Wat een grote Verlosser hebben wij!

Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt door de Heilige Geest. Het bewust zijn van zijn bijzondere roeping deed hem een woonplaats in de woestijn zoeken. In deze afgezonderde en eenzame plaats zou God Zich tot hem richten om hem te onderwijzen en het kader te scheppen rondom de manier waarop hij zijn toekomstige taak in te richten had.( Lucas 3: 2 )
Het is heel goed mogelijk dat Johannes in deze tijd contact gehad heeft met de Esseense gemeenschap van Quran. Er zou echter een fundamenteel verschil tussen Johannes en de Essenen blijken: na een tijd van afzondering en eenzaamheid zou  Johannes het volk van Israël tegemoet treden en zich niet langer afzonderen, zoals de Essenen dat deden die zo ver mogelijk van de mensen vandaan bleven!
Met dit ene feit hield het verschil niet op. Terwijl de Essenen dagelijks vele rituele handelingen uitvoerden, was de doop van Johannes éénmalig. De onderdompeling in het water die de aflegging van het oude leven inhield, en de opkomst daaruit betekenden de ingang in een nieuw leven. Johannes zou zijn volk na de doop in de Jordaan tot gedragsveranderingen aansporen maar de Essenen hadden genoeg aan hun ontelbare rituele wassingen. Johannes zag in de Heere Jezus Degene Die door alle voorgaande eeuwen heen verwacht werd maar de Essenen zouden zich aansluiten bij de Joodse Opstand tegen Rome en met deze daad aangeven dat zij een aards koninkrijk verwachtten.
Wat een heerlijke tijd moet dat voor Johannes geweest zijn. Eenzaam maar niet alleen! Samen met God!  Meer en meer werd hij gesterkt door de Geest zegt de Bijbel. In feite is de Heilige Geest de Plaatsvervanger van Christus hier op aarde. Hij zendt mensen uit waarheen Hij wil. ( Hand. 16:7 ) Hij is onlosmakelijk verbonden met de Heere Jezus en met God de Vader. Alle drie bestaan zij eeuwig en zij verrichten hetzelfde werk ( Hebr. 9: 14 ) Steeds opnieuw verwijzen zij naar elkaar, en zij moedigen mensen aan om met God te leven. ( Hand. 2: 38 ) De Heilige Geest was er allang voor de legendarische eerste scheppingsdag en is reeds in het allereerste Bijbelvers in beeld.
In de eeuwen vóór Pinksteren – toen de Heilige Geest zichtbaar uitgestort werd – was de Geest slechts af en toe zichtbaar, op speciale momenten. Voor koningen bijvoorbeeld, als zij krachtig op moesten treden ( Richteren 3: 10 ) of voor profeten als zij de Boodschap van God door moesten geven ( Jesaja 61 ) Zo heeft de profeet Joël voorspeld dat er een tijd zou komen dat de Geest blijvend uitgestort zou worden in de harten van mensen. ( Joël 3: 1- 5 )
Deze Geest was het Die Johannes zou leiden op de weg die hij gaan moest om een koninklijk heraut te zijn die de aankondiging doorgaf van de verlossende komst van de Heere Jezus Christus. ( Joh. 1: 32 )
Gods grote en heerlijke Plan voor deze wereld ontplooide zich langzaam maar zeker. Alle gebeurtenissen van de geschiedenis zouden zich samenvoegen in de wonderlijke nederige geboorte van Gods Zoon hier op aarde.
Zonder dat zij het wisten werden mensen overal als radertjes ingezet in Gods Ontwerp!
We tellen het jaar 29 / 27 voor Christus. Het onnoemelijk grote keizerrijk van Rome had versterking van zijn financiën nodig. De betaling van de belastingen moesten georganiseerd worden. Bovendien waren er nieuwe soldaten nodig om te worden opgeleid en zo het Romeinse leger van verse aanvoer te verzekeren. Hoewel de Joden vanwege hun godsdienst van militaire dienst vrijgesteld waren, wilde de regerende Herodus de Grote een volkstelling houden. Er was hem er alles aan gelegen om Rome te vriend te houden. In ongenade vallen bij Rome betekende namelijk hetzelfde als een zekere dood over jezelf afroepen.  
Daarom schreef de Romeinse keizer Augustus een volkstelling uit. Handelingen 5: 37 verwijst daarnaar. Een zekere Quirinius die waarschijnlijk militaire verantwoordelijkheid in deze streek droeg zou de uitvoering van de volkstelling voor zijn rekening nemen. ‘Cyrénius’ komt van ‘Kurenois’, de Griekse vorm (Κυρηνιος. Kurenios) en van de Latijnse naam Quirinius. Die naam betekent “strijder”. Deze bevelhebber was belast met een tijdelijk militair opperkommando vanuit Syrië.Hij hoorde tot het Romeinse geslacht Sulpicius en was dus niet zomaar de eerste de beste! Onder het bestuur van keizer Augustus had hij het tot hoge posities gebracht.
Deze krachtige persoonlijkheid zorgde ervoor dat iedereen op weg ging naar de plaats waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Met een enkel decreet werd het hele rijk in beweging gezet! Niemand wist dat de plannen van Augustus ondergeschikt waren aan die van God en dat de Heere Jezus – net als eens David – in Betlehem geboren zou worden. Reeds lang tevoren door de profeet Micha voorzegd. ( Micha 5: 1 -2 )
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en de gouden draad van Zijn regering stuwt de geschiedenis en de daden van alle mensen uiteindelijk naar Hetzelfde Doel: de verheerlijking van Zijn grote Naam.
Gehoorzaam zijn Jozef en Maria op weg gegaan. Menselijkerwijs gesproken was het een gevaarlijke en onverstandige onderneming omdat Maria in verwachting was. Maar zij geloofden dat God heerst over alle omstandigheden en dat alles zou gaan volgens Zijn Plan. ( Lucas 2: 4 ) Gelukkige Maria en Josef die geloofden dat de woorden van de Heere in vervulling zouden gaan! ( Lucas 1: 45 ) Zo kon onze Verlosser al in beginsel zijn heerlijke werk hier op aarde ten uitvoer brengen.

Geef een reactie