Annuntiare ( 3 )

Sommige mensen noemen Lucas de enige schrijver uit de Bijbel die niet van Israëlische afkomst was. Lucas was een proseliet die na zijn bekering bij het volk van Israël ingelijfd werd. De apostel Paulus was zijn geestelijke leermeester, degene die Hem tot Christus heeft mogen leiden. Na zijn komst in Macedonië was hij zijn onafscheidelijke metgezel. Lucas was arts. Paulus noemt hem Lucas de medicijnmeester, de geliefde ( Kol. 4 : 14 ) Matthew Henry noemt in zijn Bijbelverklaring het feit dat er in oude geschriften melding gemaakt werd van het feit dat hij een beeld van de maagd Maria geschilderd zou hebben. 
Lucas heeft zijn Evangelie hoogstwaarschijnlijk geschreven toen hij Paulus vergezelde op zijn zendingsreizen. Het is goed mogelijk dat hij de broeder is waar Paulus het over heeft in 2 Kor. 8 : 18. “ De broeder die lof heeft in het Evangelie door alle gemeenten. “ staat daar. Lucas heeft een juiste en preciese manier van schrijven, zijn stijl is sierlijk, beschaafd en helder. Hij drukt zich in zuiverder Grieks uit dan bij de andere schrijvers gevonden wordt. Sommige zaken vertelt hij uitvoeriger dan de andere evangelisten. Zo behandelt hij vooral de dingen die tot het priesterlijk ambt van Christus behoren.
Het verhaal dat Lucas ons over het leven van de Here Jezus vertelt begint vroeger dan dat van Mattheüs en Marcus. Lucas maakt direct aan het begin van zijn evangelie duidelijk wat hem aangezet heeft tot het schrijven ervan. Hij wil Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin hij zelf onderwezen is. Lucas probeert met nauwkeurig nagetrokken informatie een basis te creëren voor het geloof van Theofilus, en via hem voor iedereen die van niet-Joodse afkomst is, en de Here Jezus nog niet kent. Daarom besloot hij om alles “ van de aanvang af na te gaan. “ ( Lucas 1 : 3 ) 
De woorden waarmee Lucas de nederige geboorte van de Here Jezus Christus beschreven heeft zijn door de eeuwen heen de meest bekende en ontroerende woorden van de Bijbel geworden.
“ En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, toen Cyrénus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. ( omdat hij uit het huis en geslacht van David was. ) Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. “ 
Lucas heeft de Heere onafgebroken, ongehuwd en kinderloos gediend. Vervuld van de Heilige Geest stierf hij op 84-jarige leeftijd, en mocht hij ingaan in de vreugde Zijns Heeren!

 
 

Geef een reactie