Simeon

Simeon. 
Er woonde in Jeruzalem en zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus` ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen, en loofde God met de woorden: “ Nu laat u Heer uw dienaar in vrede heengaan zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, en dat tot eer strekt van Israël Uw volk. ( Lucas 2 : 25 – 32 )
Terwijl Jezus Zich tot een baby vernederde werd Hem eer bewezen. Simeon gaf Hem bij Zijn besnijdenis in de tempel een zeer eervol getuigenis. Deze Simeon woonde in de tijd van Jezus` geboorte in Jeruzalem. Hij was vermaard om zijn vroomheid en wandel met God. Volgens de Joodse geschiedschrijvers was hij een leerling van de bekende Hillel, en met een profetische geest begiftigd. In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt was hij volgens de geschiedsschrijvers niet oud. Zijn uitspraak” nu laat gij Heer Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord “  geeft aan dat hij bereid was om te sterven. Maar het zegt niets over de vraag of hij werkelijk al stierf.
Er wordt in de geschiedschrijving melding gemaakt van het feit dat de zoon van Simeon Gamaliël zou zijn. Gamaliël was een Farizeeër, de leermeester van de nog onbekeerde Saulus van Tarsen. Hoe het ook zij, de Bijbel zegt dat hij rechtvaardig en Godvrezend was. Rechtvaardig ten opzichte van de mensen, en Godvrezend ten opzichte van God. Een benijdenswaardig getuigenis. 
Simeon verwachtte de komst van de Messias met een sterk verlangen, dat ingegeven werd door God Zelf. De Heilige Geest rustte op hem als een geest van heiligheid en profetie. Simeon had een Goddelijke openbaring gehad dat Hij niet zou sterven voordat Hij Christus gezien zou hebben. Hierin lijkt Simeon een type te zijn van de natuurlijke mens die pas sterven kan wanneer Christus aan hem geopenbaard is.
De leiding van de Heilige Geest hield zijn geloof levendig, en bracht hem op precies de juiste tijd in de tempel. Jozef en Maria brachten hun kind binnen om het de Heere op te dragen. Deze situatie laat opnieuw duidelijk zien dat de tempel de plaats is om God te ontmoeten in Geest en waarheid. 
Grote blijdschap, intense vreugde om het zicht op het Kind! Zonder aarzelen wist Simeon dat dit de Messias was. Hij nam het in zijn armen, en begon God te loven en te prijzen. Opnieuw een beeld van de blijdschap van een mens die Christus door een waar geloof mag aannemen.
Hierna legde Simeon een plechtige verklaring af. “ Nu laat Gij Heer, uw Dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord. “ Nooit is iemand die op Gods Woord hoopte, beschaamd. Simeon legde een belijdenis van zijn geloof af. Als profeet legde hij aan Jozef aan Maria uit wat de toekomst van hun Kind zou zijn: Hij zou de Redder zijn voor alle volken. Een licht dat aan de heidenen geopenbaard zou worden en tot heerlijkheid zou strekken van het volk van Israël. 
De Redder! “ Om Zijn volk bekend te maken met hun eeuwige verlossing door de vergeving van hun zonden. “ ( Lucas 1 : 77 ) 
De verlossing die het Kind bewerken zal, zal voor alle volken zijn. Ook voor de niet-Joden. “ De luister van de Heer zal Zich openbaren voor het oog van al wat leeft.” ( Jesaja 40 : 5 )
“ De wet vindt zijn oorsprong in Mij, en Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng Ik de zege nabij. De hulp die Ik bied is al onderweg. “ ( Jesaja 51 : 4-5 ) 
“ Hij zal als Bevrijder naar Sion komen “ ( Jesaja 59 : 20a ) 
“ Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat de Heer gerechtigheid ontkiemen, en glorie voor het oog van al de volken. “ ( Jesaja 61 : 11 ) 
“Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit “ ( Jesaja 62 : 2 ) 
“ Zing voor de Heer een nieuw lied, wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht.” ( Psalm 98 : 1 ) 
Jezus Christus zal een Licht zijn dat het duister van het heidendom zal verdrijven. Hij is het door God gezonden Messiaanse heil. Dit heil wordt aan de hele wereld gegeven. Dit universele perspectief is kenmerkend voor het perspectief dat Lucas heeft van het werk van de Heere Jezus. Hij wilde ( Theofilus ) overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin hij onderwezen was. Daarin ishij meesterlijk geslaagd!
De verlossing zal zijn tot heerlijkheid van het volk van Israël.
“ Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. de Geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een Geest van kracht en verstandig beleid. Een Geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt Hij Zijn oordeel op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van Zijn mond. Met de adem van Zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om Zijn lendene en trouw als een gordel om Zijn heupen. “ ( Jesaja 11 : 1 – 5 ) 
Het is zo mooi om te zien hoe de Heere mensen wil leiden. Hij wist dat Jozef en Maria ondersteuning en verdere verdieping van hun geloof nodig hadden. Ze waren nog maar zo jong. Het getuigenis van Simeon hadden ze nodig om verder geleid te worden en inzicht te krijgen in de werkelijkheid van de Goddelijke staat en missie van hun Zoon.
Het bemoedigt een mens om alle hoop en verwachting op God te zetten. Hij is niet alleen de beste Leermeester die je je maar voor kunt stellen, Hij is daarbij alles wat een mens zich maar wensen kan: Vader, Verlosser, Zaligmaker en Gids voor ons hele leven. Ja, tot in eeuwigheid blijft Hij God, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid! 
 

Geef een reactie