De brief aan de Filippenzen ( 5 )

Filippenzen 1 en 2 bevatten een aantal adviezen aan de gemeente van Filippi. Ze hebben te maken met de onderlinge eensgezindheid. Het centrale deel is een lofzang op de Heere Jezus Christus. ( Filippenzen 2 : 6 – 11 ) Op een treffende manier wordt de vernedering van Christus beschreven. Zijn gehoorzaamheid tot in de dood aan het kruis raakt direct je hart en wordt gevolgd door een beschrijving van Zijn opstanding en verheerlijking, Paulus gebruikt deze beschrijving om de Heere Jezus het ultieme voorbeeld voor het gemeentelijk leven te maken.
Het lijkt bijna een dissonant in de muziek te zijn dat het hoofdstuk na deze lofzang niet afgesloten wordt, maar dat Paulus zijn reisplannen ter sprake bracht.

“ In vertrouwen op de Heere Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen, Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommer, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader voor het Evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik ook zelf spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest. Hij heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft Zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem zo snel mogelijk, dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere, hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog gestaan met de dood. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden. ( Filippenzen 2 : 19 – 30 )

Paulus en zijn geestelijke zoon Timotheüs ging de gesteldheid van de gelovigen in Filippi aan het hart. Hoewel ze een lange afstand en een zware reis af moesten leggen om in Filippi te komen, hadden ze daar de moeite graag voor over. Timotheüs werd door Paulus als een uitzonderlijk iemand neergezet. Hij was een man met een uitnemende geest en een liefdevol hart. Hoewel het de plicht van predikanten, ouderlingen, kerkelijk werkers en diakenen was om zich om het welbevinden van de mensen in te spannen, was Timoteüs bijzonder gemotiveerd en geïnteresseerd in degenen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Timoteüs was een beproefd man, trouw in alles wat hij ondernam.
Veel mensen gaven de voorkeur aan hun goede naam, aan veiligheid boven waarheid, heiligheid en plicht. Maar Timoteüs gaf daar niets om. Overal waar hij kwam was hij de apostel Paulus tot hulp en steun. Hun gezamenlijke bediening werd vol respect en op een bijzonder liefdevolle manier uitgevoerd. Hun samenwerking was een voorbeeld voor oudere en jongere geestelijken die in een bediening samen moesten werken. Daarom beval Paulus zijn naam van harte aan.

Een nieuwe alinea werd aan een andere medewerker gewijd.

Deze keer noemde Paulus de naam Epafroditus. De gemeente van Filippi had deze Epafroditus naar de gevangenis in Rome gestuurd om hem met liefdegaven te ondersteunen en te verkwikken. Epafroditus was een zeer bereidwillige medewerker die er vaak met allerlei goede gaven op uit werd gestuurd. Kenmerkende karaktereigenschappen van Paulus en Epafroditus waren dat ze het belang van anderen boven dat van zichzelf lieten prevaleren. Epafroditus was een perfectionist die zelfs met gevaar voor eigen leven Paulus heeft willen dienen. ( 2 : 30 ) naar het voorbeeld van de Heere Jezus Christus ( 2 : 8 )

Wat wij er heden ten dage uit kunnen leren is het volgen van de Heere Jezus in alle aspecten van ons leven. Hij vond het geen schande om Zich met iedereen in te laten, en Zich om iedereen te bekommeren. Zijn hart springt op van blijdschap wanneer we Zijn woorden daadwerkelijk in praktijk brengen.

Geef een reactie