Dankbaar

Ook 2022 geeft ons ontelbare redenen om dankbaar te zijn. Dankbaarheid geeft ons leven oneindig veel meer kracht dan gestruggel en gepieker. 

De Bijbel leert ons daar genoeg over!Zo was de profeet Ezra dankbaar om de bouw van de tempel. “ Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad zich op met trompetten en de Levieten – nakomelingen van Asaf – stelden zich op met cimbalen om de Heere te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heere en ze zongen bij beurtzang. “ Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw aan Israël! “ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heere te prijzen omdat de fundamenten van de tempel gelegd werden. ( Ezra 3 : 10, 11 ) 

Christenen zijn dankbaar om de overwinning die Christus gehaald heeft over zonde, dood en graf. “ Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus de overwinning geeft! “ Angst voor de dood maakt mensen tot een slaaf. ( Hebr. 2 : 14, 15 ) Christus heeft die angst weggenomen, voor eens en altijd. Daar mogen we ten allen tijde iets van uitstralen. 

We mogen dankbaar zijn om Wie God is. “ Toen loofde David de Heer, ten aanhore van de hele gemeenschap. Hij zei: “ Geprezen bent U Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U Heere, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op de aarde behoort U toe Heere. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van U afkomstig. U heerst over alles. In Uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij U onze God, en prijzen Uw luisterrijke Naam! “ ( 1 Kronieken 29 : 10 – 13 ) 

We hebben een opdracht om dankbaar te zijn. “ Spreek liever woorden van dank. “ ( Efeze 4 : 4B ) “ Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt U in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. ( Kol. 1 : 12 )  “ “ Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. “ ( Hebr. 12 : 28 ) 

Op dankdag zijn we echt dankbaar voor ons dagelijks brood. Paulus bleef zelfs onder de moeilijkste omstandigheden dankbaar. “ Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. “ Dit deed hij toen het schip waarmee hij reisde aan het vergaan was. ( Handelingen 27 ) De Heere Jezus dankte voor het brood dat hij brak in de nacht waarin HIj verraden werd. ( Lucas 22 : 19, 20 ) ( Romeinen 14 : 6 / 1 Kor. 10 : 30 ) Als de Heere Jezus en Paulus onder de moeilijkste omstandigheden nog dankbaar konden zijn, dan hebben wij nooit enige reden om niet dankbaar te zijn. 

We zijn dankbaar voor het geloof dat de Heere ons geven wil. “ Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. “ ( Romeinen 1 : 8 ) In al zijn brieven dankte Paulus voor degenen die hij aansprak.  Ondanks alles wat in het achterliggende jaar  in de wereld gebeurd is kunnen we niet ontkennen dat er ontzettend veel overblijft om de Heere dankbaar voor te zijn. Zijn hulp was bijzonder. Daarover lezen we meer in Richteren. Het waren toen ook zware tijden voor het volk Israël. Overal oordelen van de Heere, oorlogen, rampen en hongersnoden. Toch werkte de Elohim door met Zijn Goddelijke plannen. Hij zorgde er voor dat er richteren opstonden die het volk weer van hun vijanden verlosten. Wanneer de Heere een richter riep, dan openbaarde Hij Zich vaak persoonlijk. Richteren 7: 15 : “ Zodra Gideon de droom en zijn uitleg gehoord had, boog hij zich dankbaar neer “ “ Ik dank de Heere, de God van Israël dat Hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. “ ( 1 Samuël 25 : 32 ) Deze uitspraak is van David, en geeft aan dat hij in alle kleine dingen de Heere dankte. Deze soort dankbaarheid is kenmerkend voor een kind van God dat dicht bij zijn Vader in de hemel leeft. Mensen die wandelen met God zien Hem zich openbaren in de kleinste gebeurtenissen en omstandigheden van het leven. 

We danken de Heere voor overvloed. “ Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heere uw God dan, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. “ zei Mozes. ( Deut. 8 ) In het bijzonder danken we de Heere wanneer Hij zo genadig en goed is om onze gebeden te verhoren. Daarin was de Heere Jezus Christus het grote Voorbeeld. “ Toen ze de steen weggehaald hadden van voor het graf, keek Jezus omhoog en zei: “ Vader Ik dank U dat U mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit terwille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.! “ ( Johannes 11 ) Als Jezus zò dankbaar was, voor elk teken van Zijn Vader in de hemel, hoe dankbaar moeten wij dan wel niet zijn?!

 

One response to “Dankbaar

Geef een reactie