Simeon

Lucas 2 Jezus in de tempel gebracht. Simeon.
Acht dagen waren voorbijgegaan na de unieke geboorte. Het Kind Jezus werd door Josef en Maria de tempel te Jeruzalem binnengedragen om het besnijdenisritueel te ondergaan. Het Heilige Kind ontving nu Zijn heerlijke Naam: JEZUS!
Veertig dagen later volgde er opnieuw een ritueel, het reinigingsoffer. Jozef en Maria wilden hun kind op een speciale manier aan de Heere aanbieden. De Wet van God had dit nauwkeurig voorgeschreven. Elke eerstgeboren zoon moest worden vrijgekocht. Een koppel tortelduiven of twee jonge duiven waren normaal gesproken het offer dat arme mensen de Heere aanboden. ( Leviticus 12: 8 )
Opnieuw zou God Zelf blijk geven van Zijn nabijheid als de Vader van het Kind. Maria zou nieuwe feiten ontvangen die het overleggen waard waren. In Jeruzalem woonde een rechtvaardig en eerlijk mens. Zijn Naam was Simeon. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God, en hij kende de profetieën. Ze waren in zijn hart gegraveerd. Zijn hart, dat vol was met de Heilige Geest! Simeons  Bijbelkennis in samenhang met dit laatste feit maakten van hem een profeet, die uitzag naar de uitkomst van de Goddelijke profetie. Grote waakzaamheid, oplettendheid en een nauwgezet luisteren naar de leiding van de Heilige Geest kenmerkten hem. De Stem van God in zijn hart had Simeon verzekerd dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Hoewel Simeon geen details wist over diens uiterlijke verschijning, was zijn gang doeltreffend en bijzonder zeker. Op het tijdstip dat God bepaald had ging Simeon naar de tempel. Daar aangekomen ontmoette hij Jozef en Maria met het Kind.
Simeon nam het Kind in zijn armen. Dit was de Messias, dat had God hem geopenbaard. Geen moment van twijfel kenmerkte Simeons houding. Hij brak uit in een lofzang. Hij kon niets anders, hij loofde en prees God en zei:
“ Nu zal ik in vrede sterven! Mijn ogen hebben het Heil gezien! Heere, U laat uw dienaar in vrede gaan, zoals U hebt beloofd. Met eigen ogen heb ik de Redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een Licht dat aan de heidenen geopenbaard worden zal, en Uw volk Israël tot eer zal zijn. ( vs 32/ Jesaja 40: 5 )
Het Messiaanse Heil werd aan de hele wereld geschonken en Simeon wist dat, net zoals Lucas dat in de proloog van zijn evangelie vermeld had! De profeet zegende Jozef en Maria, maar vertelde daarbij onrustbarend nieuws. “ Weet dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat op veel tegenstand stuiten zal. Maria, je ziel zal als met een zwaard doorstoken worden.” Als moeder zul je lijden om je Zoon. Hoe onbegrijpelijk dat je ook verblijd zult zijn om Zijn offer. Geen andere Weg dan de dood van je eigen Kind zal je ziel kunnen redden. Wat een paradoxaal gebeuren! Gods wegen zijn altijd onnavolgbaar. Wij mensen begrijpen dat niet. Jezus zou al vroeg afstand nemen van Zijn moeder om Zich geheel aan de opdracht van Zijn Vader te wijden. ( Lucas 2: 49 / Joh. 2: 4 )
Maria gaf opnieuw blijk van de waarheid van de woorden die ze tegen de engel had gezegd:  “ De Heere wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” ( Lucas 1: 38 )
Maria`s opofferingsgezindheid, haar liefdevol en gehoorzaam zwijgen hebben de voortgang van het Koninkrijk van God ongehinderd voortgang verleend. En dat terwijl ze al wist hoe hoog de kosten zouden zijn. Dat is een wonder!
Simeons uitzien en wachten was beloond. Gods belofte was heerlijk vervuld. Zijn levenstaak voleindigd. Simeon mocht naar Huis!

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *