De toewijding van Jezus in de tempel.

 
Lucas 2 Toewijding van Jezus in de tempel. 
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden zoals is voorgeschreven in Zijn heilige wet:  “ Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden Jozef en Maria het offer brengen dat de wet van de Heer voorschreef: een koppel tortelduiven of twee jonge duiven. ( Lucas 2 : 22 – 25 )
Omdat Jezus Christus God en mens tegelijk was, lag Hij  ( ondanks Zijn hoge komaf ) besloten onder de wet van Mozes. ( Gal. 4 : 4 ) Hij was een zondeloze Zoon van Adam. Zijn onderwerping aan de wet bleek al toen Hij nog maar acht dagen oud was en besneden werd. Voor de eerste keer werd er in Zijn lichaam gekerfd, en moest Hij lichamelijk lijden ondergaan. De besnijdenis was het teken van het verbond dat God met Abraham gesloten had.
De maagdelijke ontvangenis was het bewijs van Zijn Godheid. Nu werd ook het teken van Zijn mensheid daaraan toegevoegd. Hoewel het Jezus veronderstelde een zondaar te zijn, onderwierp Hij Zich gewillig aan dit ritueel. Jezus werd zondaar voor ons! “ Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. ( Romeinen 8 : 3 ) / vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft Hij in dit bestaan afgerekend met de zonde, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist.”
Volgens sommige verklaarders zou het hier gaan om de wet van Mozes, waarbij de Geest het mogelijk zou maken om deze wet te vervullen. Jezus kon de wet vervullen die ons zondige mensen tot de dood moet veroordelen.  De wetmatigheid van de Geest staat tegenover de wetmatigheid van de zonde en de dood. En de Geest overwint! 
Jezus zou de profetie van Jeremia vervullen: ( Jer. 31 : 33 ) Door Hem kunnen wij op Hem gaan lijken: “ Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de Heere. Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven. En Ik zal hun tot een volk zijn, en zij zullen Mij tot een God zijn. “ Leerlingen van de Heere Jezus willen niets liever dan op Hem lijken. Ze hoeven niet door anderen op fouten of gebreken gewezen te worden, God Zelf is de ultieme Leermeester door Zijn Woord en Geest. 
Jezus werd besneden volgens het ritueel naar de wet van Mozes ( Leviticus 12: 1 – 8 ) Veertig dagen na de geboorte bracht de moeder een reinigingsoffer in de tempel. Maria en Jozef wilden hun kind op een bijzondere manier aan de Heere wijden. Jezus was het heilige Kind : “ De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal het Kind dat geboren zal worden, heilig worden genoemd, en Zoon van God. “ ( Lucas 2 : 35 ) had Gabriël gezegd. Volgens de wet moest elke eerstgeborene worden vrijgekocht. “ Als de Heer u in het land van de Kanaänieten gebracht heeft, zoals Hij u en uw voorouders onder ede beloofd heeft, en als Hij u dat land in bezit gegeven heeft, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heer afstaan. “ ( Exodus 13 : 11 )
Het offer dat Jozef en Maria brachten was het offer dat de armen brachten. ( Lev. 12 : 8 ) Waren ze rijker geweest dan hadden ze een lam als brandoffer geofferd, en een duif als zondoffer. Maar omdat ze arm waren, en niet in staat om de prijs van een lam te betalen, namen ze twee duiven mee. Eén voor het brandoffer, en één voor het zondoffer.
Het was allemaal niet nodig geweest! Maar de Vader wilde het zo! Aldus betaamde het Hem alle gerechtigheid te vervullen. Als wij dit op ons in laten werken dan worden we zelf ook gewilliger om te lijden voor de eer van Zijn Naam, en de weg te gaan die Hij ons wijst.

 

Geef een reactie