The Nativity Story

The Nativity Story 
Lucas 2.
De Heere regeert! Niets ontgaat Zijn blik. Het wereldbestuur ligt gedetailleerd vast.Tijd en mensen werden vanaf het begin nauwkeurig door Hem samengesteld tot het decor dat Hij plande en schiep. Zo was het, en zo zal het altijd zijn.
Vanaf 29 voor Christus bestuurde keizer Augustus het Romeinse wereldrijk. Het vergde een immense organisatie, want het dagelijks bestuur moest uiterst correct gerealiseerd worden. Daar kwam Rome`s expansiepolitiek nog bij. Alles bij elkaar bleek het wereldrijk een enorme geldverslindende machtsmachine. Ter versterking van de financiën van het keizerrijk liet Augustus een aantal volkstellingen uitvoeren. Er moesten nieuwe soldaten gerekruteerd worden. Palestina vormde een onafhankelijk koninkrijk onder Herodes de Grote maar de Joden waren vrijgesteld van militaire dienst. Het was echter van wezenlijk belang om het verre Rome ten allen tijd te vriend te houden. Geen enkele stadhouder zat te wachten op de sluipmoordenaars van de keizer! Om zijn loyaliteit ten opzichte van Rome te laten blijken liet Herodes een volkstelling uitvoeren. Publicus Quinctillius Varus, de Romeinse stadhouder van Syrië moest dit  decreet – dat uiteindelijk van Augustus kwam uitvoeren.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Zo ook Jozef een nazaat uit het koningsgeslacht van David. Vanaf de stad Nazareth in Galilea moest hij helemaal naar Judea gaan.  Betlehem ! Dit kleine dorp wachtte op de vervulling van de Goddelijke profetie uit het Oude Testament! De keizerlijke plannen waren ondergeschikt aan die van God.
Vanwege de volkstelling was Betlehem overvol. Alle beschikbare slaapplaatsen waren bezet. Een tegenvaller voor het jonge paar Jozef en Maria. Maria was nu hoogzwanger van het Kind.
De tijd van de bevalling naderde. Het vertrouwende Loflied van Maria werd op de proef gesteld…. Ze moesten genoegen nemen met een alternatieve slaapplaats omdat er in de herberg, het onderkomen van de stad, geen bed meer over was. Kennelijk wachtte niemand op een vrouw die op het punt stond haar eerste barensweeën te krijgen.
In boerenhuizen was het gewoon dat mensen en vee in hetzelfde vertrek werden ondergebracht. Het huis waar Jozef en Maria hun intrek namen duidt op het feit dat er toch iemand bereid bleek hen onderdak te bieden. Deze eenvoudige verblijfplaats zou het centrum van de Beloftevervulling worden! En zo baarde Maria haar Eerstgeboren Zoon. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe..
“ En Gij Betlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid!” ( Micha 5: 1 )
Betlehem! Je wordt tot grote waardigheid verheven door de geboorte van de Messias en Zaligmaker Jezus Christus! Dit zijn woorden van God de Vader! ( Kantt. SV )
 

 

Geef een reactie