Daniël ( 14 )

Daniël 11 : 1 – 17 

De engel Gabriël was nog lang niet uitgesproken. Hij ging verder met de uitleg van het visioen. “ Nu zal ik je vertellen over een grote oorlog, en haar gevolgen Daniël. In Perzië zullen de koningen elkaar in rap tempo opvolgen. De macht zal van de ene naar de andere heerser overgaan. De laatste koning zal ongelooflijk rijk zijn, en alle macht naar zich toetrekken. Maar de hele wereld zal zich tegen het Griekse rijk verzetten. Er zal weer een nieuwe koning de troon bestijgen, en bijzonder machtig zijn. Deze koning zal moedig bloed in zijn aderen hebben, maar zijn regering is geen lang leven beschoren. Na zijn dood zullen zijn kinderen geen troonopvolgers zijn want het Griekse rijk zal in vieren gedeeld worden, het Zuiden, Noorden, Oosten en Westen.” 

Daniël luisterde ingespannen en zag het wereldgebeuren in vogelvlucht aan zijn geestesoog voorbijtrekken. Gabriël vervolgde zijn uitleg en zei dat de koning van het Zuiden bijzonder machtig zou worden. Hij beschikte over strategisch inzicht want hij gaf zijn leger aan een man die hem in strategisch denken overtrof. Deze man zou koning worden over het Noorderland, en een groot deel van het oude Griekse rijk besturen. Na een tijd zouden de koningen van het Noorden en Zuiden besluiten om een samenwerkingsverband aan te gaan. Om die reden zou de dochter van de koning van het Zuiderland uitgehuwelijkt worden aan de koning van het Noorderland. Beide landen zouden door dit huwelijk met elkaar verbonden worden. Helaas was dit plan tot mislukken gedoemd. De prinses en haar aanstaande echtgenoot zouden door een aanslag om het leven komen. Ook de hele hofhouding van de prinses zou bij deze aanslag omkomen. Bovendien zou de vader van de prinses worden vermoord. 

Eén en al intrige en verraad zouden de toekomst van de wereldrijken stempelen. Omdat er niets anders opzat zou de broer van de prinses het koningschap op zich nemen. Deze keer zou er geen sprake zijn van een liefdesverbintenis zei Gabriël. De broer van de prinses zou een oorlog beginnen tegen de koning van het Noorderland en daarbij de hoofdstad veroveren. De broer van de vermoorde prinses zou als grote overwinnaar uit de strijd komen. Zijn intocht in het Zuiderland zou groots zijn. Hij zou in triomf allerlei  gouden en zilveren voorwerpen met zich meevoeren. Helaas ook een groot aantal afgodsbeelden. De koning van het Noorderland zou nu een tijd verzekerd zijn van vrede. Helaas niet voor altijd. De koning van het Noorderland zou de smadelijke nederlaag niet kunnen verwerken en een nieuwe oorlog beginnen. De koning zou een groot leger bij elkaar roepen en naar het Zuiderland marcheren. Helaas zou de aanval bloedig neergeslagen worden, en de koning zou zich onverrichterzake moeten terugtrekken. 

Na het tragische einde van de koning van het Noorden – geen huwelijk, geen kunstschatten meer en een militaire nederlaag – zouden zijn zonen opnieuw een oorlog beginnen. Tot twee keer toe zouden ze naar het Zuiderland trekken en met een machtig leger proberen om hun wraak te laten gelden. Ze zouden uiteindelijk bij een bijzonder goed versterkte stad aankomen. Daar zou hun aanval bloedig neergeslagen worden. Duizenden soldaten zouden op het bittere slagveld hun leven laten. De koning van het Zuiden zou bijzonder trots zijn op deze overwinning. Maar ook zijn macht zou zich beperken. Nu zou de tijd van het Noorderrijk zich manifesteren. In het Noorden zou de koning een nieuw leger bijeenroepen. Door zijn strategisch beleid zou dit leger groter worden dan ooit. Ook deze koning zou expansie zoeken en nieuwe oorlogen beginnen om zijn grondgebied uit te breiden. 

De hele wereld zou in een roerig strijdtoneel veranderen, en zich tegen de macht van de Zuiderkoning keren. Gabriël keek Daniël even aan en vervolgde : “ Ook veel Joden zullen zich tegen hem verzetten. Ze zullen gewelddadig worden en denken dat ze door middel van hun optreden een profetie vervullen. Maar hun plannen zijn ten dode opgeschreven. Daarna zal de koning van het Noorderland weer eens naar het Zuiderland trekken. Zij zullen bij een sterke stad aankomen. Deze stad zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. Hun koning zal zijn onderdanen beschermen, en een leger op de stad afsturen om de aanval van de Noorderkoning af te slaan. Helaas mag dit niet baten, de stad zal ingenomen worden. De Noorderkoning zal de overwinning behalen en zomaar het mooiste land op aarde binnentrekken. Daar zal hij alles verwoesten. Opnieuw zal er een plan beraamd worden om via een gearrangeerd huwelijk de vrede te waarborgen. Dit plan zal mislukken. “ 

Het was Daniël inmiddels duidelijk geworden dat zijn gebeden verhoord werden, de Heere gaf Hem genadig inzicht in de toekomst van het wereldgebeuren en van de rol die zijn eigen volk daarbij spelen zou. Hij begreep dat het plan van God veel omvangrijker was dan hij gedacht had. Hij begreep ook dat de terugkomst naar het beloofde land veel ingewikkelder zou zijn dan hij zich kon voorstellen. Het werd hem duidelijk hoeveel macht de satan op aarde had en voorlopig nog houden zou. Het rijk van zijn God zou er nooit meer zo uitzien als vroeger. Alles was anders geworden! Gelukkig dat hij Gabriël bij zich had, Daniël ervaarde de rust en zekerheid die er van hem uitgingen. Hij viel niet langer bewusteloos op de grond, maar hoorde het relaas van de engel rustig aan. Zo bracht zijn God hem in de juiste toestand om alles wat hij gehoord en gezien had op te schrijven. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *