Daniël ( 13 )

Daniël 10

Daniël bad elke dag op vastgestelde tijden, en diende zijn God dag en nacht. Drie jaar na de verovering van Babel kreeg hij een nieuw bericht van de Elohim. De openbaring van God kwam deze keer via gesproken taal. Het was 300 jaar voor de regering van Antiochus. De profetie die aan Daniël geopenbaard zou worden, ging over de eindtijd en de opstanding van de  doden. Omdat de woorden van God vandaan kwamen was het een betrouwbaar bericht.

.Daniël begon een vastenperiode van drie weken. Hij weigerde vlees en wijn en elke andere vorm van vast voedsel. Hij wreef zich ook niet in met olie. Daniël bedreef rouw over zijn eigen zonden en over die van zijn volk. Er waren redenen genoeg om te treuren want zijn volk had zich in Babel gesetteld en maakte er totaal geen punt meer van dat ze in ballingschap waren. Het was Daniël ook ter ore gekomen dat de herbouw van de tempel in Jeruzalem door de vijanden van de Joden tegengehouden werd. ( Ezra 4 : 4, 5 ) Op de vierentwintigste dag van de eerste maand stond Daniël aan de rivier de Tigris. Onwillekeurig werden zijn ogen naar een man getrokken die er heel bijzonder uitzag. De man was  helemaal in het wit gekleed. Om zijn middel droeg hij  een gouden band. Zijn lichaam had de glans van edelsteen. Zijn gezicht gaf licht als de bliksem, en zijn ogen schitterden als vlammen. Zijn armen en voeten glansden als koper en hij had een hele bijzondere stem. Die stem had de klank van een grote groep mensen die tegelijkertijd aan het praten waren. 

Niemand zag de man, alleen Daniël. Het geluid van de onzichtbare stem joeg de rest van het gezelschap grote angst aan.  Iedereen vluchtte weg om zich te verstoppen tussen de wilgen die aan de oever van de rivier stonden.

Daniël bleef alleen achter. Hij kon zijn blikken niet van de man afhouden, zo schitterde Zijn verschijning.  Het wordt algemeen aangenomen dat deze Persoon niemand anders dan Christus Zelf was, het eeuwige woord. In gedachten verzonken liep de man langs de oever van de rivier. Zijn aanblik overweldigde Daniël en hij voelde zich zwak en duizelig worden. Hij viel krachteloos op de grond neer. Maar de Man raakte Daniël aan, er ging kracht van hem uit.  Daniël probeerde overeind te komen. Terwijl hij op zijn voeten en handen steunde hoorde hij de Man rustig zeggen: “ Daniël, God houdt van je, daarom heeft Hij mij naar je toegestuurd. Ga staan en luister naar wat Ik je ga zeggen. “ Gehoorzaam probeerde Daniël om op te staan. 

Zorgzaam zei de Man: “ Wees niet bang, jij hebt steeds geprobeerd om alles goed te begrijpen. Je hebt drie weken gevast en daarom heeft God direct naar je gebed geluisterd, en mij naar je toegestuurd. Helaas kon ik niet eerder komen want de engel die het Perzische rijk beschermt, hield mij 21 dagen op. Niemand hielp mij om hem te weerstaan. Pas op het laatst van mijn missie kreeg ik hulp van Michaël, één van Gods belangrijkste engelen. Maar nu ik bij je ben, zal ik je uitleggen wat het visioen betekent. Het heeft te maken met wat er in de toekomst met je volk gebeuren zal. “  De aanraking uit de hemel bracht Daniël op zijn knieën, maar stelde hem daarna weer op zijn voeten, opende zijn lippen en gaf hem kracht. De Man verzekerde Daniël van Gods genegenheid en zei dat God van hem hield. Hij zei herhaaldelijk : “  vrees niet, vrede zij met je, wees sterk, ja wees sterk! “ 

De woorden van de Man waren bijzonder bemoedigend voor Daniël omdat ze hem duidelijk maakten dat God de gebeden en moeiten die hij voor de Heere over had gehad, op juiste waarde schatte en beloonde. De Man vervolgde zijn verhaal en zei dat de koning van Perzië hem 21 dagen lang tegengehouden had. Een eenvoudige rekensom leerde Daniël dat het om precies dezelfde dagen ging die hij met vasten en bidden doorgebracht had. Terwijl hij vurig gebeden had voor Jeruzalem en de herbouw van de tempel, was de Man druk bezig geweest om de vijanden tegen te houden. Na die dagen was één van de belangrijkste engelen, Michael, de Man te hulp gekomen. De gebeden van Daniël hadden dus een krachtige uitwerking gehad!

“ Nu ben ik hier bij jou en zal je uitleggen wat je gezien hebt. Het heeft met de toekomst van je volk te maken. “ zei de blinkende verschijning. Daniël hoorde de Man praten. Hij keek naar de grond, en voelde zich niet in staat om iets terug te zeggen. De Man raakte zijn lippen even aan. Direct voelde hij de kracht in zijn mond terugkomen. Hij keek op naar de Man en zei eerlijk: “ Wat ik gezien heb, maakt me doodsbang. Ik heb geen kracht meer. Hoe zou ik met u kunnen praten? Ik voel me doodmoe. “ Daniël voelde zich overweldigd door emoties en gedachten en dreigde opnieuw flauw te vallen, maar de Man voorkwam dat door hem aan te raken. “ Wees niet bang! “ zei hij met klem. God houdt van je, het zal goed met je gaan. Wees sterk! “  Opnieuw voelde Daniël nieuwe kracht  opkomen en terwijl hij met de Man sprak, keerde zijn geest in hem terug. ΅ Gaat u verder, want door u voel ik me sterker “ zei hij moedig.  De man zei: “ De reden dat ik naar je toe gekomen ben is dat je moet weten wat er gaat gebeuren. Alles is al opgeschreven in het boek van God, het zal zeker zo gebeuren. Mijn tijd is om, ik ga nu weg om te vechten tegen de engel die Perzië beschermt om hem bij te staan. Daarna moet ik vechten tegen de engel die het Griekse rijk beschermt. Ik zal dat alleen moeten doen, er is niemand die mij helpt, behalve Michaël, de engel die Israël beschermt. 

Zo liet de Elohim Daniël zien dat er een God bestond die Zijn woorden hoorde. Een God die gebeden verhoorde en de liefde van Daniël voor zijn God gezien had. Maar hij had verder gekeken. Hij zag ook zijn angst, en zwakte en kwam Hem met zoveel liefde en zorg tegemoet dat Daniël nieuwe krachten kreeg om de nabijheid van God te verdragen. Gods vroegere zorg voor de Kerk moedigt ons aan om op Hem te vertrouwen in alle toekomstige benauwdheden en moeilijkheden die de wereld en de kerk nog te wachten staan. Later zou de apostel Matthëus aan deze visioenen refereren en het volk van Israël opnieuw waarschuwen. ( Math. 24: 15, Math. 24 ) Gelukkig zal ieder mens die trouw en eerlijk  voor God bevonden wordt, zoals Daniël, het eeuwige leven beërven. 

Geef een reactie