vandaag.

Jezus wist dat Zijn tijd hier op aarde nog maar kort was. Hij wist ook dat de leerlingen meer en dieper onderwijs op dat moment nog niet aankonden. Elk woord dat Jezus sprak was afkomstig van Zijn Vader. Alles wat Jezus aanduidde als het Zijne, dat had Hij gekregen van Zijn Vader. Nu zou de Heilige Geest dat allemaal weer doorgeven via de discipelen. Maar niet eerder dan dat zij volledig door de Heilige Geest vervuld zouden zijn. De waarheid die zij zouden spreken, zou dezelfde waarheid als die van hun Meester zijn. ( Handelingen 2 ) Zo zien we de gouden draad van de heerlijke waarheid van het Evangelie altijd weer oplichten. Dat is het werk van God. Hem zij daarvoor alle dank en eer! ( MH, SB, SBiP, SVmU, de Bijbel in gewone taal ) 

Geef een reactie